Kritiky.cz > Recenze knih > P. G. Wodeouse - Horká lázeň

P. G. Wodeouse - Horká lázeň

4228fdc8 4fa7 107f 92ed d6c1f508bf8e

Městečko St. Rocque leží na moř­ském Pobřeží na seve­ru Francie. Zámek Blissac sto­jí poblíž měs­teč­ka St. Rocque, jenž si pro­na­jal pan Wellington Gedge se svo­jí ženou. Jejich vztah není zrov­na moc roman­tic­ký a i když byd­lí na zám­ku obklo­pe­ny krás­nou pří­ro­dou, Well čas­to vzpo­mí­ná na Ameriku, kde žil před­tím. Jeho žena je mlad­ší než on a vlast­ně se ani neta­jí tím, že důvod proč se s ním sezná­mi­la, byli prá­vě jeho pení­ze. A jak se říká má vše pod pal­cem

Nyní když se v měs­tě chys­ta­jí osla­vy sv. Rocha, posta­ví ho žena před hoto­vou věc, když mu ozná­mí, že odjíž­dí na týden do Anglie, zatím­co ve stej­nou dobu pozva­la na zámek tři hos­ty.

Je to sená­tor Opal s dce­rou a vikomt de Blissac, kte­rý je synem maji­tel­ky zám­ku a zde upro­střed krás­né pří­ro­dy má skon­čit s alko­ho­lem. Will se má mezi­tím spřá­te­lit se sená­to­rem a dle jeho ženy vytě­žit ze vše­ho co nej­ví­ce pro­spě­chu, se má stát jeho pří­te­lem a poz­dě­ji tře­ba fran­couz­ském vel­vy­slan­cem s vidi­nou hod­ně peněz. Což je přes­ně to co Well zase nechce, chce žít v pokli­du, ale má smůlu, jeho žena už se usmys­le­la.
Ale jeli­kož se jed­ná se o humo­ris­tic­ký román, a posta­vy mají ve sku­teč­nos­ti jinou identi­tu, tak se zámek sta­ne dějiš­těm vtip­ných pří­hod, mile­nec­kých pro­ple­ten­ců aj.

Kniha je čti­vá, vyprá­vě­ní je rych­lé, sviž­né a posta­vy jsou dob­ře popsa­né. Kdo má rád humor­né romá­ny, při­jde si na své.

Autor : Pelham Grenville Wodehouse brit­ský spi­so­va­tel (1881 - 1975) pat­ří mezi vel­mi oblí­be­né ang­lic­ké humo­ris­ty. Napsal přes deva­de­sát knih a něko­lik fil­mo­vých scé­ná­řů. U nás je znám také román Henry a jeho hos­té.

kni­hu lze objed­nat zde : https://www.albatrosmedia.cz/tituly/48840250/horka-lazen/

Hodnocení : 85%

Nakladatelství : Vyšehrad, vaz­ba váza­ná s pře­ba­lem, počet stran 224, rok vydá­ní 2019

 


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...