Kritiky.cz > Recenze her > Overwatch: Origins Edition

Overwatch: Origins Edition

OverWatch

vlcsnap-2016-08-27-17h59m59s391vlcsnap-2016-08-27-18h04m49s571

Hra Overwatch byla jakým­si zku­šeb­ním pro­jek­tem Blizzardu o vydá­ní mul­tipla­ye­ro­vé stří­leč­ky. Blizzard je gigant, kte­rý umí dělat kva­lit­ní hry, ale to že doká­že udě­lat i tak kva­lit­ní stří­leč­ku, jsme se pře­svěd­či­li prá­vě na hře Overwatch.

vlcsnap-2016-08-27-18h01m00s674vlcsnap-2016-08-27-18h01m32s317

Overwatch je mul­tipla­ye­ro­vá stří­leč­ka, při kte­ré je nut­né mít hlav­ně sehra­ný tým, kte­rý musí spl­nit daný úkol, kte­rý se odví­jí od zvo­le­né­ho módu, vět­ši­nou se jed­ná o zne­škod­ně­ní týmu, kte­rý sto­jí pro­ti Vám. K dis­po­zi­ci máte cel­kem 21 jakých­si komik­so­vých hrdi­nů, z nichž kaž­dý je úpl­ně jiný a hlav­ně má úpl­ně jiné schop­nos­ti v boji. Tito hrdi­no­vé se dělí ješ­tě do dal­ších čtyř sku­pin, a to Offense, Defense, Tank a Support. Se vzhle­dem Vámi vybra­né posta­vy se může­te také pěk­ně vyhrát a neza­po­meň­te, že posta­vy mají také růz­no­ro­dé zbra­ně, kte­ré pou­ží­va­jí, a dále je nut­né také zhod­no­tit, jest­li zrov­na bude­te potře­bo­vat stří­le­cí­ho mani­aka nebo obra­ná­ře s věžič­ka­mi. I když se na prv­ní pohled zdá, že se jed­ná o hru, asi tak pro dese­ti­le­té děti, bude­te se oprav­du hod­ně divit, jak Vás hra dosta­ne.

vlcsnap-2016-08-27-18h02m10s497vlcsnap-2016-08-27-18h03m41s464

Ve hře bude­te muset pře­mýš­let, co za posta­vy bude­te na dané mapě potře­bo­vat, a také musí­te brát v potaz, z čeho si posta­ví tým Váš nepří­tel. V začát­cích to pro Vás bude urči­tě pokus omyl, zhru­ba po hodin­ce hra­ní tomu ale urči­tě při­jde­te na kloub. Než začne­te hrát, je lep­ší si vyzkou­šet nejdří­ve všech­ny hrdi­ny, abys­te vědě­li, jakou před­nos­tí bude vyni­kat v boji. V začát­ku Vás hra nepus­tí hned na bojiš­tě a je nut­né se pro­jít prvot­ním tuto­ri­a­lem, což je vel­mi dob­rý nápad. Pokud v násle­du­jí­cí hře nebu­de­te se slo­že­ným týmem spo­ko­je­ni, může­te poté posta­vy vymě­nit za něko­ho jiné­ho. Postupem času si také zvyk­ne­te na mapy, kte­rých je k dis­po­zi­ci úcty­hod­ných 12, tak­že se máte pořád co učit. Jedná se vět­ši­nou o ote­vře­né pro­stře­dí napří­klad ve měs­tě či v budo­vě. Hra nabí­zí něko­lik módů, pod­le toho v jakém počtu bude­te chtít hrát a poté v jaké obtíž­nos­ti, pří­pad­ně za jakým úče­lem, tak­že toho hra nabí­zí vel­mi mno­ho.

vlcsnap-2016-08-27-18h11m31s259vlcsnap-2016-08-27-18h11m38s990

Overwatch má vel­mi pěk­nou až pohád­ko­vou gra­fi­ku a po zvu­ko­vé strán­ce tomu není jinak. Ovládání hry není slo­ži­té, ale jed­ná se i tro­chu o stra­te­gii, kte­rou bude­te v zápa­sech potře­bo­vat. Je nut­né pořád obje­vo­vat způ­so­by, jak si vytvo­řit tým, kte­rý bude vítěz­ný, tomu může­te pomo­ci i tím, že obje­ví­te všech­ny schop­nos­ti u nabí­ze­ných hrdi­nů.

vlcsnap-2016-08-27-18h07m18s118vlcsnap-2016-08-27-18h09m37s901

Co říci na závěr hra běží sviž­ně a kaž­dý si v ní najde hned něko­lik oblí­be­ných postav, kte­ré mu pros­tě sed­nou a nedá na ně dopus­tit. Blizzard Overwatch pěk­ně vyšper­ko­val a tak se posu­nul v příč­ce stří­le­ček na prv­ní mís­to v tom­to roce. Hra nabí­zí neko­neč­né hodi­ny hra­ní a tak Vás hned tak neo­mr­zí, což je v dneš­ní vel­mi důle­ži­té. Doufejme, že si tuto úro­veň udr­ží Blizzard i nadá­le.

vlcsnap-2016-08-27-18h12m20s687vlcsnap-2016-08-27-18h04m15s579


 • Datum vydá­ní: 24.5.2016
 • Jazyk: ang­lic­ky
 • Žánr: Akční
 • Multiplayer:  ANO
 • Výrobce: Blizzard
 • Hodnocení: 80%
Článek byl napsán pro web X-Box-Hry.CZ.

 • Assassin’s Creed: Syndicate27. srpna 2016 Assassin’s Creed: Syndicate Příběh hry Assassin’s Creed: Syndicate se odehrává na konci 19. Století, konkrétně v roce 1868 v Londýně, kdy město ovládají templáři. Budete muset založit jakýsi gang a zastavit tak […]
 • Sébastien Loeb Rally Evo18. září 2016 Sébastien Loeb Rally Evo   Jak už nám název napovídá, bude se ve hře jednat hlavně o zážitky z kariéry Sébastiena Loeba, který je světoznámý jezdec Rally. Tak vzhůru do prožití kariéry Sébastiena od jeho […]
 • Halo 5: Guardians26. srpna 2016 Halo 5: Guardians Naposledy jsme měli tu čest, setkat se Halo, před více jak třemi lety. Příběh Halo 5: Guardians navazuje na předchozí Halo 4 a pokud nevíte, o co se jednalo, můžete si nyní za pár peněz […]
 • Mad Max (XBOX ONE)27. srpna 2016 Mad Max (XBOX ONE) Mad Max neboli šílený Max se vydává prožít své dobrodružství podle své filmové předlohy, kde si zahrál hvězdný herec Mel Gibson. Budete brázdit písečné duny a snažit se přežít v době, kdy […]
 • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
 • Assetto Corsa (Xbox One) - 75 %2. září 2016 Assetto Corsa (Xbox One) - 75 % Assetto Corsa není na trhu žádnou novinkou, zahrát jsme si ji mohli na pc, kdy tato hra poprvé vyšla 8. 11. 2013 a následně byla v roce 2015 vyhlášena jako nejlepší simulační závodní hrou […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com