LOVEni4

Ester Geislerová bude hledat lásku ve filmové romantické komedii LOVEní

...film se slo­ga­nem „Hledá se lás­ka, Zn. Spěchá“ už na jaře 2019. „Rádi bychom stih­li pre­mi­é­ru 7. břez­na, den před Mezinárodním dnem žen,“ pro­zra­dil odváž­ný plán reži­sér Karel Janák. Spolu s Janem...Číst dál »
20180730 0491

SKONČILO NATÁČENÍ FILMU ÚHOŘI MAJÍ NABITO - černá komedie Vladimíra Michálka

...ale čas­to i v noci a cel­kem bylo 21 natá­če­cích dní. Kino pre­mi­é­ra je plá­no­va­ná na 21. úno­ra 2019   Slovo reži­sé­ra „Natáčení pro­běh­lo v oko­lí měs­ta Sušice. Díky pro­fe­si­o­nál­ní­mu týmu pro­běh­lo vše bez kom­pli­ka­cí....Číst dál »
BAtman03

Gal Gadot

...motor­ku Ducati Monster-S2R, hra­je tenis, bas­ket­ball a dal­ší spor­ty. Filmografie 2019 Justice League Part Two 2017 The Justice League Part One 2017 Wonder Woman 2016 Batman v Superman: Úsvit spra­ve­dl­nos­ti 2016 Criminal...Číst dál »
x men dark phoenix siVmZitOCvA

X-Men: Dark Phoenix (Čtvrtý X-Men film s mladými herci)

Po dlou­hém odklá­dá­ní bude mít za 4 měsí­ce pre­mi­é­ru (14.02.2019) nej­no­věj­ší film ze série X-Men. Herecké obsa­ze­ní zůsta­lo stej­né jako v posled­ním fil­mu z roku 2016 - X-Men: Apokalypsa.  V hlav­ních rolích...Číst dál »
CaptainMarvel2690

Captain Marvel

Galerie scre­e­nů z nej­no­věj­ší­ho trai­le­ru: Příští rok půjde do kin dal­ší Marvelovka. Před vyvr­cho­le­ním pří­bě­hu Avengers se obje­ví v břez­nu 2019 v kinech pří­běh a vznik nej­sil­něj­ší­ho hrdi­ny (hrdin­ky) svě­ta Marvelu - Captain Marvel. V hlav­ních rolích se...Číst dál »
captain marvel 8211 nejsiln j hrdina marvelu m trailer Z1BCujX3pw8

Captain Marvel - nejsilnější hrdina Marvelu má trailer

Příští rok půjde do kin dal­ší Marvelovka. Před vyvr­cho­le­ním pří­bě­hu Avengers se obje­ví v břez­nu 2019 v kinech pří­běh a vznik nej­sil­něj­ší­ho hrdi­ny (hrdin­ky) svě­ta Marvelu - Captain Marvel. V hlav­ních rolích se obje­ví Brie Larson,...Číst dál »
Vsechno bude foto 3

O Oscara bude usilovat český snímek Všechno bude

...se usku­teč­ní 24. úno­ra 2019 v Los Angeles. Hlasování, ve kte­rém aka­de­mi­ci vybra­li sní­mek repre­zen­tu­jí­cí čes­kou kine­ma­to­gra­fii v klá­ní o Oscary, pro­bí­ha­lo od 1. do 12. září 2018. Mezi vyso­ce hod­no­ce­ný­mi fil­my se za sním­kem Všechno bude umís­ti­ly...Číst dál »
Vegan

8. ročník VEGEFESTu – nově festivalu soběsta(te)čnosti se uskuteční 29. - 30. září 2018 na Vyšehradě

...záho­nů, výro­ba domá­cí kos­me­ti­ky ad.). Na oba fes­ti­va­ly navá­ží Soběsta(te)čné víken­dy kona­né od pod­zi­mu 2018 měsíč­ně tam­též, a vrcho­lí­cí 2. roč­ní­kem týden­ní­ho fes­ti­va­lu na pře­lo­mu čer­ven­ce a srp­na 2019. PROGRAM: Přírodní sta­vi­tel­ství a ener­ge­tic­ká...Číst dál »
JaklZizka

