Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze her > Overload - Descent remake

Overload - Descent remake

Over
Over

Kdo zapá­t­rá v his­to­rii a vrá­tí se až do roku 1994 jis­tě si vzpo­me­ne na hru s názvem Descent. Šlo teh­dy o jed­nu z prvo­tin tzv. oprav­do­vých 3D her v plném pro­sto­ru. Byl to tako­vý klon hry Doom a letec­ké­ho simu­lá­to­ru. Forma pohle­du z kok­pi­tu rake­ty a létá­ní v 3D blu­diš­ti plném tune­lů a uza­vře­ných pro­stor zjed­no­du­še­ně řeče­no včet­ně vyhle­dá­vá­ní a niče­ní nepřá­tel, dopl­ňo­vá­ní ener­gie, nábo­jů ve sta­no­ve­ném časo­vém limi­tu. Vizuál už teh­dy byl oprav­du zají­ma­vý a vjem zpra­co­vá­ní vol­nos­ti v pro­sto­ru ješ­tě více umoc­ňo­val atmo­sfé­ru této zají­ma­vé a na teh­dej­ší dobu ori­gi­nál­ní hry.

Snimek obrazovky 1
Hlavní menu

Ani dva­krát nepře­kva­pí fakt, že se na vývo­ji hry Overload podí­le­li vývo­já­ři prá­vě zmi­ňo­va­né hry Descent. Jde vskut­ku o tako­vý rema­ke původ­ní hry. Ovšem nemu­sí­te se obá­vat, že by nedo­šlo k řadě vylep­še­ní.

Co nám tedy Overload nabí­zí. Solidní pří­bě­ho­vou linii, kte­rá má rov­nou 15 misí, krás­nou gra­fi­ku plnou explo­zí a výbuchů a čis­té akce dneš­ní doby a co je urči­tě veli­ce dob­ře i pod­po­ru vir­tu­ál­ní rea­li­ty. Škoda, že zatím pou­ze na Oculus VR. V zása­dě tu pří­běh zas až tak moc nehle­dej­te jed­ná se o čis­to­krev­nou stří­leč­ku z důvo­du vzpou­ry robo­tic­kých těžeb­ních stro­jů u pla­ne­ty Saturn, kte­ří zača­li likvi­do­vat lid­ské posád­ky mís­to těže­ní. A masa­kr to tedy je. Můžete si ho užít vylo­že­ně na maxi­mum. Samozřejmě nechy­bí mož­nost si zvo­lit obtíž­nost, na kte­rou si trouf­ne­te. Nečekejte, že to bude až tak jed­no­du­ché.

Nepřátelé jsou roz­lič­ní, nej­ví­ce je útoč­ní­ků, co vás ostře­lu­jí neu­stá­le, pak tzv ostře­lo­va­či, dále robo­tič­tí kle­pe­ťá­ci a nechy­bí ani bojov­ní­ci typu kami­ka­ze při­le­pit se na vás a odpá­lit. Objeví se i tam, kde by jste je neče­ka­li. Jejich inte­li­gen­ce je veli­ce sluš­ná, tak­že je moc dob­ře, že hra umož­ňu­je prů­běž­né uklá­dá­ní. Kolikrát se dosta­ne­te totiž do tako­vé vřa­vy, že je během chvil­ky po vás. A neu­stá­le začí­nat od začát­ku by bylo oprav­du vel­mi vyčer­pá­va­jí­cí. Vítaná je mož­nost vylep­šo­vá­ní vaší bojo­vé lodě stej­ně jako i jed­not­li­vých zbra­ní. Hudba je veli­ce pří­jem­ná a dob­ře sedí k tomu­to typu hry a vylo­že­ně vás vta­hu­je do děje a bojov­nos­ti.

Snimek obrazovky 9

Jak to u typu těch­to her bývá, po čase se samo­zřej­mě stá­vá ste­re­o­typ­ní, někdy dochá­zí k nepře­hled­ným situ­a­cím. Je to pros­tě stří­leč­ka kaž­dým cou­lem v tro­chu poza­po­me­nu­tém for­má­tu. Na ovlá­dá­ní je také potře­ba si zvyk­nout, není to tak jed­no­du­ché, jak se zdá.

Potěší vydá­ní na téměř všech­ny her­ní plat­for­my a to PC, Xbox, Playstation 4, macOS.

