Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > OTRLÁ ZNĚLKA A OCHUTNÁVKA Z PROGRAMU - FESTIVAL OTRLÉHO DIVÁKA

OTRLÁ ZNĚLKA A OCHUTNÁVKA Z PROGRAMU - FESTIVAL OTRLÉHO DIVÁKA

Před časem jsme vás infor­mo­va­li o chys­ta­ném osmém roč­ní­ku Festivalu otr­lé­ho divá­ka. Zahájení fes­ti­va­lu pro­běh­ne již příští úte­rý, na svá­tek všech zami­lo­va­ných sv. Valentina, a potr­vá až do 19. úno­ra.  Na pro­gra­mu je cel­kem 17 celo­ve­čer­ních fil­mů, ze kte­rých si vybe­re oprav­du kaž­dý.

 

Znělka od drži­te­le ceny Jindřicha Chalupeckého

K návštěvě pře­hlíd­ky fil­mů, kte­ré se vymy­ka­jí stan­dard­ním este­tic­kým nor­mám, nyní láká divá­ky i kaž­do­roč­ně dlou­ho oče­ká­va­ná zněl­ka fes­ti­va­lu.

Letos ji pro fes­ti­val vyro­bil lau­re­át ceny Jindřicha Chalupeckého, Mark Ther ve spo­lu­prá­ci s Alešem Stuchlým.

Videoartista Mark Ther zau­jal poro­tu Chalupeckého ceny, kte­rá jej vybra­la z pěti­ce fina­lis­tů, pro­vo­ka­tiv­ním dva­ce­ti­mi­nu­to­vým sním­kem Putující hvěz­dič­ka, jehož téma­tem byly Sudety, nacis­té a pedo­fi­lie. Za vysta­ve­ní toho­to díla bylo na praž­skou gale­rii DOX podá­no trest­ní ozná­me­ní za šíře­ní por­no­gra­fie.

Nikoho tedy nepře­kva­pí, že fes­ti­va­lo­vá zněl­ka je letos výji­meč­ně otr­lá. Dokonce nato­lik, že by ji rad­ši neměl vůbec nikdo vidět.

Zakládající člen fes­ti­va­lu David Čeněk k tomu pohor­še­ně dodá­vá: „S tako­vým­to poje­tím těles­né kul­tu­ry, spor­tu a vyvá­že­né zdra­vé stra­vy ostře nesou­hla­sí­me a nedo­po­ru­ču­je­me divá­kům, aby zněl­ku pojí­ma­li jako návod k ran­ní roz­cvič­ce. Zvažujeme podá­ní dal­ší­ho trest­ní­ho ozná­me­ní na toho­to nepo­lep­ši­tel­né­ho ‚uměl­ce‘.“

 

Pokud, i přes tato váž­ná varo­vá­ní, zněl­ku vidět chce­te, může­te tak na vlast­ní nebez­pe­čí uči­nit zde - https://www.youtube.com/watch?v=BGQ3siNd3hc

Ochutnávka fes­ti­va­lo­vých lahů­dek

Nedočkaví otr­lí divá­ci mohou již teď zhléd­nout upou­táv­ky na vybra­né fil­my letoš­ní­ho roč­ní­ku.

Nechte se zlá­kat roman­tic­kým valen­týn­ským sním­kem, horo­ro­vou kome­dií Zvrhlá bio­lo­gie: https://www.youtube.com/watch?v=oE1JNE7syR0

Zahajovací film fes­ti­va­lu, jeden z nej­šťav­na­těj­ších sním­ků letoš­ní­ho roč­ní­ku, Den otců: https://www.youtube.com/watch?v=E8uQX4Q0Bak

Kontroverzní a šoku­jí­cí film, kte­rý uspo­ko­jí i ty nej­ná­roč­něj­ší otrl­ce - Hra na zajíč­ka: https://www.youtube.com/watch?v=HIuafq88DrE

Tematický film letoš­ní­ho roč­ní­ku o spe­ci­ál­ním agen­to­vi, kte­rý likvi­du­je své nepřá­te­le smr­tí­cí kom­bi­na­cí kara­te a gym­nasti­ky - Gymkata: https://www.youtube.com/watch?v=-WG9XPiOFyQ

Uhrančivě vytří­be­ný sní­mek, vyprá­vě­jí­cí o kani­bal­ce žijí­cí v seve­ro­a­me­ric­kých lesích, kte­rá se jed­no­ho dne sama stá­vá kořis­tí - Žena: https://www.youtube.com/watch?v=CAu_Cuh3p7I

 

Vizuál – krás­ná těla, mas­ky a návle­ky

I letoš­ní vizu­ál pochá­zí z díl­ny výtvar­ní­ka Michala Škapy, kte­rý opět navá­zal na před­cho­zí styl tema­tic­kých kolá­ží. V letoš­ní gra­fi­ce se obje­ví téma roč­ní­ku, aerob­ní fil­my a kul­tu­ra těla a samo­zřej­mě nesmí chy­bět mas­kot fes­ti­va­lu, mexic­ký El Santo.

Opět vznik­la limi­to­va­ná série pla­ká­tů A1 vytvo­ře­ných síto­tis­kem, kte­ré budou v pro­de­ji na baru kina Aero.

Plakát najde­te ke sta­že­ní na strán­kách fes­ti­va­lu ZDE - http://www.otrlydivak.cz/index.php?lang=cze&sekce=&stranka=189

Více infor­ma­cí k pro­gra­mu najde­te na webo­vých strán­kách fes­ti­va­lu www.otrlydivak.cz a na strán­kách kina Aero www.kinoaero.cz.

 

Fotografie k letoš­ní­mu roč­ní­ku najde­te na http://aero.capsa.cz, pří­stu­po­vá hes­la na vyžá­dá­ni pošle­me.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,57153 s | počet dotazů: 227 | paměť: 56116 KB. | 29.05.2022 - 13:31:24