Ben Foster se stane hvězdou českého filmu Jan Žižka

Za měsíc začne natá­če­ní čes­ké­ho his­to­ric­ké­ho fil­mu Jan Žižka v režii Petra Jákla.  Hvězdou plá­no­va­né­ho sním­ku s pre­mi­é­rou v roce 2019 bude Ben Foster, kte­rý se pro­sla­vil ve sním­cích X-Men: Poslední vzdor, 3:10 Vlak do Yumy a dal­ších...Číst dál »
Terror

Padla první klapka černé komedie Teroristka s Ivou Janžurovou v hlavní roli

...„Učitelky v důcho­du pře­ce nestří­le­jí lidi“, bude mít pre­mi­é­ru v dub­nu 2019. Do našich kin sní­mek uve­de dis­tri­buč­ní spo­leč­nost CinemArt. Producentem fil­mu je Petr Erben a vyrá­bí ho spo­leč­nost Logline Production v kopro­duk­ci...Číst dál »
Zavadil

Denisa Barešová (Helenka)

Denisa Barešová se naro­di­la 16. 12. 1995 v Praze. Odmalička navště­vo­va­la Dismanův roz­hla­so­vý dět­ský sou­bor, díky kte­ré­mu se vše­stran­ně věno­va­la diva­dlu a fil­mu. Během stu­dia zpě­vu na hudeb­ním gym­ná­ziu hos­to­va­la např. v Národním diva­dle ve hře...Číst dál »
Shaz2820

Shazam! - nejsilnější kladný hrdina DC - má první trailer

V roce 2019 bude mít ve kinech pre­mi­é­ru komik­so­vý film  Shazam! Je sil­něj­ší než Superman, je mlad­ší než Batman, hlav­ně je to tee­ne­ger. O filmu Billy pra­cu­je jako repor­tér v rádiu....Číst dál »
Robot

PHOEBE WALLER-BRIDGE

...zís­ka­la za ten­to seri­ál cenu BAFTA Television Award v kate­go­rii Nejlepší žen­ský herec­ký výkon v kome­di­ál­ním seri­á­lu. Seriál Potvora byl pro­dlou­žen o dal­ší sezó­nu a na tele­viz­ní obra­zov­ky by se měl vrá­tit v roce 2019....Číst dál »
Glover

DONALD GLOVER

...by měl mít v čer­ven­ci 2019. Kromě toho se Glover před nedáv­nem obje­vil ve fil­mu Jon Wattse Spider-Man: Homecoming, kte­rý do kin uved­la spo­leč­nost Sony v čer­ven­ci 2017.             Glover byl k vidě­ní...Číst dál »

DPH a účtování

Osmé vydání zahrnuje změny platné od 1. 4. 2019. V ojedinělé publikaci je souhrnně vysvětlena poměrně složitá problematika přepravy uskutečňované při různých směrech přepravovaného zboží českými dopravci, dopravci z jiných...Číst dál »
Batman01

Ben Affleck

...Autor: Přispěvatelé Wikipedie Vydavatel: Wikipedie: Otevřená ency­klo­pe­die. Datum posled­ní úpra­vy: 5. 12. 2015, 16:49 UTC Datum pře­vze­tí: 2503. 2016, 10:31 UTC Trvalý odkaz: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ben_Affleck&oldid=13115011 Hlavní auto­ři: Statistika edi­ta­cí strán­ky Identifikace ver­ze strán­ky: 13115011...Číst dál »
Animalium

Animalium - kniha her

...krá­tit čas kde­ko­li chce­te. Animalium. Kniha her Autor – ilu­stra­ce: Katie Scottová Žánr: obráz­ko­vá kni­ha, ency­klo­pe­die Počet stran: 74 Rok vydá­ní: 2019 Nakladatelství: Albatros Kniha ke kou­pi: Albatros Hodnocení: 100 %...Číst dál »
Animalium Plakaty

Animalium - kniha plakátů - Zvířecí království na zdi tvého pokoje!

