Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Padesát odstínů černé (Fifty Shades of Black) – Recenze – 10%

Padesát odstínů černé (Fifty Shades of Black) – Recenze – 10%

50
50
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Parodie na Padesát odstí­nů šedi v režii tvůr­ce dvo­ji­ce fil­mů Pár nenor­mál­ních akti­vit (prv­ní­mu dílu jsem kdy­si dal 0%) je zalo­že­ná na tom, že oba hlav­ní hrdi­no­vé jsou čer­no­ši a mili­o­ná­ře Christiana Greye Blacka v ní ztvár­nil Marlon Wayans, kte­rý se pro­sla­vil rolí totál­ní­ho zhu­len­ce v sérii Scary Movie.

Zásadními před­po­kla­dy pro to, abys­te si film doká­za­li ale­spoň na mini­mál­ní úrov­ni užít, je vidět film Padesát odstí­nů šedi (zna­lost kni­hy nesta­čí, tvůr­ci totiž kopí­ru­jí podo­bu kon­krét­ních scén z fil­mu, z čehož má vyplý­vat humor) a umět dob­ře ang­lic­ky (čes­ké titul­ky samy o sobě vtip­né nejsou). Vedlejší před­po­klad je být čer­noch, vyznat se v ame­ric­kých reá­li­ích a čer­noš­ské kul­tu­ře a mít IQ na úrov­ni tvůr­ců toho­to fil­mu, nebo niž­ší.

Padesát odstí­nů čer­né je o tro­šič­ku lep­ší než Pár nenor­mál­ních akti­vit, pro­to­že na roz­díl od nich ale­spoň obsa­hu­jí vti­py (resp. poku­sy o ně). Jinak jde ale o film veli­ce, veli­ce, veli­ce špat­ný. Nikoli nepo­da­ře­ný, neb fil­ma­ři měli na jeho nato­če­ní neza­ne­dba­tel­ný roz­po­čet a dost prav­dě­po­dob­ně nato­či­li přes­ně to, co chtě­li, a o to je výsle­dek žalost­něj­ší. Vtipný je totiž mini­mál­ně a spíš jen na sebe vrší růz­né hloupé vul­ga­ri­ty (čas­to rasis­tic­ké i sexis­tic­ké) a pri­mi­tiv­ní situ­ač­ní gagy.

Film nemá děj, pro­to­že pozůstá­vá z náhod­ně vybra­ných cita­cí z děje něče­ho jiné­ho, kte­ré jsou bez zna­los­ti ori­gi­ná­lu abso­lut­ně nesro­zu­mi­tel­né, a v žád­ném ohle­du se v něm nedá vysle­do­vat něco jako vývoj postav, herec­ké výko­ny nebo kon­zis­ten­ce čeho­ko­li. Film jako tako­vý nedr­ží pohro­ma­dě jakou­ko­li vnitř­ní logi­kou a jeho jed­not­li­vé scé­ny na sebe prak­tic­ky nena­va­zu­jí. V polo­vi­ně např. hlav­ní hrdi­na zjis­tí, že plá­cat hlav­ní hrdin­ku přes zadek je k niče­mu, pro­to­že přes hýž­ďo­vé implan­tá­ty nic necí­tí (ani když ji pře­táh­ne přes tuto par­tii lopa­tou). V závě­ru nicmé­ně hrdin­ka sté­ná boles­tí, když je vyplá­ce­na řeme­nem.

Pochopitelně nechy­bí expli­cit­ní zábě­ry na zdu­ře­lá chlu­pa­tá var­la­ta, peni­sy růz­ných délek, spod­ky od hoven a sex s důchod­ky­ní. Ještě nako­nec můžu být rád, že nedo­šlo i na růz­né scén­ky s těles­ný­mi teku­ti­na­mi, pře­hna­ně zarost­lý­mi dám­ský­mi roz­kro­ky a podob­ně, pro­to­že jsem je upřím­ně ve vší hrůze čekal. Na dru­hou stra­nu jsem oprav­du neče­kal, že paro­diePadesáti odstí­nů šedi bude v kon­krét­ních scé­nách paro­do­vat i fil­my Whiplash, Bez kalhot12 let v řetě­zech (a nic dal­ší­ho).

Jako nej­lep­ší vtip jsem si napsal scé­nu, kdy je hlav­ní hrdin­ka spou­ta­ná řetě­zy a Christian ztra­tí klíč od zám­ku, tak­že si postup­ně zavo­lá domů zámeč­ní­ka, pro­fe­si­o­nál­ní­ho lupi­če, ilu­zi­o­nis­tu a svá­ře­če. Za vtip rela­tiv­ně sluš­ný se dá pova­žo­vat to, že Christian má růz­né bičo­va­cí pomůc­ky pojme­no­va­né pod­le fil­mů, v nichž jsou bičo­vá­ni čer­no­ši (Glory, Nespoutaný Django…) a v jed­nu chví­li hrdin­ku mučí před­čí­tá­ním z kni­hy Padesát odstí­nů šedi. Zbytek je však poměr­ně trist­ní, v lep­ším pří­pa­dě neu­ráž­li­vý, v hor­ším pří­pa­dě nechut­ný a samo­ú­čel­ný. Místy mi bylo vylo­že­ně styd­no, a to mám čer­no­čer­ný a poli­tic­ky neko­rekt­ní humor rád.

