Padesátka - režisérský debut Vojtěcha Kotka

Pad3

Magická čís­lov­ka, kte­rá může způ­so­bit parád­ní život­ní kotr­mel­ce.  Jak jinak si vysvět­lit fakt, že se scé­náris­ta Petr Kolečko nechal tím­to čís­lem zlá­kat a napsal diva­del­ní hru. A svě­te div se, bláz­ni­vá kome­die si zís­ka­la pří­z­niv­ce a násled­ně vzni­kl i fil­mo­vý scé­nář. Ve A Studiu Rubín měla hra pre­mi­é­ru v břez­nu 2014 a film vtr­hl do kin 24.12.2015. Z diva­del­ních prken Rubínu vykro­čil reži­sér Vojtěch Kotek a par­ta her­ců do hor, kde se míst­ní nad­šen­ci smí­cha­jí s dal­ší­mi závod­ní­ky a vyrá­ží na pověst­ný lyžař­ský závod Padesátku. Někdo závo­dí jako o život, jiný se jen veze a dal­ší se díva­jí a hlav­ně si pak uží­va­jí večer v hor­ských cha­tách. Tak to bylo a tak to je. Osudy hora­lů i návštěv­ní­ků hor se pro­mí­cha­jí na hod­ně sil­ný alko­ho­lic­ký koktejl, ze kte­ré­ho může být jed­no­mu zle a dru­hý se bude cítit báječ­ně.

Pad1Petr Kolečko je zku­še­ný scé­náris­ta, kte­rý se sil­ně zapsal do tele­viz­ní his­to­rie seri­á­lem Okresní pře­bor (2010). V násle­du­jí­cích letech si tele­viz­ní divá­ci uží­va­li jeho humor a zají­ma­vé hrdi­ny v seri­á­lech Obchoďák (2012), Vinaři (2014) a Čtvrtá hvězda (2014). Další a dal­ší hrdi­no­vé se líh­nou na papí­ře ješ­tě dří­ve, než si Kolečko sed­ne na žid­li. Rychlost si však vybí­rá daň a ten­to­krát to odnes­la Padesátka. Drsné fór­ky a své­rázná „horal­ská“ mlu­va může být zábav­ná v diva­dle, kde mohou her­ci při­dá­vat nebo ubí­rat pod­le reak­ce divá­ků. Filmové scé­ny však mají ode­zvu až v kině a to je pro tvůr­ce hod­ně poz­dě. Jisté je, že zamo­ta­ný pří­běh o nena­pl­ně­ných snech a napl­ně­ných pří­le­ži­tos­tech si kostr­ba­tě kles­tí ces­tu k divá­ko­vi v zales­ně­né kra­ji­ně a nijak nápa­di­té scé­ny pros­tě nevy­zní. Ano, sna­ha o vtip za kaž­dou cenu, ta je citel­ná. Herci se sna­ži­li vypoin­to­vat i to, co není vůbec směš­né. Vše půso­bí kostr­ba­tě a nesou­ro­dě.

Pad2Režisér Vojtěch Kotek se obklo­pil her­ci, kte­ří hra­jí v diva­del­ní hře. V drob­ných rolích se však uká­že mno­ho zná­mých tvá­ří, kte­ré jsou vidět jen na malou chví­li a někte­ří zvlád­nou celou jed­no­du­chou větu. Scénář jim neu­mož­ňu­je něco hrát a reži­sér je nene­chal posta­vy roze­hrát. Nejspíš si jen udě­la­li čár­ku do diá­ře za ode­hra­ný film. Tím mám na mys­li Hanu Vagnerovou, Matěje Rupperta, Pavlu Tomicovou a dal­ší. Na dru­hou stra­nu chá­pu, že chtě­li pomo­ci při tvor­bě nové­ho fil­mu začí­na­jí­cí­ho fil­mo­vé­ho reži­sé­ra. V tom pří­pa­dě to bylo dob­ré ges­to, ale reži­sér jejich inven­ci a schop­nos­ti ani nevy­u­žil.

 A je tu opět ten zatra­ce­ný scé­nář. Padesátka je napsa­ná jako jeden pří­běh ze seri­á­lu, kde něco před­chá­ze­lo a dal­ší díly budou násle­do­vat. Proto jsou nej­spíš posta­vy jen lehce načrt­nu­té a nepo­mo­hou ani dlou­hé vysvět­lu­jí­cí mono­lo­gy hora­la Pavky. Toho s ver­vou sobě vlast­ní hra­je Ondřej Pavelka. Stejně podiv­nou a prav­di­vou posta­vu hra­je Jiří Schmitzer. Jeho mys­li­vec Kunz jako by vypa­dl z pohád­ky a horo­ru sou­čas­ně. Z žen­ských postav sou­pe­ří o pří­zeň divá­ků Vilma Cibulková v roli trh­lé mat­ky Hilské a Tareza Voříšková v její mlad­ší ver­zi. Obě hereč­ky zvlád­nou něko­lik komic­kých scén, ale nejde o paro­die. Ty si nao­pak uží­va­jí Marek Taclík a Jakub Prachař. Jejich dia­lo­gy jsou občas zábav­né a občas  sil­ně trap­né. Ale pozor, žer­ty stra­nou, prá­vě z těch­to dia­lo­gů se mohou zro­dit nové vtip­né hláš­ky. Záleží na divá­cích, zda je film oslo­ví a čím zaujme.

