Kritiky.cz > Recenze knih > Ostrovy – omalovánky pro velké: Anita Graboś

Ostrovy – omalovánky pro velké: Anita Graboś

large

Na trh při­chá­zí dal­ší ze série oma­lo­vá­nek, kte­ré si vel­mi rych­le zís­ka­ly na popu­la­ri­tě u mno­ha čte­ná­řů, kte­ří se bez ohle­du na věk rádi pono­ří do svě­ta obráz­ků, barev a fan­ta­zie, kte­ré jim při­ná­ší pocit rela­xa­ce, zába­vy a mož­nos­ti se tře­ba vrá­tit i do důvěr­né­ho svě­ta své­ho dět­ství. Anita Graboś při­chá­zí s novým nápa­dem na trh oma­lo­vá­nek – s ost­ro­vy.

Toužíte obje­vit neo­by­čej­ný svět, kte­rý se bude tro­chu vymy­kat před­sta­vě toho, co tam najde­te? Pak se vydej­te do Velmi Tichého Oceánu, kde bude­te mít pří­le­ži­tost poznat sku­pi­nu zají­ma­vých ost­rův­ků, kte­ré vám již od prv­ní­ho pohle­du budou při­pa­dat aty­pic­ké, pro­to­že jim chy­bí bar­vy. Působí tak poně­kud nevý­raz­ně, neza­jí­ma­vě, že by je mohl náhod­ný ces­to­va­tel pře­hléd­nout. Což by bylo jis­tě ško­da, pro­to­že kaž­dý ost­růvek je jedi­neč­ný, pře­ky­pu­jí­cí živo­tem. Žijí na něm lidé, kte­ří podob­ně jako ostat­ní milu­jí čaj, ptá­ky, koč­ky, rádi se vží­va­jí do jiných svě­tů pro­střed­nic­tvím knih a také rádi ces­tu­jí, kdy navště­vu­jí okol­ní ost­rův­ky. Na ostat­ních ost­rův­cích žijí jejich přá­te­lé, kdy k pře­pra­vě k nim potře­bu­jí člun, loď, lanov­ku či tře­ba hor­ko­vzduš­ný balon. Ale kaž­dý ost­rov tak mož­ná na prv­ní pohled půso­bí vel­mi podob­ně jako dru­hý, pro­to­že jim chy­bí barev­nost, a tím pádem i zají­ma­vost pro obje­vi­te­le, kte­ré by zau­jal již na prv­ní pohled.

A ten­to úkol je již na vás. Vezměte do ruky pas­tel­ky a pusť­te se do vybar­vo­vá­ní růz­ných ost­rův­ků, jejich oby­va­te­lé budou mít radost, že svět kolem nich najed­nou oži­je barva­mi. A pro­to­že kaž­dý člo­věk je jiný, tak i kaž­dý ost­rov bude pod ruka­ma kaž­dé­ho z nás zís­ká­vat jedi­neč­nou podo­bu. Nemůže se tak stát, že bychom našli dva totož­né ost­ro­vy, což je vlast­ně fan­tas­tic­ké pro pří­pad­né obje­vi­te­le, jež na tyto ost­ro­vy nara­zí. Vstupte do obý­va­cí­ho poko­je jed­no­ho z oby­va­tel a dej­te mu bar­vy. Nakouknout může­te i do oken jed­no­ho z mno­ha ost­rov­ních domů nebo pohleď­te přes stře­chy ost­rov­ní­ho měs­teč­ka.

