Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Ovečka Shaun ve filmu - 95 %

Ovečka Shaun ve filmu - 95 %

ShawnTheSheep

Tak co nás čeká ve Ovečce Shaun ve fil­mu? Ano správ­ně, odpo­vě­dě­li jste dob­ře. Ovečka Shaun a její kama­rá­di z far­my, malič­ký Timmy, jejich hlí­da­cí pes Bitzer a jejich věr­ný ochrán­ce vás poba­ví na hodi­nu a půl.

ShawnTheSheepJestli zná­te seri­ál o malém berán­ko­vi Shaunovi, tak víte, že během krát­kých osmi minut Vás čeká hod­ně vtip­ných oka­mži­ků a hod­ně zába­vy. V 10x del­ším fil­mu je samo­zřej­mě pro­blém, že během celé­ho fil­mu nemů­že být tolik vtíp­ků za sekun­du. Ale díky tomu, že tvůr­ci Ovečky mají dob­ré nápa­dy, tak se jim poda­ři­lo vytvo­řit jed­no­du­chý pří­běh, kte­rý má pře­sah seri­á­lu.

Nápady si dob­ře vybra­li z pop­kul­tur­ních odka­zů a tak si čas při­po­me­ne­te scé­ny i z jiných fil­mů. Jako je tře­ba Mlčení jeh­ňá­tek a dal­ší fil­my a seri­á­ly, kte­ré si ve fil­mu musí­te najít.

Jednoduchý pří­běh má jed­nu výho­du. Během ces­ty berán­ka Shaun se může­te poba­vit, zasmut­nit a tře­ba se i bát. Všeho je ve fil­mu dosta­tek a je to pat­řič­ně namí­chá­no do dob­ré­ho koktej­lu všech emo­cí.

Proto urči­tě pokud máte rádi Ovečku Shaun, tak urči­tě na ni jdě­te. 200 seri­á­lo­vých epi­zod už urči­tě zná­te nazpa­měť, film je dost dob­rý dopl­něk do Vaší sbír­ky oblí­be­ných zhléd­nu­tých dílů a bude­te si samo­zřej­mě brou­kat po ces­tě z kina i úvod­ní pís­nič­ku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,72584 s | počet dotazů: 231 | paměť: 55072 KB. | 29.07.2021 - 21:18:45