Kritiky.cz > Filmové recenze > Ostrovní zprávy

Ostrovní zprávy

200408102152 ostrov4

Na moti­vy kni­hy Annie Proulx nato­čil reži­sér fil­mů Čokoláda nebo Pravidla moštár­ny i poe­tic­ké dra­ma ode­hrá­va­jí­cí se pře­váž­ně v divo­ké kra­ji­ně mezi drs­ný­mi oby­va­te­li Newfoundlandu.

Quoyle (Kevin Spacey) má díky své­mu despo­tic­ké­mu otci sklo­ny ke kom­ple­xu méně­cen­nos­ti a chy­bí mu las­ka­vé zachá­ze­ní, kte­ré by od své­ho rodi­če oče­ká­val a potře­bo­val. Proto se bez­hla­vě zami­lu­je do prv­ní ženy, kte­rou potká. K jeho neštěs­tí jde o ženu znač­ně pově­tr­nou (Cate Blanchett), kte­rá s ním k její neli­bos­ti při­jde do jiné­ho sta­vu. Jediné, co mu v nety­pic­kém, vel­mi vol­ném man­žel­ství při­ná­ší radost, je dcer­ka Bunny. Ta je také jedi­nou rodi­nou a útě­chou, kte­rá mu zůsta­ne po náh­lé smr­ti rodi­čů i man­žel­ky.

Tedy až do doby, kdy u jeho dve­ří zazvo­ní své­rázná nevlast­ní sest­ra jeho otce, se kte­rou se Quoyle s dce­rou vydá­vá do míst, z nichž pochá­zí jejich spo­leč­ní před­ko­vé, na Newfoundland. Zde Quoyle postup­ně zpět zís­ká­vá život­ní rov­no­váhu a z uťá­plé­ho člo­víč­ka se stá­vá muž. Získává zají­ma­vou prá­ci repor­té­ra míst­ních, do té doby ne moc uzná­va­ných novin, zís­ká­vá uzná­ní mezi oby­va­te­li ost­ro­va, sebe­vě­do­mí a nachá­zí i oprav­do­vé přá­tel­ství a poz­dě­ji i lás­ku Wavey v podá­ní sym­pa­tic­ké Julianne Moore.

Film jako celek půso­bí dojem­ně, poe­tic­ky, ale abys­te si ho oprav­du vychut­na­li musí­te „pře­žít“ jeho poměr­ně nezá­živ­ný začá­tek a dočkat se tak momen­tu, kdy vás film začne oprav­du zají­mat. Těžko říct, kdy ten­to oka­mžik nasta­ne. Zřejmě pří­jez­dem sku­pin­ky na Newfoundland, kdy postup­ně začí­ná být jas­né, že nikdo z ost­ro­va­nů není úpl­ně nor­mál­ní, že kaž­dý má něja­ké své tajem­ství a že mezi oby­va­te­li panu­jí zvlášt­ní vzta­hy, kte­ré se postup­ně nejen před Quoylem, ale i před divá­kem odha­lu­jí. Vše dokres­lu­je divo­ká ost­rov­ní pří­ro­da i tajem­ný dům, kte­rý má samo­zřej­mě také své tajem­ství a sym­bo­li­ku.

Těm, kte­ří se roz­hod­nou si film půj­čit na DVD dopo­ru­ču­ji porov­nat čes­ký dabing s ori­gi­nál­ním hla­sem Kevina Spaceyho. V čes­kém podá­ní totiž jeho posta­va půso­bí ješ­tě nesmě­le­ji a neroz­hod­ně­ji než v ori­gi­ná­le, v němž Spacey pře­ci jen dis­po­nu­je tro­chu muž­něj­ším hla­sem.

O filmu:

Rok: 2001
Režie: Lasse Hallström
Scénář: Robert Nelson Jacobs
Kamera: Oliver Stapleton
Hudba: Christopher Young
V hlav­ních rolích: Kevin Spacey, Julianne Moore, Judi Dench, Cate Blanchett

Délka: 111 min.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com