Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Osvícení - Stanley Kubrick natočil horor, který je pro mě osobně jedním z nejlepších, jaké jsem kdy viděl.

Osvícení - Stanley Kubrick natočil horor, který je pro mě osobně jedním z nejlepších, jaké jsem kdy viděl.

Osviceni
Osviceni

Skvělá atmo­sfé­ra, skvě­lé herec­ké výko­ny a k tomu lite­rár­ní před­lo­ha Stephena Kinga.

Stanley Kubrick je pro mě osob­ně jed­ním z nej­lep­ších reži­sé­rů, kte­ré tenhle svět poznal. Obdivuji na něm něko­lik sku­teč­nos­tí. Uměl nato­čit v pod­sta­tě jaký­ko­li žánr od kome­die přes váleč­ný film, horor, sci-fi až po dra­ma. V pod­sta­tě kaž­dým svým fil­mem se zapsal do his­to­rie, ať už nová­tor­ským zpra­co­vá­ním, kon­tro­ver­zí ane­bo pros­tě skvě­le nato­če­ným pří­bě­hem s úžas­nou atmo­sfé­rou. Je jen málo horo­ro­vých fil­mů, kte­ré mají tak úžas­ně vysta­vě­nou atmo­sfé­ru jako „Osvícení“. Atmosféra sto­jí hned na něko­li­ka důle­ži­tých fak­to­rech.

První je vizu­ál­ní strán­ka, kte­rá je pros­tě úžas­ná. Filmaři doká­za­li vybrat jedi­neč­né sce­né­rie a už při prv­ním zábě­ru (letec­kém) na hotel Overlook je jas­né, že tady se nebu­de ode­hrá­vat pohád­ka. Za tenhle pocit může i posta­va Jacka Torrance, kte­rá roz­hod­ně není jed­nou z nej­mi­lej­ších, a to už od začát­ku. Ale nejed­ná se jen o sce­né­rie, jde i o obra­zy, kte­ré Kubrick do fil­mu vlo­žil. Krev zapla­vu­jí­cí chod­bu, obrov­ské a prázd­né míst­nos­ti v hote­lu, sníh, pokoj 237. A když se popr­vé obje­ví nápis Redrum...

Ale vizu­ál­ní strán­ka není tou jedi­nou, co utvá­ří skvě­lou atmo­sfé­ru. Je to i střih a pro­ve­de­ní jed­not­li­vých scén. Například Danny jedou­cí na své šla­pa­cí tří­kol­ce. Jack háze­jí­cí míč­kem o zeď. Scény s ostat­ní­mi „oby­va­te­li“ hote­lu. Prim ve všech pří­pa­dech hra­je také zvu­ko­vá strán­ka a hud­ba, kte­ré umoc­ňu­jí vyzně­ní všech scén. Někdy i žád­ný hudeb­ní dopro­vod sta­čí, aby scé­ny vynik­ly. Danny jedou­cí na tří­kol­ce je toho pří­kla­dem, stej­ně jako Jack a jeho háze­ní míč­kem. Stanley Kubrick chtěl mít kaž­dý film kom­plex­ní, a tak si dal zále­žet, aby to k sobě všech­no ladi­lo dohro­ma­dy. Hudební a zvu­ko­vá strán­ka byly vět­ši­nou vel­kým kla­dem jeho fil­mů.

Nutné je však vyzdvih­nout také herec­ké výko­ny, kdy pře­de­vším Jack Nicholson je pros­tě úžas­ný magor, což za svou kari­é­ru doká­zal mno­ho­krát, stej­ně jako doká­zal hrát i nor­mál­něj­ší role. Ale jeho Jack Torrance se pro­pa­dá do své­ho šílen­ství tako­vým způ­so­bem, že to je pros­tě úchvat­né. Skvěle mu sekun­du­je i Shelley Duvall, ale nej­vět­ším pře­kva­pe­ním je dět­ská role Dannyho Lloyda, kte­rý doslo­va zazá­řil. Jeho podá­ní je nato­lik skvě­lé, až se sko­ro divím, co všech­no mohou dět­ští her­ci zvlád­nout. V momen­tě, kdy stup­ňu­je své „Redrum“ těs­ně před tím, než se obje­ví Jack se seky­rou, má divák pocit, že vysko­čí z kůže. Takový strach doká­že vzbu­dit jen skvě­le vysta­vě­ná atmo­sfé­ra, skvě­lý pří­běh a výteč­ní her­ci pod mis­trov­ským vede­ním.