Pad3Každopádně nelze upřít tvůr­cům sna­hu o “pekel­nou řachan­du“ a hodit na fil­mo­vé plát­no něco neotře­lé­ho. Krátké fla­shbac­ky do roku 1977 při­ná­ší vese­lé retro, kte­ré pří­běh obra­zo­vě dokres­lu­jí a nabí­ze­jí výraz­něj­ší a drs­něj­ší humor.

Padesátka se tvá­ří jako kome­di­ál­ní dra­ma, kte­ré balan­cu­je chví­le­mi na hra­ni­ci trap­nos­ti a bláz­ni­vé kome­die. Vzhledem k tomu, že dělat humor je veli­ce těž­ké, hod­no­tím klad­ně odva­hu tvůr­ců. Doufám však, že si příš­tě dá Petr Kolečko s tvor­bou scé­ná­ře vět­ší prá­ci a mís­to zby­teč­ných kom­bi­na­cí a pro­ple­ten­ců zapra­cu­je na posta­vách a roze­pí­še pocti­vě scé­ny. Hercům se bude hrát urči­tě lépe, a když jim někdo dá pro­stor na vyzně­ní fóru, pak by mohl vznik­nout doce­la zábav­ný film.

  • Novinářská konference filmu Padesátka18. prosince 2015 Novinářská konference filmu Padesátka Průběh novinářské konference - 17.12.2015. https://youtu.be/gjcgSBrTEUY Posted in Filmové premiéry
  • Padesátka dorazila do Prahy17. prosince 2015 Padesátka dorazila do Prahy Dnes dopoledne se uskutečnila v kině Lucerna novinářská projekce nového filmu režiséra Vojtěcha Kotka a představili se také herci a autor scénáře Petr Kolečko. Projekce i následná tisková […] Posted in Filmové premiéry
  • Natáčení komedie Padesátka jde do druhé poloviny. Do kin vstoupí 24. prosince16. dubna 2015 Natáčení komedie Padesátka jde do druhé poloviny. Do kin vstoupí 24. prosince První polovinu natáčení nové celovečerní komedie Padesátka má za sebou režisér Vojta Kotek. Štáb a hlavní herecké tváře Jakub Prachař, Marek Taclík nebo Ondřej Pavelka se nyní přesouvají […] Posted in Články
  • Rafťáci - ŘEKLI O FILMU31. května 2019 Rafťáci - ŘEKLI O FILMU Vraťme se do srpna 2005 a nechme se unášet atmosférou natáčení: Dva rozevlátí puberťáci svlékli zimní bundy, popadli pádla a vydali se do peřejí. Pravda, jmenují se jinak a místo tří sexy […] Posted in Speciály
  • Rafťáci - Vojtěch Kotek a Jiří Mádl balí Andreu Kerestešovou31. května 2019 Rafťáci - Vojtěch Kotek a Jiří Mádl balí Andreu Kerestešovou Tak tedy Rafťáci. Nový film s dvojicí Mádl - Kotek z dílny Karla Janáka. Hoši nám od Snowboarďáků trochu zestárli, nic tedy nebránilo Rafťákům poněkud přitvrdit. O sportovní činnost […] Posted in Retro filmové recenze
  • Všiváci [45%]23. června 2014 Všiváci [45%] Opět nastal jeden z těch vzácných momentů a prostor na tomto blogu dostal snímek, který pochází z tuzemské produkce. Dnes totiž bude řeč o filmu Všiváci, který se natáčel před dvěma lety a […] Posted in Filmové recenze
  • Rafťáci - recenze13. května 2006 Rafťáci - recenze Karel Janák se po úspěchu Snowboarďáků rozhodl, že dvakrát vstoupí do téže řeky, a proto přichystal se stejným týmem, ale bez původního snowboarďáckého producenta film, který se prvnímu - […] Posted in Filmové recenze
  • Jak to vidím já: Rafťáci5. května 2006 Jak to vidím já: Rafťáci Možná Vám přijde divné, proč píšu o filmu, který tu už má napsanou slušnou recenzi, ale mám potřebu se pár slovy k němu také vyjádřit, tak mě prosím pochopte. :)Úvodní scéna dostane film […] Posted in Filmové recenze
  • Rafťáci3. května 2006 Rafťáci Rafťáci. Achjo.jak se dá na tohle napsat nezaujatě recenze? tenhle film má dvě skupiny diváků, jedni, kteří budou film opěvovat a vynášet ho jako jednu z nejlepších českých cool […] Posted in Filmové recenze
  • Tmavomodrý svět - největší velkofilm Jana Švěráka7. května 2019 Tmavomodrý svět - největší velkofilm Jana Švěráka Ptám se sám sebe, zda-li to není nějaká náhoda, že jsem se v poslední době uchýlil k recenzování výhradně českých filmů. Kolikrát jsem dal v nedaleké minulosti přednost filmům s česky […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 0,86620 s | počet dotazů: 211 | paměť: 46864 KB. | 20.01.2021 - 15:02:09