Osvětlení do exteriéru

img a277020 w1727 t1599316548

Vybereme-li ten správ­ný typ osvět­le­ní, a pokud si pohra­je­me s nábyt­kem na tera­se, s kvě­ti­na­mi a rost­li­na­mi v kvě­ti­ná­čích i oko­lo tera­sy nebo napří­klad pou­ži­je­me útul­né doplň­ky v podo­bě pol­štá­řů, kře­sí­lek nebo stol­ku, může­me s tera­sy v let­ních měsí­cích vytvo­řit pro­dlou­že­ný dům, něco jako pokoj navíc. Abychom ale poří­di­li všech­no důle­ži­té, nesmí­me zapo­me­nout také na svět­lo.
led lampa

Lampy na solární energii

Není nic nád­her­něj­ší­ho než pose­ze­ní za let­ních tep­lých veče­rů na tera­se či v per­go­le nebo altá­nu. Zahrada oko­lo vás žije svým noč­ním živo­tem, nad vámi sví­tí hvězdy a měsíc, vzduch je stej­ně klid­ný jako vaše myš­len­ky a nic vás netrá­pí. Až na to, že pokud si pře­je­te pose­ze­ní, kte­ré sice není tak roman­tic­ký, ale zato ve spo­leč­nos­ti kama­rá­dů nebo rodi­ny, bude­te nej­spíš potře­bo­vat tro­chu více svět­la. Jaké máme mož­né řeše­ní?

Bez nut­nos­ti rekon­struk­ce
Nechceme-li pře­sta­vo­vat exte­ri­ér, může­me na tera­su, do altán­ku či per­go­ly poří­dit LED pás­ky. Tyto samo­le­pi­cí pás­ky zvlád­ne­te naista­lo­vat sami bez spe­ci­a­lis­tů, navíc ten­to způ­sob osvět­le­ní napl­ňu­je i funk­ci deko­ra­ce. Jejich dél­ka se řeší stří­há­ním, může­te si je poří­dit v jakých­ko­li bar­vách, jsou ze sili­ko­nu a nejsou nikterak dra­hé.
prostřeno na večeři
Bezpečné svíč­ky
Zatímco kla­sic­ké vos­ko­vé svíč­ky s sebou nesou mno­há nebez­pe­čí ať už vzni­ku požá­ru nebo popá­le­ní, LED deko­ra­tiv­ní svíč­ky jsou bez­peč­né a navíc se dají vyu­žít v dal­ších dopl­ň­cích, napří­klad ve svíc­nech na para­pe­tech nebo zavě­še­né v lucer­nách. Tyto lucer­nič­ky jsou navíc solár­ní, tedy nepo­tře­bu­jí žád­né bate­rie nebo zapo­je­ní do elek­tri­ky.

Chodníky, chod­níč­ky, ces­tič­ky a pří­jez­do­vé ces­ty
LED lam­pič­ky na solár­ní ener­gii se dají pře­mis­ťo­vat, jejich údrž­ba je vel­mi snad­ná a vypa­dá to nád­her­ně, pro­to neza­po­meň­te nasví­tit i pří­jez­do­vé ces­ty nebo ces­tič­ky v zahra­dě od bran­ky k tera­se, nebo napří­klad oko­lo bazé­nu či pou­žít LED lam­pič­ky jako ozdo­bu zahrad­ní skal­ky.


Foto: Pixabay

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,25553 s | počet dotazů: 219 | paměť: 46870 KB. | 23.01.2021 - 18:10:32