Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Ostrov tisíce hvězd - nádherný román plný nespoutané africké přírody

Ostrov tisíce hvězd - nádherný román plný nespoutané africké přírody

large 1
large 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi romá­ny Anne Jacobsové? Chcete se podí­vat do Afriky? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha Ostrov tisí­ce hvězd, kte­rou vyda­la Euromedia Group v edi­ci svě­to­vý best­seller. 

Píše se rok 1913 a Paula von Dahlen po smr­ti své mat­ky musí řešit se svý­mi dvě­ma bra­t­ry dědic­tví, což je vel­ké pan­ství. Při řeše­ní pozůsta­los­ti po své mamin­ce obje­ví foto­gra­fii muže, kte­rý sto­jí pod vel­kým stro­mem, tzv. afric­kým bao­ba­bem. Jednoho dne si pře­čte inze­rát, kde jed­na dáma hle­dá spo­leč­nos­ti na plav­bu kolem Afriky. Paula nevá­há, chce při­jít na kloub, jako roli hrál ten muž na foto­gra­fii v živo­tě její mat­ky. Roztáčí se kolo­toč a sled růz­ných udá­los­tí. Najde zmi­ňo­va­né­ho muže? Co všech­no se ji poda­ří zjis­tit? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do báječ­né­ho čte­ní, kte­ré vás bude bavit od začát­ku až do kon­ce.

Anne Jacobsová mě opět nezkla­ma­la. Přečetla jsem od ní již něko­lik romá­nů a ten­to bude pat­řit roz­hod­ně mezi oprav­du pove­de­né. Styl psa­ní této autor­ky mám moc ráda. Nechybí zde pří­jem­né napě­tí, lás­ka, rodin­né pou­to, nád­her­ná a nespou­ta­ná pří­ro­da, kte­rá báječ­ně zapa­dá do děje této kni­hy. Celou dobu jsem hlav­ní hrdin­ce moc přá­la, aby zjis­ti­la totož­nost toto muže a podí­va­la se pod poklič­ku živo­ta její mat­ky. Kniha má 37 kapi­tol, cel­kem  496 stran. Na prv­ní pohled vás může odra­dit množ­ství strá­nek, ale neboj­te, až se začte­te, už nebu­de­te chtít pře­stat.

Na obál­ce kni­hy uvi­dí­te mla­dou ženu s klo­bou­kem, kte­rá k vám sto­jí zády a roz­hlí­ží se do dál­ky afric­ké kra­ji­ny. Nesmírně mě zau­ja­ly pasá­že, kde autor­ka popi­su­je nespou­ta­nou afric­kou pří­ro­du a vím jis­tě, že bych si doká­za­la před­sta­vit se tam podí­vat , vidět tu nád­he­ru na vlast­ní oči.

Paula von Dahlen, dědič­ka pan­ské­ho síd­la Klein- Machniz, pro­stře­dí Afriky, rok1913, Berlín

Ukázka z kni­hy:

„Věříš snad na zázra­ky?“

„Ano,„usmál se. „Věřím na zázra­ky. Podívej se!“

Zvedl ruku a uká­zal dopře­du. Prach se usa­dil, už jen jem­ná načer­ve­na­lá mlha se drže­la nad suchou sava­nou. Najednou se uka­zo­va­ly šedé ost­rův­ky trá­vy a říd­ká křo­vis­ka, kde se dosud udr­že­ly názna­ky zele­ně.

Vpovzdálí se pro­ti mat­ně mod­ré­mu nebi rýso­va­ly obry­sy něko­li­ka aká­tů trnov­ní­ků, při­po­mí­na­jí­cí fili­grán­ské stí­no­vé silu­e­ty. Zčistajasna však Paulu magic­ky upou­ta­lo něco nesku­teč­né­ho. Jako bytost z jiných svě­tů se tam tyčil veli­kán - s koru­nou zdán­li­vě roz­plý­va­jí­cí se v povět­ří roze­chvě­lém ved­rem, a pře­ce tisí­ci­ná­sob­ně zako­ře­ně­nou v nebi, zatím­co jeho kmen se zarý­val do praš­né půdy.

„Tome...,„zašeptala. „Ach Tome..“

Dojetím se jí sevře­lo hrdlo. Vyprávěla mu před časem o starém Mbalukuovi, kte­rý tvr­dil, že zná bao­bab z foto­gra­fie, ale mezi­tím uply­nu­lo něko­lik měsí­ců a od té doby už o tom spo­lu nikdy nemlu­vi­li. Nicméně se prá­vě uká­za­lo, že ho obje­vil.

„Vůbec nevím, co mám říct..“

Několik slov o autor­ce:

Leah Bach je pseu­do­nym autor­ky Anne Jacobsové, kte­rá svý­mi rodin­ný­mi sága­mi PANSKÝ DŮM, VENKOVSKÉ SÍDLO a KAVÁRNA U ANDĚLA (napsa­la pod pseu­do­ny­mem Marie Lamballe) a dvou­díl­nou exo­tic­kou ságou NEBE NAD KILIMANDŽÁREM a NĚŽNÝ MĚSÍC NAD USAMBAROU  nadchla čte­ná­ře po celém svě­tě  a bere úto­kem žeb­říč­ky best­selle­rů. Všechny její kni­hy vyda­lo v češ­ti­ně nakla­da­tel­ství Euromedia Group.

 

Autorka: Anne Jacobsová ali­as Leah Bach

Přeložila: Iva Daňková

Žánr: edi­ce svě­to­vý best­seller, belet­rie, his­to­ric­ký román

Vydáno: Ikar, ve spo­leč­nos­ti Euromedia Group a.s, Praha, 2022

Počet stran: 496

Vazba kni­hy: pev­ná, s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN 978-80-249-4671-9

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48450 s | počet dotazů: 262 | paměť: 61684 KB. | 08.12.2022 - 10:06:07