Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze > Pád do tmy –

Pád do tmy –

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pád do tmy – Recenze

11.September.2007 DVD Autor: Andrea Zahradníková

Klaustrofobický horor z roku 2005, v němž hlav­ní roli hra­je šes­ti­ce odváž­ných žen a taju­pl­ný jes­kyn­ní kom­plex.
Horor Pád do tmy u nás před dvě­ma lety minul kinosá­ly a zamí­řil rov­nou na dvd nosi­če. Jedním z důvo­dů moh­lo být také to, že při­bliž­ně ve stej­nou dobu se v kinech pro­mí­tal sní­mek Jeskyně, kte­rý byl čis­tě náho­dou zhru­ba o tom samém a navíc nesklí­zel zrov­na pozi­tiv­ní ohla­sy. Distributorovo roz­hod­nu­tí poslat film rov­nou do půj­čo­ven bylo v tom­to pří­pa­dě urči­tě moud­ré, pro­to­že Pád do tmy je přes­ně tím fil­mem, kte­ré­mu domá­cí pro­jek­ce slu­ší mno­hem víc.
Jen co se sezná­mí­me s ústřed­ní hrdin­kou Sarah, nene­chá na sebe neštěs­tí dlou­ho čekat. Sarah při­jde o man­že­la při vcel­ku kuri­óz­ní auto­ne­ho­dě, kte­rá si co do sty­lo­vos­ti neza­dá s Nezvratným osu­dem. Následuje men­ší časo­vý skok a máme tady Sarah v hlouč­ku kama­rá­dek, kte­ré jí chtě­jí pozved­nout na duchu, a pro­to orga­ni­zu­jí čis­tě dív­čí dob­ro­druž­nou akci – sestup do jes­kyn­ní­ho sys­té­mu. Když však nasta­ne prv­ní men­ší pro­blém, uká­že se, že jed­na z žen to nemá v hla­vě tak úpl­ně v pořád­ku, pro­to­že své pří­tel­ky­ně namís­to plá­no­va­né turis­tic­ké oblas­ti zaved­la do úpl­ně nezná­mých nepro­bá­da­ných jes­ky­ní. A že to v nich nepů­jde hlad­ce, je už jas­né kaž­dé­mu.
Pád do tmy se roz­jíž­dí oprav­du veli­ce slib­ně. Ještě před výpra­vou se nastí­ní základ­ní vzta­hy mezi hrdin­ka­mi a nazna­čí se i něja­ké poten­ci­ál­ní kon­flik­ty, prv­ní váž­něj­ší kri­zo­vá situ­a­ce, pro­lé­zá­ní vel­mi úzkou chod­bou, je řád­ně atmo­sfé­ric­ká a úzkost je v ní zce­la hma­ta­tel­ná a když se ješ­tě obje­ví podiv­né zvu­ky, začí­ná divá­ka mra­zit v zádech. Jak se však někdy u horo­rů toho­to typu stá­vá, jde film s celou svo­jí atmo­sfé­rou brzy do kop­ru. Holky se začí­na­jí cho­vat nelo­gic­ky a co je nej­hor­ší obje­vu­jí se strůj­ci oněch podiv­ných zvu­ků v celé své fyzic­ké krá­se, nebo chcete-li spíš ošk­li­vos­ti. Z pří­bě­hu se tak stá­vá hlou­pá prvo­plá­no­vá „lekač­ko­vá“ honič­ka Amazonek se sle­pý­mi glumo­vi­tý­mi tvo­ry, kte­ří na to že jsou sle­pí občas rea­gu­jí pode­zře­le přes­ně a obje­vu­jí se na ide­ál­ních bojo­vých mís­tech. Což je vel­ká ško­da, pro­to­že tohle mohl být skvě­lý film, kdy­by oblu­dy upo­za­dil či je úpl­ně vyne­chal a radě­ji těžil ze skvě­lé­ho pro­stře­dí, nechal hrdin­ky bojo­vat o život pou­ze s pří­ro­dou a pořád­ně vyhro­til vzta­hy mezi nimi.
Šestici žen hra­jí nezná­mé hereč­ky, což je fajn, ostat­ně scé­nář po nich nechce žád­né pre­ciz­ní výko­ny, ale jed­nu nevý­ho­du to má. Vzhledem k tomu, že celý film se ode­hrá­vá prak­tic­ky potmě, při­čemž se hrdin­ky stih­nou ješ­tě pořád­ně uma­zat, začnou jed­not­li­vé obli­če­je splý­vat a za chví­li pořád­ně neví­te, kdo je kdo. Když se přes­to všech­no nako­nec úspěš­ně dokodr­cá film k závě­ru, obje­ví se něco, co otu­pě­lé duši může zved­nout nála­du. Pád do tmy totiž přes veš­ke­rou před­chá­ze­jí prů­hled­nost a nená­pa­di­tost nabí­zí sice tro­chu div­ný, ale roz­hod­ně neob­vyk­lý a vcel­ku půso­bi­vý závěr, tak­že ta hodin­ka a půl strá­ve­ná u toho­to horo­ru není nako­nec úpl­ně mar­ná.
Verdikt: Začátek je slib­ný, pak však film hod­ně degra­du­je. Pádu do tmy by pod­le mě hod­ně slu­še­lo, kdy­by víc čer­pal z klaus­tro­fo­bic­ké­ho pro­stře­dí a uvá­děl tak posta­vy spí­še do psy­chic­ké­ho tla­ku a vyhro­til kon­flik­ty mezi nimi, než nasto­le­ní takhle laci­né lekač­ko­vé bitvy s jes­kyn­ní­mi oblud­ka­mi.
Hodnocení: 3/5

