Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Outward – RPG pro hardcore hráče

Outward – RPG pro hardcore hráče

word image

Ze všech her­ních žánrů je mi nebliž­ší žánr rpg, je tedy logic­ké, že mě láka­la rpg hra sna­ží­cí se jít pro­ti prou­du zaje­tých zvyk­los­tí. Jedná se o hru Outward, vytvo­ře­nou malým týmem Nine Dots Studio, kte­ré jak název napo­ví­dá čítá pou­ze 9 vývo­já­řů. Autoři se ve hře sna­ží o hard­co­re sur­vi­val rpgéč­ko, kte­rá vás v žád­ném pří­pa­dě nebu­de tahat za ručič­ku a nechá­vá vše pou­ze na hrá­či. To samo o sobě k hra­ní láká a při­ná­ší to spous­tu oče­ká­vá­ní. Jenže to taky bohu­žel moc nefun­gu­je.

V této čás­ti recen­ze se kla­sic­ky věnu­ji pří­bě­hu, zasa­ze­ní nebo poza­dí hry. V pří­pa­dě Outward je toto vcel­ku zby­teč­né, pro­to­že pří­běh nesto­jí za nic. Ale i přes­to: oci­tá­te se v roli oby­čej­né­ho obča­na ve svě­tě Aurai. Díky chy­bám svých před­ků musí­te pla­tit poku­tu, a pro­to se vydá­vá­te mimo hra­ni­ce měs­ta abys­te pení­ze vydě­la­li. Co se týče poza­dí a his­to­rie (lore) svě­ta Aurai tak to v pod­sta­tě nee­xis­tu­je. Autoři jdou totiž pro­ti prou­du tak moc, že se neob­tě­žu­jí coko­liv vysvět­lo­vat.

Otevřený svět bez fast tra­ve­lu

Příběh a lore jsou špat­né nebo téměř nee­xis­tu­jí­cí. To není dob­rý začá­tek, ale hra má urči­tě jiné před­nos­ti, kte­ré může nabíd­nout že jo? No, ani moc ne. Outward ve své hra­tel­nos­ti před­sta­vu­je sur­vi­val prv­ky jako manage­ment potra­vy, spán­ku a tep­lo­ty posta­vy. V této hře to, ale nepřed­sta­vu­je žád­nou výzvu, a tak tyto mecha­ni­ky jen otra­vu­jí a pře­ká­ží. Velké plus hře dávám za to, že vás nevo­dí za ručič­ku při ori­en­ta­ci ve svě­tě. Snaha o zori­en­to­vá­ní byla tak jed­nou z věcí, kte­ré mě bavi­li a vybí­ze­lo to k vět­ší­mu pro­zkou­má­vá­ní a vní­má­ní okol­ní­ho svě­ta. Velké mínus ale před­sta­vu­je nee­xis­tu­jí­cí fast tra­vel (nebo ale­spoň mož­nost rych­lej­ší­ho ces­to­vá­ní). Nevím, koho si auto­ři před­sta­vo­va­li jako cílo­vou sku­pi­nu hrá­čů, ale dospě­lí pra­cu­jí­cí člo­věk to asi není, pro­to­že pou­hým pobí­há­ním sem a tam ztra­tí­te oprav­du až moc času.

Soubojový sys­tém je bíd­ný, sou­bo­je jsou těž­ké a povět­ši­nou si nemů­že­te dovo­lit bojo­vat s více jak jed­ním nepří­te­lem. To je v pořád­ku, jen­že ty sou­bo­je jsou nefér, zís­kat zásah je vždy pro­ble­ma­tic­ké, jen­že vy v pod­sta­tě nemá­te šan­ci z jaké­ho­ko­liv sou­bo­je vyjít bez škráb­nu­tí. Oproti tomu magie je v této hře zpra­co­vá­na veli­ce dob­ře. Ve hře musí­te manu, a tedy i schop­nost kouz­lit, nej­pr­ve ode­mknout. To vám násled­ně ode­my­ká mno­ho zají­ma­vých a ori­gi­nál­ních mož­nos­tí kou­zel, kte­ré před­sta­vu­jí to nej­lep­ší a nej­o­ri­gi­nál­něj­ší co Outward může nabíd­nout. Dalším dob­rým aspek­tem hry je manage­ment bato­hu, kte­rý lze před sou­bo­jem sun­dat a být tak při sou­bo­ji pohyb­li­věj­ší.

