Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Spoilery > Avengers: Infinity War

Avengers: Infinity War

avengers infinity war infinity stones 836246

Čtení těch­to spo­i­le­rů je pou­ze na vlast­ní nebez­pe­čí. Ten, kdo se nechce dozvě­dět, jak film skon­čí, tak ať člá­nek nečte.

Po zís­ká­ní Power Stone z Xandaru Thanos při­sta­ne na lodi z Asgardu, zabi­je vět­ši­nu pře­ži­vších a sko­ro pora­zí Hulka, kte­ré­ho násled­ně pře­ne­se Heimdall pomo­ci Bifröstu na zem. Získá Tesseract za Thorův život, ale Loki je násled­ně zabit a asgard­ská loď vybuch­ne.
Hulk při­sta­ne Sanctum Sanctorum v New York City. Znovu se změ­ní na Bannera a upo­zor­ní dr. Strangera a Wonga, že Thanos při­jde a dojdou si pro Tony Starka, kte­ré­ho vyzved­nou v době, kdy žádá Pepper o ruku. V New Yorku mimo­cho­dem je i Spider-man kte­rý se při­po­jí do bit­ky se slu­hy Thanose. Nakonec je Dr. Strange omrá­čen a Iron-man i Spider-man se dosta­nou na loď smě­řu­jí­cí do vesmí­ru. Banner nako­nec zavo­lá Rogerse.
Ve Skotsku je pře­pa­de­na dvo­ji­ce Wanda a Vision, naštěs­tí je zachrá­ní par­ta kolem Rogerse. Natasha a Sam dora­zí do síd­la Avengers, kde se k nim při­po­jí Rhodes a pře­mýš­lí, co udě­lat s Mind Stone. Nakonec vyra­zí do Wakandy.
Na Thorově lodi Spider-man a Iron-man zachrá­ní Dr. Strange.
Strážci gala­xie zare­a­gu­jí na nou­zo­vé volá­ní asgrad­ské lodi. Narazí na Thora, kte­ré­ho oži­ví a dozví se Thanosovy plá­ny. Část se vydá do Kdovíkde zabrá­nit Thanosovi zís­kat dal­ší kámen a část (Thor + Rocket + Groot) se vydá na pla­ne­tu Nidavellir pro tvor­bu nové Thorovy seke­ry.
Na Kdovíkde zby­tek týmu zastih­ne Thanose, kte­rý zabi­jí Sběratele. Gomora zabi­je Thanose, ale je to pou­ze pře­lud, a tak Thanos zno­vu ute­če s Gomorou jako zajat­cem. Na Thanosově ces­tě za kame­ny zís­ká od Nebuly (zaja­ta a muče­na) infor­ma­ce o umís­tě­ní dal­ší­ho kame­nu, Soul Stone, kte­rý zís­ká za cenu usmr­ce­ní Gomory.
Na rod­né pla­ne­tě Thanose se set­ka­jí zbý­va­jí­cí Strážci Galaxie s Iron-manem, Spider-manem a Dr. Strangem a po malé roz­trž­ce se dohod­nou na plá­nu na ukrad­nu­tí Thanosovy ruka­vi­ce, málem se jim to poda­ří, ale jakmi­le se Quill dozví o smr­ti Gomory, tak Thanos ovlád­ne situ­a­ci a za cenu záchra­ny Iron-mana zís­ká Time Stone.
Tým kolem Rogerse při­le­tí do Wakandy a sest­ra krá­le se sna­ží posled­ní kámen odstra­nit. Bohužel je Wakanda napa­de­na a pro­bí­ha­jí boje a při­le­tí také Thor, kte­rý už zís­kal svo­ji novou moc­nou seke­ru. Bohužel se odstra­ně­ní Visionova kame­ne nestih­ne. Přiletí Thanos, kte­rý s malou sna­hou zís­ká nad­vlá­du na bojiš­ti. Wandě se sice poda­ří Visiona zni­čit, ale Thanos s vyu­ži­tím Time Stone zís­ká kámen. Sice Thor smr­tel­ně zra­ní Thanose, ale bohu­žel Thanos stih­ne lusk­nout prs­ty, zabi­je ½ lidí v Galaxii a ute­če.
Po titul­kách Nick Fury s Marií Hillovou jedou po sil­ni­ci ve měs­tě, postup­ně mizí lidé kolem nich, včet­ně Marii i Nicka, kte­rý stih­ne ješ­tě poslat zprá­vu nové hrdin­ce (Captain Marvel).


Děkuji Karolíně Kobližkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,87166 s | počet dotazů: 236 | paměť: 53462 KB. | 27.09.2021 - 07:00:38