Kritiky.cz > Divadelní recenze > Othello, benátský mouřenín

Othello, benátský mouřenín

df11981eb4 99902603 o2

Othello pat­ří mezi nej­slav­něj­ší Shakespearovy hry, bohu­žel jsem jej však až do vče­rej­ší­ho dne neměl tu mož­nost spat­řit na své vlast­ní zor­ni­ce. Konkrétně se jed­na­lo o dru­hou pre­mi­é­ru ve Stavovském padle v režii Daniela Špinara, vel­mi mla­dé­ho reži­sé­ra (a mimo­cho­dem i drži­te­le něko­li­ka cen Alfréda Radoka).

Tož, zvě­da­vý jsem tedy byl.

Zvědavý jsem byl ale i z toho důvo­du, že sou­čas­né adap­ta­ce Shakespearových her se mi ne vždy líbí. Možná jsem tro­chu kon­zer­va­tiv­ní, ale pre­fe­ru­ji tako­vý ten kla­sic­ký „look“ (odpor­ný ang­li­cis­mus), mini­mál­ně od té doby, kdy jsem viděl Leara v Národním. Jo, měj­te mě tře­ba za kul­tur­ní­ho bar­ba­ra, jsem si vědom urči­té­ho pře­sa­hu Shakespearových děl, díky kte­ré­mu jsou apli­ko­va­tel­né i na dnešek (ale konec­kon­ců kte­rá padel­ní hra s tro­chou úprav není, že?), ale pří­liš­ná změ­na se mi ve sta­rých hrách moc nelí­bí.

Opusťme ale pla­né teo­re­ti­zo­vá­ní a zaměř­me se radě­ji na otáz­ku, jaký je Špinarův Othello?

Skvělý!

Ačkoli máte v názvu hry slo­vo „mou­ře­nín“, tak sku­teč­né­ho čer­no­cha ve hře neu­vi­dí­te, ani Othello není čer­ný, neboť jej hra­je Karel Dobrý (a to poplat­ně své­mu jmé­nu, tedy vel­mi dob­ře :)). Špinarovi se poved­la i scé­na, kte­rá je cel­kem mini­ma­lis­tic­ká a její poza­dí je dopl­ně­no zají­ma­vou střel­ni­cí (sku­teč­ně!). Shakespearův (tro­chu upra­ve­ný) text v pře­kla­du Jiřího Joseka je dopl­ňo­ván záměr­ně rasis­tic­ký­mi anekdo­ta­mi (proč se vyrá­bí bílá čoko­lá­da? Aby si čer­ní nekou­sa­li prs­ty...), kte­ré trou­sí šašek na vozí­ku (Jana Boušková). Koneckonců hra má řadu pře­sa­hů, kte­ré se pří­mo nabí­zí ke zpra­co­vá­ní. Můžeme dis­ku­to­vat o tom, zda Desdemona (Magdaléna Borová) je sku­teč­ně tak bez viny, jak se v někte­rých ver­zí tvr­dí, zda je Jago (David Prachař) jen čirá zlá vůle, do jaké míry ve hře sehrá­vá svou roli rasis­mus (kte­rý Shakespeare na svo­ji dobu neu­vě­ři­tel­ně skvě­le demas­ko­val).

Othello má pros­tě mno­ho rovin a pokud k tomu při­poč­te­me i zají­ma­vý pří­běh dopl­ně­ný skvě­lý­mi herec­ký­mi výko­ny (zejmé­na Prachař), tak tu máme hru, na níž se sku­teč­ně vypla­tí zajít.

A pomy­sl­ný palec naho­ru bych dal i za hudeb­ní slož­ku, kte­rá je sku­teč­ně úžas­ná. Neméně jis­tě zaujmou i tako­vé drob­né „vychy­táv­ky“, jako jsou tře­ba hodi­ny na scé­ně uka­zu­jí­cí čas v Benátkách, Kypru (mís­ta děje hry) a také v malé ang­lic­ké ves­nič­ce Stratfordu :-). Vtipné a nápa­di­té.

