„Otřesná doba si žádá otřesné filmy“ hlásá Festival Otrlého diváka a stěhuje se do onlinu

FOD Podzimni sklizen

Kdokoliv, kdo hol­du­je nevku­su, otr­lé­mu humo­ru a má při­po­je­ní k inter­ne­tu, nebu­de ochu­zen o neotře­lou zába­vu. Podzimní skli­zeň Festivalu otr­lé­ho divá­ka se totiž usku­teč­ní onli­ne, a to v digi­tál­ním kinosá­le Moje kino LIVE. V rám­ci koro­no­vé­ho spe­ci­á­lu si pro vás ansám­bl otrl­ců při­pra­vil dva str­hu­jí­cí inter­ak­tiv­ní fil­mo­vé for­má­ty. Na úplň­ko­vou sobo­tu 31. říj­na to bude Špalíček otr­lých pohá­dek, děti k nim ale radě­ji nezvě­te. Pětice per­for­me­rů se for­mou šta­fe­ty podě­lí o dabo­vá­ní tří čás­tí náram­ně otřes­né­ho sou­bo­ru horo­ro­vých poví­dek. Ve stře­du 4. lis­to­pa­du k vám do obý­vá­ků vtrh­ne Nindža zom­bák – nej­po­div­něj­ší hrdi­na svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie. Tento skvost bude dopl­něn inter­ak­tiv­ní­mi taš­ka­ři­ce­mi v podo­bě sofis­ti­ko­va­ných odbor­ných komen­tá­řů i pří­zem­ně odpor­ných vej­šplech­tů na para­lel­ním cha­tu. Nenechte si ujít neo­pa­ko­va­tel­nou pří­le­ži­tost poznat legen­dár­ní fes­ti­val z pohod­lí vaše­ho domo­va. Má to i něko­lik výhod – onli­ne se nikdo nedo­zví, na jaký brak se dívá­te, nebo nao­pak – pokud si bude­te zne­chu­ce­ni zakrý­vat oči i uši až se nako­nec odpo­jí­te, nikdo vám to rov­něž nebu­de mít za zlé.

 

„V sobo­tu vás umlá­tí­me Špalíčkem otr­lých pohá­dek. Ten pat­ří do stud­ni­ce ryze ama­tér­ských horo­rů nato­če­ných fil­mo­vý­mi nad­šen­ci bez pro­fe­si­o­nál­ní­ho záze­mí. Doug Ulrich ve svém povíd­ko­vém fil­mu nato­če­ném na VHS namí­chal mimo­řád­ně vyvá­že­ný mix okouz­lu­jí­cí­ho neu­mě­tel­ství a hovad­né pří­mo­ča­ros­ti, tak­že výsled­kem je správ­ně lahod­ný brak,“ zve tým Festivalu otr­lé­ho divá­ka. Hororové pří­běhy o Satanově náhr­del­ní­ku, zhr­ze­ném man­že­lo­vi na vra­žed­né sto­pě a tajem­ství jed­n­a­dva­cá­té úrov­ně jed­né fan­ta­sy video­hry budou dopro­vá­ze­ny tra­de­mar­ko­vým dabin­gem pěti­ce vokál­ních per­for­me­rů: Kafilerie Zawadské, Josefa Vokurky, Samanthy Bifidus, Immanuela Lubrikanta a Jíry Fostré. Součástí vir­tu­ál­ní­ho mecheche bude i drin­king game, skr­ze kte­rou se může­te lépe vyrov­nat s nástra­ha­mi svě­ta i  toho­to sním­ku.

 

Z hro­bu ranně-devadesátkové pop­kul­tu­ry se k živo­tu pro­bou­zí nej­po­div­něj­ší anti­hr­di­na kine­ma­to­gra­fie Nindža zom­bák. Zběhlý v bojo­vých umě­ních, těž­ce zkou­še­ný živo­tem i smr­tí a  vyzbro­je­ný kolek­cí ori­en­tál­ních zbra­ní i pra­vým ame­ric­kým mulle­tem musí švar­ný sports­men Jack pro­ti své vůli čelit nezdol­né­mu zlou­no­vi Sekáčovi, kte­rý chce uko­řistit Urnu Prométheovu. Tento záhad­ný arte­fakt, opře­de­ný báj­nou mocí, údaj­ně vyko­pal kole­ga Jackova kama­rá­da Orlana. A přes něj se do té šla­masty­ky plné spo­ře odě­ných nin­džů, voo­doo šama­nů hol­du­jí­cích teni­su a arche­o­lo­gů s bro­kov­ni­ce­mi zaple­te nejen Jack, ale také jeho čer­stvá snou­ben­ka Maggie. Nindža zom­bák v sobě s roz­ver­nou nad­sáz­kou spo­ju­je všech­ny prv­ky bijá­ků, kte­ré v  osm­de­sát­kách kra­lo­va­ly video­půj­čov­nám, a s nesoud­nos­tí vlast­ní nad­chá­ze­jí­cí deká­dě je mat­lá dohro­ma­dy do bláz­ni­vě zábav­né­ho ein­to­p­fu nato­če­né­ho za pár šupů, ale zato s nezří­ze­nou ver­vou. V  rám­ci koro­no­vé­ho spe­ci­á­lu Festivalu otr­lé­ho divá­ka ten­to skvost uvi­dí­te s čes­ký­mi titul­ky a inter­ak­tiv­ní­mi taš­ka­ři­ce­mi v podo­bě sofis­ti­ko­va­ných odbor­ných komen­tá­řů i pří­zem­ně odpor­ných vej­šplech­tů na para­lel­ním cha­tu.