Komentáře

Jméno (requi­red)
E-mail (requi­red)
Website
Text komen­tá­ře:

Prosím opiš­te „3d5f10“:

/* */

Počet komen­tá­řů: 3
zuzu_kuc napsal dne 11. September 2007 , 9.00

mno­oo sefe nevim…myslim ze ta „laci­na lekac­ko­va bitva“ se dost poved­la.....

Jan Slezáček napsal dne 11. September 2007 , 9.30

No mys­lím že ten­to film v sobě skrý­vá více poten­ci­á­lu než myslíš.Není to kla­sic­ký slasher,ale klaus­tro­fob­ní stav jde ruku v ruce se stra­chem z neznáma.sice se v půl­ce dozví­me o co de.Ale stej­ně to nic neu­bí­rá na působivosti.Jak říkáš že se mon­stra obje­vu­jí na bojo­vých místech…Sice jsou sle­pí ale pohy­bu­jí se pod­le sluchu,jsou jak netopýři,takže i toto je cel­kem logické.Descent má co nabíd­nout je to roz­hod­ně jeden z horo­rů kte­rý je originální.S tím kon­cem sou­hla­sím:-)

Tom Siegl napsal dne 11. September 2007 , 21.54

Už je to něja­ky ten čas, co jsem film viděl a musím říct, že na roz­díl od autor­ky mi nástup krve­žíz­ni­vých potvůrek při­pa­dal dosti sty­lo­vý a na atmo­sfé­ře roz­hod­ně neu­bí­ra­jí­cí. To, že se s jejich obje­ve­ním roz­pou­tá pak prá­vé peklo (v klad­ném slo­va smys­lu) je pod­le mě ide­ál­ní vyvr­cho­le­ní fil­mu. Kdo by tako­vé „maso“ po rela­tiv­ně kli­do­vé prv­ní půl hodin­ce čekal, že?:)) Závěr je pak tako­vou třeš­nič­kou na dor­tu, na kte­ré je vidět, jak se reži­sér nebo­jí lehce zaex­pe­ri­men­to­vat s divác­kým oče­ká­vá­ním. Palec naho­ru!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,65231 s | počet dotazů: 254 | paměť: 58118 KB. | 08.08.2022 - 15:40:32