...Animalium. Kniha pla­ká­tů. Kolekce 28 pře­krás­ných pla­ká­tů Autor – ilu­stra­ce: Katie Scottová Žánr: obráz­ko­vá kni­ha, ency­klo­pe­die Počet stran: 56 Rok vydá­ní: 2019 Nakladatelství: Albatros Kniha ke kou­pi: Albatros Hodnocení: 100 %...Číst dál »
dckk 61 mezinarodni liga spravedlnosti 1 1

#1973: DC komiksový komplet 61: Mezinárodní liga spravedlnosti - 40 %

DC komiksový komplet 61: Mezinárodní liga spravedlnosti (Justice League International 1) Vydalo Eaglemoss Collections v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 1 až 6 série "Justice League",...Číst dál »
100 zabavnyvh pohybovych her

100 zábavných pohybových her pro skupiny od 3 do 10 let

...Suhr Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka Vydáno: 2019, Portál, Praha Počet stran: 120 Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná ISBN: 978-80-262-1428-1 Antje Suhr je spor­tov­ní tre­nér­ka. Má výcvik v psy­cho­mo­to­ric­kých tech­ni­kách a v Montessori peda­go­gi­ce. Vychovala tři děti....Číst dál »
kniha ma pani

Má paní

...psa­ná pou­ta­vě a sro­zu­mi­tel­ně, tak­že jed­not­li­vé sou­vis­los­ti snad­no pocho­pí­te, a oce­ní­te taky Jindřichovy dopi­sy, kte­ré jsou nej­za­jí­ma­věj­ší­mi část­mi kni­hy. Hodnocení: 100% MÁ PANÍ Autorka: Veronika Moreira Vydáno: Alpress, 2019 Počet stran: 160...Číst dál »
nhm 68 akademie avengers 1

#1954: Nejmocnější hrdinové Marvelu 68: Akademie Avengers - 40 %

Nejmocnější hrdinové Marvelu 68: Akademie Avengers ( Avengers Academy) Vydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 1 až 6 série "Avengers Academy" a jako...Číst dál »
prchavy cas svetla

Prchavý čas světla

...ode­hrát přes­ně tak, jak je to popsa­né. Hodnocení: 95% PRCHAVÝ ČAS SVĚTLA Autorka: Whitney Scharerová Originální název: The Age of Light Překlad: Věra Kotábová Vydáno: Metafora, 2019 Počet stran: 360...Číst dál »
alenka lékařka

Alenka lékařka – o našem těle

...s pří­bě­hem, obráz­ky a hádan­ka­mi roz­hod­ně doteď chy­bě­la. Autor: Zuzana Pospíšilová Ilustrace: Drahomír Trsťan Žánr: kni­ha pro děti Vydáno: 2019, Grada pod znač­kou Bambook, Praha Počet stran: 64 Vazba kni­hy: pev­ná ISBN:...Číst dál »
tiche zlo

Caleb Zelic neslyší nic, ale vidí všechno

...ztra­ce­na. Pokud však hle­dá­te nená­roč­ný detek­tiv­ný pří­běh, klid­ně po Tichém zlu sáh­ně­te. Litovat nebu­de­te. Hodnocení: 75% TICHÉ ZLO Autorka: Emma Viskicová Originální název: Resurrection Bay Vydáno: Cosmopolis, 2019 Počet stran: 232...Číst dál »
nhm 69 great lakes avengers 1

#1957: Nejmocnější hrdinové Marvelu 69: Great Lake Avengers - 65 %

Nejmocnější hrdinové Marvelu 69: Great Lake Avengers ( Great Lake Avengers) Vydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 1 až 4 série "GLA" a...Číst dál »