Až ost­ro­vu dáte něja­kou barev­nou podo­bu, může­te si strán­ku vytrh­nout a tře­ba si ji někam vysta­vit. Omalovánky nabí­ze­jí mož­nost odpo­čin­ku, kdy bude­te pře­mýš­let jen nad tím, jakou bar­vu zvo­lit. Svým tema­tic­kým zamě­ře­ním se odli­šu­jí od vět­ši­no­vé nabíd­ky na kniž­ním trhu. Nezbývá tedy již nic jiné­ho, než se pus­tit do obje­vo­vá­ní ost­ro­vů. Jen upo­zor­ňu­ji, že oma­lo­ván­ky jsou vhod­né spí­še pro trpě­li­vé lidi, jeli­kož se bude­te muset čas­to poprat i s malý­mi plo­cha­mi k vyma­lo­vá­ní, což také asi nebu­de vhod­né pro ty, kte­ří mají pro­blém s vidě­ním nablíz­ko. Tyto dvě věci vní­mám jako urči­té mínus oma­lo­vá­nek.


Knihu vyda­lo nakla­da­tel­ství Cpress.

Omalovánky lze zakou­pit na strán­kách Albatrosmedia.

  • Soví omalovánky26. března 2016 Soví omalovánky Hůůů, hůůů, už se sem slétají ze všech koutů … Kdo? No přeci sovy! Malé, velké, vážné, veselé, které sledují svět svýma velkýma očima, kterým nic podstatného neunikne. Sovy, které […] Posted in Recenze knih
  • Spojovačky: Český les v 800 tečkách – Simona Burešová8. října 2017 Spojovačky: Český les v 800 tečkách – Simona Burešová Spojovačky zvané dot-to-dot již snad ani není třeba představovat, na našem trhu se objevily již před drahnou chvílí a ihned si našli své milovníky. Spojovačky nabízí ze změti na první […] Posted in Recenze knih
  • Domácí mazlíčci – omalovánky4. února 2018 Domácí mazlíčci – omalovánky Relaxační omalovánky již není třeba představovat, nějaký rok drží svou neotřesitelnou pozici na trhu a nakladatelství přichází stále s dalšími motivy, tudíž v dnešní době vybrat si náměty […] Posted in Recenze knih
  • Omalovánky Pixel Art – Zvířata: John Woodcock1. ledna 2017 Omalovánky Pixel Art – Zvířata: John Woodcock Omalovánky pro dospělé již není třeba představovat, získali si své zájemce, nadšence, kteří si již svůj život bez odpočinku u vymalování předkreslených šablon rozličných motivů nedokážou […] Posted in Recenze knih
  • Spojovačky Dot to Dot spojujte a vybarvujte: Gareth Moore20. června 2016 Spojovačky Dot to Dot spojujte a vybarvujte: Gareth Moore Rádi si hrajete, vymalováváte, necháváte se překvapit? Pak Vám nakladatelství Grada přináší spojovačky, které třeba znáte ze svého dětství. Spousty čísílek a jejich postupným spojováním […] Posted in Recenze knih
  • "Týdenní náladovník" od Moniky Davidové9. listopadu 2017 "Týdenní náladovník" od Moniky Davidové "Týdenní náladovník" od Moniky Davidové Pokud nemáte ještě koupený diář na příští rok, zkuste jej raději vyměnit za „Týdenní náladovník“ od Moniky Davidové, jež vydala Grada Publishing, […] Posted in Recenze knih
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […] Posted in Speciály
  • Veronica Rothová: Aliance26. dubna 2016 Veronica Rothová: Aliance Aliance je třetím, závěrečným dílem trilogie Divergence. Aliance tedy navazuje na druhý díl – Rezistenci. Společnost založená na frakcích je v troskách, a když se Tris Priorové společně […] Posted in Recenze knih
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • HAMOVÁ, Rosalie. Švadlena: román o lásce, pomstě a exkluzivní módě 50. let.28. dubna 2016 HAMOVÁ, Rosalie. Švadlena: román o lásce, pomstě a exkluzivní módě 50. let. Stoupá se svým objemným zavazadlem na Kopec, který ční nad městečkem a připomíná mu jeho prostřednost. Nahoře ve zchátralém domku najde Molly, svou starou matku, která převlékla bolest ze […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...