Split scre­en? Super, teď už jen najít něko­ho s kým to hrát

Aurai je v cel­ku zají­ma­vé pro­stře­dí a auto­ři pou­ži­li i pár dob­rých nápa­dů. Co se jim poved­lo oprav­du hod­ně jsou někte­ří nepřá­te­lé. Kromě gene­ric­ké­ho nepří­te­le č. 1 – ban­di­ta (kte­rých je samo­zřej­mě i v této hře více než nor­mál­ních lidí) tu lze najít rela­tiv­ně dost zají­ma­vých tvo­rů. Hra je ale pro sólo hrá­če nuda, pro­to­že chy­bí moti­va­ce hru hrát. Ale super zprá­va, hru lze hrát jako koo­pe­ra­ci dvou hrá­čů, ať už jako lokál­ní split scre­en nebo onli­ne coop. Problém vidím v tom, že se jed­ná o veli­ce spe­ci­fic­kou hru, k její­muž hra­ní je dost pro­ble­ma­tic­ké sehnat par­ťá­ka. Další pro­blém koo­pe­ra­ce je ten, že pokud se k něko­mu při­po­jí­te tak se postup nepře­ne­se zpět do vaší hry. Takže i tady to zvr­ta­li. Samozřejmě díky aspek­tu koo­pe­ra­ce nee­xis­tu­je ve hře pauza, což jsem zjis­til až potom co mi posta­va umře­la hla­dy...

Autoři se ve hře sna­ží o vyvo­lá­ní atmo­sfé­ry a hra­tel­nos­ti podob­né kla­sic­kým rpg her typu Gothic. A ono se jim to z čás­ti daří, hra má svou jedi­neč­nou atmo­sfé­ru. Přiblížení kla­sic­kým hrám se auto­rům poda­ři­lo i díky gra­fi­ce. Ta je pros­tě špat­ná o obzvlášť posta­vy jsou vylo­že­ně ošk­li­vé. Hudba se dá poslou­chat, ale bohu­žel nepů­so­bí pou­ze jako pod­kres, a tak je po chví­li vcel­ku otrav­ná. Po jejím vypnu­tí zjis­tí­te, že ve svě­tě je pří­liš málo zvu­ků – chy­bí zvu­ky moře, zpěv ptá­ků a tak podob­ně. Dabing je pří­šer­ný, a tak se budu tvá­řit že ve hře nikdy nebyl (po pár minu­tách jsem zvuk dia­lo­gů vypnul).

No pro Outward to nevy­pa­dá dob­ře, a to jsem se ani nezmí­nil o uži­va­tel­ském roz­hra­ní (špat­né) a bugech. Je to vlast­ně doce­la zají­ma­vá hra, kte­rá vůbec neví, koho chce oslo­vit, tvá­ří se jako násle­dov­ník kla­sic­kých rpgé­ček, kte­ré ale pama­tu­jí již jen star­ší roč­ní­ky, a záro­veň zabí­rá hrá­či tolik času, že star­ší roč­ní­ky na to čas už nema­jí. Mladší roč­ní­ky zase neu­chvá­tí gra­fic­ké zpra­co­vá­ní a ani tem­po hry. No a pokud jde o koo­pe­ra­tiv­ní hra­ní tak to může fun­go­vat, ale musí­te hod­ně hle­dat něko­ho koho by podob­ný titul bavil. Autoři se roz­hod­li jít vlast­ní ces­tou a je to ces­ta, kte­rou s nimi bude ochot­no jít jen malé pro­cen­to hrá­čů, kte­ří si hru jisto­jis­tě uži­jí. Hodnocení sni­žu­ji také kvů­li cenov­ce. Autoři za Outward chtě­jí 40 euro, to je stej­ně jako za Skyrim, Divinity: Original Sin a za tře­tí­ho zaklí­na­če zapla­tí­te dokon­ce ješ­tě o 10 euro míň! Outward svo­jí kva­li­tou na podob­nou cenu roz­hod­ně nedo­sa­hu­je a neo­spra­vedl­ňu­je to ani fakt, že hru vytvo­ři­lo pou­ze 9 lidí.

35 %

Foto:Nine Dots Studio & Prime Matter

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,93328 s | počet dotazů: 233 | paměť: 52946 KB. | 17.10.2021 - 16:22:05