Osvětimský proces - strhující poválečné drama

large

Baví vás romá­ny z váleč­né doby? Chcete pro­žít emo­tiv­ní pří­běh tlu­moč­ni­ce Evy? Ráda bych se s vámi podě­li­la o čte­nář­ský záži­tek z kni­hy Osvětimský pro­ces, jejíž  autor­kou  je Annette Hessová, kte­rý je roz­hod­ně veli­ce sil­ný a neza­po­me­nu­tel­ný. 

Píše se rok 1963 a Eva, absol­vent­ka tlu­moč­nic­ké ško­ly se má zasnou­bit s Jürgenem. Její rodi­če vlast­ní hos­ti­nec Německý dům, kde oba pra­cu­jí. Eva dosta­ne pra­cov­ní nabíd­ku, aby pře­klá­da­la výpo­vě­di býva­lých pol­ských věz­ňů, kte­ří pře­ži­li kon­cen­t­rač­ní tábor v Osvětimi. Rodiče i její snou­be­nec s tím ale nesou­hla­sí a nepře­jí si, aby jejich dce­ra ten­to pro­ces pře­klá­da­la. Eva je ale nepo­slech­ne a tuto pra­cov­ní nabíd­ku při­jí­má. Ze dne na den se jí mění život. Setkává se tvá­ří v tvář s lid­mi, kte­ří pácha­li hrů­zy, se soud­ci, obža­lo­va­ný­mi z těch­to hrůz­ných činů, o kte­rých nemě­la ani tuše­ní díky mlče­ní svých rodi­čů. Najde Eva odpo­vě­di na otáz­ky, kte­ré jí tíží? Kam bude její život dále smě­řo­vat?

Strhující román, krás­ná kni­ha, kte­rá ve mně bude oprav­du dlou­ho dozní­vat. Zpočátku jsem se bála se do této kni­hy pus­tit. Prvotní ostych ale vystří­dal chtíč číst dál a dál. Už jsem pros­tě nemoh­la pře­stat, než jsem tuto kni­hu dočet­la. Od této autor­ky čtu její prv­ní kni­hu a roz­hod­ně věřím, že to nebu­de posled­ní. Způsob její­ho vyprá­vě­ní byl zvlášt­ní, tajem­ný, zau­jal mě. Autorka kni­hy mě nene­cha­la ani na chvi­lič­ku vydech­nout. Některé pasá­že v kni­ze byly hod­ně sil­né a muse­la jsem nad nimi dlou­ho pře­mýš­let.

Moje sub­jek­tiv­ní hod­no­ce­ní romá­nu je roz­hod­ně pozi­tiv­ní. Kniha má 288 stran, je roz­dě­le­na na čty­ři díly, zakon­če­na závě­reč­nou poznám­kou autor­ky. Na titul­ní obál­ce kni­hy je mla­dá žena, s kni­hou a papí­ry v ruce, zamyš­le­ná, sedí­cí u ost­na­té­ho plo­tu. Vyvolává to ve mně mra­zi­vý pocit nejis­to­ty, stra­chu, smut­ku. Co bude dál?

Román bych dopo­ru­či­la všem, co se zají­ma­jí o his­to­rii Německa nebo si chtě­jí pře­číst zají­ma­vé pová­leč­né dra­ma.

„Osvětimský pro­ces veřej­ně odha­lil zlo­či­ny, jež nesmě­ly zůstat pro­ml­če­ny.“

Několik slov o autor­ce:

Annette Hessová pochá­zí z Hannoveru a původ­ně stu­do­va­la malíř­ství a byto­vou archi­tek­tu­ru, poz­dě­ji dra­ma­tic­ké psa­ní. Pracovala jako novi­nář­ka, asi­s­tent­ka režie a dra­ma­tur­gy­ně. Od roku 1998 se věnu­je výhrad­ně psa­ní fil­mo­vých scé­ná­řů. Proslavila se tele­viz­ní­mi seri­á­ly Weissensee a Kudamm 56/59. Annette Hessová žije v Dolním Sasku a za svou tvor­bu dosta­la řadu vyzna­me­ná­ní, mj. Grimmeho cenu, Frankfurtskou autor­skou cenu a Německou tele­viz­ní cenu. Osvětimský pro­ces je její lite­rár­ní prvo­ti­na, kte­rá oka­mži­tě vzbu­di­la zájem mno­ha zahra­nič­ních nakla­da­te­lů. Román je fas­ci­nu­jí­cí son­dou do němec­ké men­ta­li­ty a svě­dec­tvím ambi­va­lent­ní sna­hy Němců vyrov­nat se s minu­los­tí.

Autor: Annette Hessová

Žánr: edi­ce svě­to­vý best­seller

Vydáno: 2020, Brána,  Euromedia, Praha – edi­ce svě­to­vý Bestseller

Počet stran: 288

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-242-6502-5


Foto: Euromedia Group - Knižní klub

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,38725 s | počet dotazů: 217 | paměť: 46725 KB. | 17.01.2021 - 06:52:12