Hodnocení: 8 z 10

 • + pro nos­tal­gi­ky Descentu povin­nost
 • + rozum­ná dél­ka hry
 • + Pěkné gra­fic­ké zpra­co­vá­ní a kva­lit­ní pod­ma­ni­vá hud­ba
 • + pod­po­ra VR (zatím pou­ze na Oculus)
 • + pod­po­ra mul­tipla­yer hry
 • - po čase urči­tý ste­re­o­typ
 • - někdy nepře­hled­né
 • -nepod­po­ru­je PS VR

Foto: Revival Productions, LLC


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
 • One Shot – střílečka na jeden zátah29. dubna 2022 One Shot – střílečka na jeden zátah Možná bych to nenazval přímo renesancí, ale žánr akčních stříleček skutečně prochází minimálně obrozením. Vše začal v r. 2015 John Wick, který se dočkal už 3 dílů a Filmfanatic by z tohoto […] Posted in Filmové recenze
 • V.I.P. – špiónská hra o psychopata26. dubna 2022 V.I.P. – špiónská hra o psychopata Jihokorejská kinematografie patří (vedle polské) k Filmfanaticovým nejoblíbenějším. Láska začala po r. 2000, kdy jsem objevil, že nejlepší romantické filmy vznikají v Asii a nezřídka právě […] Posted in Retro filmové recenze
 • Mass Effect: Andromeda – výprava do jiné galaxie se moc nepovedla17. dubna 2022 Mass Effect: Andromeda – výprava do jiné galaxie se moc nepovedla V březnu 2017 vyšel spin off titul z univerza Mass Effect, který je zasazen do galaxie Andromeda. Studio Bioware se tak velmi chytře vyhnulo nutnosti navázat na události z původní série a […] Posted in Recenze her
 • Furioza – tvrdá škola polského chuligánství13. dubna 2022 Furioza – tvrdá škola polského chuligánství Pokud se Netflixu někde daří jeho spolupráce s lokálními tvůrci, pak je to bezesporu Polsko. Před časem vám Filmfanatic představil opus Jak jsem se stal gangsterem, který jsem bez rozmyslu […] Posted in Filmové recenze
 • Lego Star Wars: The Skywalker Saga10. dubna 2022 Lego Star Wars: The Skywalker Saga Je tomu už opravdu šest let, co vyšla poslední Lego hra dle filmu. LEGO STAR WARS: The Force Awakens pokračovala v sériích Lego her dle slavných filmů. První byla v roce 2005 Star Wars, […] Posted in Recenze her
 • Černý čtvrtek – historky z dealerova života10. dubna 2022 Černý čtvrtek – historky z dealerova života Quentin Tarantino zanechal nesmazatelnou stopu ve filmové historii svým opusem Pulp Fiction: Historky z podsvětí. Upovídaným stylem inspiroval řadu filmařů, kteří se na konci devadesátých […] Posted in Retro filmové recenze
 • Projekt Adam – cestování časem existuje!24. března 2022 Projekt Adam – cestování časem existuje! Filmfanatic se snaží nebýt zatížený předsudky. Opravdu. Jenže u netflixovských filmů se s každým dalším kouskem utvrzuji v tom, že tohle studio zkrátka umí seriály. Ne filmy. Kde jsou ty […] Posted in Filmové recenze
 • Černý krab – Švédi na ledu24. března 2022 Černý krab – Švédi na ledu Za starých dobrých časů, kdy domácímu koukání na filmy vládl formát VHS, spatřily světlo světa snímky, které by jindy nevznikly. Jednoduše by se nevyplatilo poslat je do kin, protože snad […] Posted in Filmové recenze
 • Mothergunship22. března 2022 Mothergunship Čas na recenzi hry Mothergunship. Musím uznat, že jsem si hraní užíval. Proto vám nyní vysvětlím, proč byste si ji měli vyzkoušet.   Základní informace: Hra vznikla v roce […] Posted in Recenze her
 • Batman: Arkham Knight28. února 2022 Batman: Arkham Knight Vzhledem k tomu, že GTA V běhá plynule, hra, která vyjde v podobnou dobu, by mohla také běžet rychle a plynule. Začal jsem hrát i starší verze, abych měl s čím srovnávat, a bohužel mě hra […] Posted in Retro games
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,80842 s | počet dotazů: 248 | paměť: 56250 KB. | 29.05.2022 - 10:38:42