„Osvícení“ je pro mě jed­ním z nej­lep­ších horo­rů a musím říct, že to je asi jedi­ný pří­pad, kdy se mi film pod­le Kinga líbí více než kni­ha samot­ná. Ale je to pře­de­vším tím, že Kubrick se pros­tě pří­bě­hu cho­pil s tako­vým mis­trov­stvím, že fil­mu pak v pod­sta­tě není co vytknout.


Photo © Warner Bros.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Přelet nad kukaččím hnízdem20. února 2022 Přelet nad kukaččím hnízdem Přelet nad kukaččím hnízdem (One Flew Over the Cuckoo's Nest) je americký psychologický komediálně-dramatický film režiséra Miloše Formana z roku 1975, natočený podle stejnojmenného románu […] Posted in Speciály
  • Komisař Clouseau na stopě9. srpna 2021 Komisař Clouseau na stopě Komisař Clouseau na stopě aneb Výstřel v temnotě (A Shot in the Dark) je britsko-americká barevná komedie z roku 1964, kterou v Panavisionu natočil Blake Edwards. Jedná se o druhý díl […] Posted in Speciály
  • Barry Lyndon - Když knihu ze 17. století natočí Stanley Kubrick21. července 2020 Barry Lyndon - Když knihu ze 17. století natočí Stanley Kubrick Příběh bezvýznamného irského hochštaplera, kterému se podaří postoupit na vyšší místa ve společenském žebříčku jen proto, aby následně zažil tvrdý pád. Po otcově smrti žije Redmond Barry […] Posted in Retro filmové recenze
  • Odcházení19. května 2022 Odcházení Když je to jen trošku možné, rád vidím film v prostředí pro něj určeném, tj. v kině. Jednak proto, že je primárně stavěný pro velké plátno a nikoli pro malou obrazovku, jednak proto, abych […] Posted in Filmová klasika
  • Deník strojvůdce (Dnevnik mašinovođe)19. května 2022 Deník strojvůdce (Dnevnik mašinovođe) Zdejší čtenáři dobře vědí, že v oblasti kinematografie jsem spíš staromilec a je poměrně málo filmů z posledních let, které by mě nějak zvlášť oslovovaly. Možná je to tím, že novější filmy […] Posted in Filmové recenze
  • Proč má Hra o trůny tolik fanoušků?19. května 2022 Proč má Hra o trůny tolik fanoušků? Hra o trůny (Game of thrones) patří v dnešní době mezi ty nejpopulárnější seriály, o tom není pochyb. A ono není divu, důvodů k tomuto tvrzení je hned několik. Pojďme si říct o těch […] Posted in Zajímavosti
  • Mamma Mia!19. května 2022 Mamma Mia! Padly na Vás chmury? Rozveselení by Vám mohla přinést Meryl Streep a její početný doprovodný sbor křepčící na nejznámější písně od ABBY v nejkýčovitější podívané roku 2008. Muzikál Mamma […] Posted in Retro filmové recenze
  • Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství: Divoká jízda MCU Sama Raimiho18. května 2022 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství: Divoká jízda MCU Sama Raimiho Multivesmír je vskutku podivný v Doctoru Strangeovi v Multivesmíru šílenství, druhém velkém odklonu MCU po těžkém srdci Eternals Chloé Zhao. Díky laskavosti režiséra Sama Raimiho je z […] Posted in Filmové recenze
  • Žhářka: Zac Efron rozpaluje reboot Stephena Kinga18. května 2022 Žhářka: Zac Efron rozpaluje reboot Stephena Kinga Mladá dívka se snaží vyrovnat se svými psychickými pyrotechnickými schopnostmi ve filmu Žhářka, nové adaptaci románu Stephena Kinga navazující na původní film z roku 1984 s Drew Barrymore […] Posted in Filmové recenze
  • Netflix přišel s dalším kvalitním seriálem - Srdcerváči17. května 2022 Netflix přišel s dalším kvalitním seriálem - Srdcerváči 24. dubna Netflix vypustil do světa seriál Srdcerváči podle stejnojmenného webového komiksu Alice Oseman. Vypráví příběh dvou dospívajících chlapců, kteří se do sebe zamilují. Rozhodně se […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,43446 s | počet dotazů: 220 | paměť: 55958 KB. | 22.05.2022 - 21:40:08