Kritiky.cz > Recenze knih > Prožijte znovu dějiny Československa (už je to 100 let) s knihou od Karla Pacnera

Prožijte znovu dějiny Československa (už je to 100 let) s knihou od Karla Pacnera

Osudové

Kniha sa tiah­ne zrej­me naj­tur­bu­len­tej­ším obdo­bím kra­jín Česka a Slovenska (Československa). 20.storočie bolo význam­né pre mno­ho európ­skych, ale aj sve­to­vých kra­jín. Táto kni­ha sa venu­je (ako už názov napo­ve­dá) deji­na­mi Československa.

Kniha začí­na rokom 1918 a kon­čí rokom 1992, kto­rý autor poe­tic­ky pome­no­val ako „roz­vod“ Česka a Slovenska. Je písa­ná belet­ri­zo­va­ne, fak­ty sú podá­va­né ako súvis­lé prí­be­hy. Oceňuje také­to poda­nie, člo­vek sa tak doká­že lep­šie pono­riť do ponu­rej doby, kto­rá pano­va­la nie­len na poli­tic­kom poli. Dopĺňané je to auten­tic­ký­mi obráz­ka­mi z jed­not­li­vých obdo­bí. Nie je potreb­né čítať kni­hu ako jeden celok. Kde otvorí­te, tam sa ľah­ko začí­ta­te. Popravde, bola som mier­ne otra­se­ná – tie­to fak­ty nás nikdy v ško­le neu­či­li.

Knihu hod­no­tím ako nie­čo, čo musí mať doma kaž­dý, kto je „fan­da“ do his­tó­rie. Odporúčam ju však aj bež­né­mu čita­teľo­vi na roz­ší­re­nie prehľa­du o his­tó­rii Československa. Väčšina infor­má­cií sa bohuži­aľ nena­chá­d­za v učeb­ni­ci­ach deje­pi­su, avšak podľa môj­ho názo­ru by sa tomu­to malo veno­vať oveľa viac pries­to­ru.

Knihu si nedo­vo­lím per­cen­tu­ál­ne hod­no­tiť, nakoľ­ko moje his­to­ric­ké poznatky sa obo­ha­ti­li len vďaka nej a dala by som jej 101%.


Knihu si může­te kou­pit na strán­kách AlbatrosMedia.cz se sle­vou za 473 Kč.

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,65776 s | počet dotazů: 224 | paměť: 51849 KB. | 16.06.2021 - 08:43:38