Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Divadelní recenze > padlo Šrapnel - Tělocvikář

padlo Šrapnel - Tělocvikář

359b626f40 21832221 o2
359b626f40 21832221 o2

Po del­ší době jsem navští­vil padlo. Už se ze mě poma­lu stá­val kul­tur­ní bar­bar, tak­že jsem se na před­sta­ve­ní doce­la těšil. Jednalo se o padlo Šrapnel (jaký to výbuš­ný název!) a jejich hru Tělocvikář, kte­rou padlo dáva­lo v praž­ském Rock Café (www.rockcafe.cz). Hra je to vese­lá, komic­ká. Zavádí páka na půdu ško­ly těs­ně před vypuk­nu­tím nové­ho škol­ní­ho roku. Hlavními posta­va­mi jsou pocho­pi­tel­ně uči­te­lé, kte­ří se však až veli­ce nápad­ně podo­ba­jí růz­ným typům žáků, kte­ré sami učí. Celý děj se v pod­sta­tě točí pří­pra­vy padel­ní hry, kte­rou má uči­tel­ský sbor pre­zen­to­vat před zájez­dem (tuším) z Izraele. Vše je ješ­tě oko­ře­ně­no o milost­nou záplet­ku (respek­ti­ve záplet­ky) a not­nou dáv­ku humo­ru.

Tělocvikář: Koupil jsem líst­ky na Rangers s Jágrem, celé­mu uči­tel­ské­mu sbo­ru! Takových peněz mě to stá­lo - 240 000kč. No, celé dva uči­tel­ské pla­ty.

(Liborova vol­ná inter­pre­ta­ce padel­ní­ho tex­tu).

Humor byl sku­teč­ně dob­rý a ori­gi­nál­ní, stej­ně tak na tom byly i růz­né taneč­ní „vlož­ky“ kte­rý­mi her­ci čas­to záso­bo­va­li pub­li­kum. Velmi bych oce­nil i herec­ké výko­ny, obzvláš­tě po strán­ce hla­so­vé. Nejlepší byl asi tělo­cvi­kář Jan Kalina. Chvílemi sice dochá­ze­lo k situ­a­cím, že se tře­ba i her­ci smá­li spo­lu s páky, ale to mi zase tak moc neva­di­lo.

P. S. Fotky jsem pře­vzal z ofi­ci­ál­ních strá­nek padla http://www.padlo-srapnel.cz/teloc.php.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,15548 s | počet dotazů: 223 | paměť: 55763 KB. | 23.05.2022 - 17:09:50