Myšlenka na závěr toho­to tro­chu zma­te­né­ho tex­tu, člo­věk by si měl dát pozor na to, když vypus­tí do „éte­ru“ něja­kou pomlu­vu. „Síla slov“ je vel­ká a občas může dojít i na - jak říká před­sta­vi­tel­ka Desdemony M. Borová - i na „oběť slov“.

Jago: Jed ne. Uškrťte ji v poste­li, v té poste­li, kte­rou tak zne­u­cti­la.

  • Antikódy v Národním padle22. března 2020 Antikódy v Národním padle Antikódy od V. Havla jsem kdysi četl, svého času jsem o tom zanechal ve virtuálním prostoru nějakou tu řádku zde. Onen článek má dosud celkem slušný "google rating" a je pod ním i […] Posted in Divadelní recenze
  • Zkurvení havlisti (Komediograf)9. února 2020 Zkurvení havlisti (Komediograf) Hru Zkurvení havlisti jsem nedávno viděl na prknech Divadla v Dlouhé a řekl jsem si, že by si určitě zasloužila několik blogových řádek. Luboši Balákovi z Komediografu se totiž […] Posted in Divadelní recenze
  • Elefantazie připomíná fascinující příběh „Sloního muže“26. února 2020 Elefantazie připomíná fascinující příběh „Sloního muže“ Muzikál inspirovaný životním příběhem „Sloního muže“ Josepha Merricka představuje na divadelních prknech řadu bizardních postav. Mezi ně patří především skupina účinkující londýnského […] Posted in Divadelní recenze
  • Pán z Prasečkova20. března 2020 Pán z Prasečkova Rubriku "tyjátr" tady dost zanedbávám, což je jistě škoda už vzhledem k tomu, že jsem nedávno shlédl několik zajímavých představení.Tak třeba Pán z Prasečkova od slovutného Moliéra.Ke […] Posted in Divadelní recenze
  • Mein Kampf ve Švandově padle (a bez jakékoliv švandy)14. března 2020 Mein Kampf ve Švandově padle (a bez jakékoliv švandy) Nazvat padelní hru Mein Kampf, to už si přímo volá po páckém úspěchu (minimálně v první fázi). Hra George Taboriho přitom není bůhvíjaká novinka, neboť u nás se už hrála krátce po sametové […] Posted in Divadelní recenze
  • Věc Makropulos - Karel Čapek (ND)20. března 2020 Věc Makropulos - Karel Čapek (ND) Slavná padelní inscenace Karla Čapka, Věc Makropulos, se znovu vrací na prkna Národního (respektive Stavovského) padla, tentokrát v režii slavného režiséra Roberta Wilsona. Kromě něj se […] Posted in Divadelní recenze
  • Dokonalé štěstí aneb 178918. března 2020 Dokonalé štěstí aneb 1789 Barokní padlo mělo svoji krásu, která spočívala zejména v jeho nikterak neskrývané okázalosti. Jen považte, oheň a různá pyrotechnika na jevišti, k tomu fůra "ánsámblu", výpravné kulisy - […] Posted in Divadelní recenze
  • Man & Mahler - padlo Ponec (Malá inventura)22. března 2020 Man & Mahler - padlo Ponec (Malá inventura) Tanec zrovna není z pů Thálie vystoupením, které bych navštěvoval nějak často. Z části proto také bylo pro mě představení Man Mahler dost výjimečnou záležitostí, o které se však nepíše […] Posted in Divadelní recenze
  • Taking Off company - Oblíbenci30. března 2020 Taking Off company - Oblíbenci Hru Oblíbenci od švýcarské autorky Laury de Weck (ročník narození 1981) jsem shlédl v neděli v Paláci Akropolis, takže dojmy jsou ještě docela čerstvé a zároveň už mám trochu toho […] Posted in Divadelní recenze
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...