Samozřejmě pokud vám sta­čí málo a smě­je­te se i kdeja­ké stu­pid­ní hova­di­ně, tak mož­ná bude­te spo­ko­je­ni, o tom žád­ná. Ale tře­ba i prv­ní Scary Movie je opro­ti tomuhle mno­ho­ná­sob­ně lep­ší, a to vůbec nemlu­vím o věcech jako Připoutejte se, pro­sím! nebo Žhavé výstře­ly. Padesát odstí­nů čer­né je spíš na úrov­ni Děsného dojá­ku nebo Epic Movie a jedi­né, co se na nich dá brát jako pozi­ti­vum, je ten fakt, že mají naštěs­tí jen 88 minut.

Blog auto­ra: http://www.filmspot.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • V úskalí - další dobré spojení Billa Murraye a Sofie Coppoly27. října 2020 V úskalí - další dobré spojení Billa Murraye a Sofie Coppoly Když mladá newyorská matka Laura (Rashida Jones) zničehonic pocítí pochyby o svém manželství a o tom zda jí náhodou její manžel Dean (Marlon Wayans není nevěrný), začne ho se svým […] Posted in Filmové recenze
  • Lucifer se vrací na Netflix s 5. sérií20. července 2020 Lucifer se vrací na Netflix s 5. sérií Netflix konečně vypustil do světa trailer na pátou řadu TV seriálu Lucifer, se šarmantním Tomem Ellisem v hlavní roli a vypadá to, že se máme na co těšit! Premiéra nové řady proběhne 21. […] Posted in Seriály
  • Requiem za sen10. června 2020 Requiem za sen Ovdovělá Sara Goldfarbová (Ellen Burstyn) žije na Coney Island a snadno podléhá mámení televizních pořadů. Právě teď drží dietu, aby se mohla účastnit jedné ze show. Její milý ale bezmocný […] Posted in Retro filmové recenze
  • Lupiči paní domácí - "Nejgeniálnější loupež všech dob byla konečně uskutečněna!"15. května 2019 Lupiči paní domácí - "Nejgeniálnější loupež všech dob byla konečně uskutečněna!" Tak zní podtitul nové komedie s Tomem Hanksem v hlavní roli. Je pravda, že loupež sice byla uskutečněna, ale její strůjci si jejího výtěžku příliš neužijí. V domě svérázné korpulentní […] Posted in Retro filmové recenze
  • Lucifer aneb Šarmantní Princ Temnoty držící se lehce v pozadí8. července 2018 Lucifer aneb Šarmantní Princ Temnoty držící se lehce v pozadí „Po čem opravdu toužíte?“ Lucifer Morningstar Jaká podoba Vládce pekel se nám tentokrát dostala do spárů? Satan, Lucifer, Kníže či Princ Temnoty…všechno názvy pro tu samou bytost. […] Posted in TV Recenze
  • Méďa 2 - Zkouška hračkou a snímání pohybu: VFX komedie8. července 2015 Méďa 2 - Zkouška hračkou a snímání pohybu: VFX komedie S ohledem na zkušenosti a znalosti nabyté v prvním filmu se produkce snažila přivést zpět co nejvíc členů původního týmu VFX, kteří pracovali na Méďovi, a kteří pracovali pod vedením […] Posted in Speciály
  • Méďa 2 - Design a lokace8. července 2015 Méďa 2 - Design a lokace V první komedii vytvořili filmaři svět, do kterého postavili mluvícího medvídka. Do Bostonu se výroba vrátila i s filmem Méďa 2. „V Méďovi je Boston samostatnou postavou a John s Tedem […] Posted in Speciály
  • Méďa 2 - Bostoňáci: Casting komedie8. července 2015 Méďa 2 - Bostoňáci: Casting komedie Když MacFarlane spolu s producenty přišli za Wahlbergem s nápadem na Méďu 2, nemusel se herec dlouho rozmýšlet. „Ten první film byl největší původní nepřístupnou komedií všech dob z […] Posted in Speciály
  • Méďa 2 - Hromský kámoši na život: Ted 2 začíná8. července 2015 Méďa 2 - Hromský kámoši na život: Ted 2 začíná V létě 2012 propadl celý svět kouzlu Teda. Celosvětově se na vstupenkách vydělalo téměř 550 miliónů USD. Diváci se houfně chodili smát sprostému medvědovi a jeho nejlepšímu kámošovi […] Posted in Speciály
  • Méďa 28. července 2015 Méďa 2 V roce 2012 vzal svět ztečí jeden roztomilý, i když neuvěřitelně sprostý medvídek. Svým klasickým chlupatým zjevem, nepřekonatelným naparováním a slabostí pro humor a šaškárny se sexuálním […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,65596 s | počet dotazů: 249 | paměť: 60046 KB. | 19.08.2022 - 23:05:43