 

Vstupenky může­te naku­po­vat v ceno­vých kate­go­ri­ích 100 Kč – zmlk­ně­te a vem­te si moje pení­ze, 200 Kč kra­pet se roz­šoup­nu, 500 Kč pro dnešek seru na kavi­ár. K zakou­pe­ní zde: bit.ly/MKLonline

Webové strán­ky: www.otrlydivak.czwww.mojekinolive.cz

 

O Festivalu otr­lé­ho divá­ka

Otrlec je syno­ny­mem pokles­los­ti, nevku­su, bra­ku a  zába­vy za hra­ni­cí tuc­to­vos­ti – ve všech mož­ných význa­mech těch­to slov. Každý rok při­ná­ší kolek­ci nej­pů­so­bi­věj­ších, nej­směš­něj­ších, nej­za­pad­lej­ších i nej­bi­zar­něj­ších horo­rů, extré­mů, akč­ňá­ků, krvá­ků, cam­pů, béček, céček i péček. Festival otr­lé­ho divá­ka navra­cí kinu jeho původ­ní roli atrak­ce a  neza­po­me­nu­tel­né­ho spo­leč­né­ho zážit­ku. Nemáme na mys­li pou­ze fakt, že málo­co se vyrov­ná zku­še­nos­ti, když sle­du­je­te horor či  třesku­tě směš­ný brak ve spo­leč­nos­ti tří sto­vek stej­ně nala­dě­ných lidí. Kmenová pře­hlíd­ka praž­ské­ho kina Aero krom toho nabí­zí řadu inter­ak­tiv­ních pro­jek­cí, kde za pomo­ci nále­ži­tě laci­ných a  kutil­sky vytvo­ře­ných pro­střed­ků fil­my nezů­stá­va­jí jen na plát­ně, ale pro­ni­ka­jí pří­mo do sálu. Jindy zase díky neza­mě­ni­tel­né­mu před­ne­su i kre­a­tiv­ní­mu pří­stu­pu našich simul­tán­ních pře­kla­da­te­lů zís­ká­va­jí již vidě­né fil­my zce­la nový roz­měr. Namísto tiché ado­ra­ce kine­ma­to­gra­fic­ké­ho umě­ní s námi zaži­je­te pro­jek­ce, kde se sál otřá­sá sal­va­mi smí­chu či vydě­še­ným řevem, vychut­ná­te si fil­my z archiv­ních for­má­tů jako je VHS či VCD, a to nemluvě o  dílech samot­ných. Tentokrát se tým fes­ti­va­lu vli­vem okol­nos­tí poku­sí repli­ko­vat uni­kát­ní fes­ti­va­lo­vý záži­tek v onli­ne pro­sto­ru. Nepřipravte se o mož­nost být při tom.

 

O Moje kino LIVE

Spřátelená kina Aero, Bio OKO, Světozor z Prahy, Bio Central z Hradce Králové a  Univerzitní kino Scala z Brna vysí­la­jí onli­ne na Moje kino LIVE. Diváci si kou­pí e-vstupenku a spo­lu s dal­ší­mi zhléd­nou sní­mek, kte­rý kino nabí­zí v pro­gra­mu. Na film si musí vyhra­dit daný čas, sle­du­jí ho díky tomu pozor­ně­ji a bez pauz, stej­ně jako v kině. Prostředí kina navo­dí ved­le samot­né­ho výbě­ru fil­mu i úvo­dy dra­ma­tur­gů, deba­ty a dal­ší při­dru­že­né for­má­ty, kte­ré mají co nej­víc všem kino­fi­lům při­po­mí­nat jejich při­ro­ze­né pro­stře­dí. Zásadním prv­kem pro­jek­tu je chat, kte­rý je během stre­a­mu pro zájem­ce k dis­po­zi­ci, aby si divá­ci moh­li poví­dat, sdí­let své dojmy a zkrát­ka být spo­lu doma v kině.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,30761 s | počet dotazů: 222 | paměť: 47121 KB. | 23.01.2021 - 18:00:46