Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Overwatch: Origins Edition

Overwatch: Origins Edition

vlcsnap 2016 08 27 17h59m59s391 150x150 1

vlcsnap-2016-08-27-17h59m59s391vlcsnap-2016-08-27-18h04m49s571

Hra Overwatch byla jakým­si zku­šeb­ním pro­jek­tem Blizzardu o vydá­ní mul­tipla­ye­ro­vé stří­leč­ky. Blizzard je gigant, kte­rý umí dělat kva­lit­ní hry, ale to že doká­že udě­lat i tak kva­lit­ní stří­leč­ku, jsme se pře­svěd­či­li prá­vě na hře Overwatch.

vlcsnap-2016-08-27-18h01m00s674vlcsnap-2016-08-27-18h01m32s317

Overwatch je mul­tipla­ye­ro­vá stří­leč­ka, při kte­ré je nut­né mít hlav­ně sehra­ný tým, kte­rý musí spl­nit daný úkol, kte­rý se odví­jí od zvo­le­né­ho módu, vět­ši­nou se jed­ná o zne­škod­ně­ní týmu, kte­rý sto­jí pro­ti Vám. K dis­po­zi­ci máte cel­kem 21 jakých­si komik­so­vých hrdi­nů, z nichž kaž­dý je úpl­ně jiný a hlav­ně má úpl­ně jiné schop­nos­ti v boji. Tito hrdi­no­vé se dělí ješ­tě do dal­ších čtyř sku­pin, a to Offense, Defense, Tank a Support. Se vzhle­dem Vámi vybra­né posta­vy se může­te také pěk­ně vyhrát a neza­po­meň­te, že posta­vy mají také růz­no­ro­dé zbra­ně, kte­ré pou­ží­va­jí, a dále je nut­né také zhod­no­tit, jest­li zrov­na bude­te potře­bo­vat stří­le­cí­ho mani­aka nebo obra­ná­ře s věžič­ka­mi. I když se na prv­ní pohled zdá, že se jed­ná o hru, asi tak pro dese­ti­le­té děti, bude­te se oprav­du hod­ně divit, jak Vás hra dosta­ne.

vlcsnap-2016-08-27-18h02m10s497vlcsnap-2016-08-27-18h03m41s464

Ve hře bude­te muset pře­mýš­let, co za posta­vy bude­te na dané mapě potře­bo­vat, a také musí­te brát v potaz, z čeho si posta­ví tým Váš nepří­tel. V začát­cích to pro Vás bude urči­tě pokus omyl, zhru­ba po hodin­ce hra­ní tomu ale urči­tě při­jde­te na kloub. Než začne­te hrát, je lep­ší si vyzkou­šet nejdří­ve všech­ny hrdi­ny, abys­te vědě­li, jakou před­nos­tí bude vyni­kat v boji. V začát­ku Vás hra nepus­tí hned na bojiš­tě a je nut­né se pro­jít prvot­ním tuto­ri­a­lem, což je vel­mi dob­rý nápad. Pokud v násle­du­jí­cí hře nebu­de­te se slo­že­ným týmem spo­ko­je­ni, může­te poté posta­vy vymě­nit za něko­ho jiné­ho. Postupem času si také zvyk­ne­te na mapy, kte­rých je k dis­po­zi­ci úcty­hod­ných 12, tak­že se máte pořád co učit. Jedná se vět­ši­nou o ote­vře­né pro­stře­dí napří­klad ve měs­tě či v budo­vě. Hra nabí­zí něko­lik módů, pod­le toho v jakém počtu bude­te chtít hrát a poté v jaké obtíž­nos­ti, pří­pad­ně za jakým úče­lem, tak­že toho hra nabí­zí vel­mi mno­ho.

vlcsnap-2016-08-27-18h11m31s259vlcsnap-2016-08-27-18h11m38s990

Overwatch má vel­mi pěk­nou až pohád­ko­vou gra­fi­ku a po zvu­ko­vé strán­ce tomu není jinak. Ovládání hry není slo­ži­té, ale jed­ná se i tro­chu o stra­te­gii, kte­rou bude­te v zápa­sech potře­bo­vat. Je nut­né pořád obje­vo­vat způ­so­by, jak si vytvo­řit tým, kte­rý bude vítěz­ný, tomu může­te pomo­ci i tím, že obje­ví­te všech­ny schop­nos­ti u nabí­ze­ných hrdi­nů.

vlcsnap-2016-08-27-18h07m18s118vlcsnap-2016-08-27-18h09m37s901

Co říci na závěr hra běží sviž­ně a kaž­dý si v ní najde hned něko­lik oblí­be­ných postav, kte­ré mu pros­tě sed­nou a nedá na ně dopus­tit. Blizzard Overwatch pěk­ně vyšper­ko­val a tak se posu­nul v příč­ce stří­le­ček na prv­ní mís­to v tom­to roce. Hra nabí­zí neko­neč­né hodi­ny hra­ní a tak Vás hned tak neo­mr­zí, což je v dneš­ní vel­mi důle­ži­té. Doufejme, že si tuto úro­veň udr­ží Blizzard i nadá­le.

vlcsnap-2016-08-27-18h12m20s687vlcsnap-2016-08-27-18h04m15s579


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Datum vydá­ní: 24.5.2016

Jazyk: ang­lic­ky

Žánr: Akční

Multiplayer:  ANO

Výrobce: Blizzard

Hodnocení: 80%


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...