Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Ostrov (The Island)

Ostrov (The Island)

n200908111837 OSTROV The Island

Ostrov (The Island)Zpracování vize neda­le­ké budouc­nos­ti (píše se rok 2019) Michaelem Bayem, ve kte­rém nalez­ne­me filo­so­fic­ký pod­text, dosta­tek akce, kva­lit­ní vizu­ál­ní řeše­ní, zná­mé herec­ké tvá­ře a to vše lehce oko­ře­ně­né špet­kou nelo­gič­nos­tí.

 

 

Začátek je slib­ný. Po napros­tém igno­ro­vá­ní varov­ných hla­sů eko­lo­gů a neu­po­slech­nu­tí hla­su vlast­ní­ho nit­ra udě­lá lid­stvo z pla­ne­ty Země cosi vel­mi podob­né­ho sklád­ce, z čehož logic­ky pra­me­ní množ­ství kom­pli­ka­cí. Proto jsou zbyt­ky pře­ži­vších Homo sapi­ens sapi­ens izo­lo­vá­ny od nebez­peč­né­ho svě­ta v roz­sáh­lém kom­ple­xu, kde ve dne v noci sní o tom, že budou vybrá­ny, aby moh­ly pokra­čo­vat v živo­tě na Ostrově. 

Proč Ostrov s „O“? Jedná se o ztě­les­ně­ní lid­ské před­sta­vy o Ráji. Místo nedo­tče­né špí­nou vněj­ší­ho svě­ta, mís­to, jako by vystři­že­né z video upou­táv­ky na exo­tic­kou dovo­le­nou, mís­to snů a tužeb kaž­dé­ho oby­va­te­le kom­ple­xu (též Institut). Výběr kan­di­dá­tů, říze­ný počí­ta­čem, je náhod­ný a podo­bá se výhře v lote­rii. Každý den se ve stej­ný oka­mžik roz­sví­tí vel­ké obra­zov­ky, aby k sobě při­pou­ta­ly tou­žeb­né pohle­dy oby­va­tel stře­dis­ka a ozná­mi­ly, kdo se ten­to­krát sta­ne tím šťast­ným. 

Jednoho dne začnou jis­té­ho Lincolna 6 Echo (Ewan McGregor) pře­ce jenom trá­pit neod­byt­né otáz­ky. 
- Proč napří­klad, říká si, všich­ni oby­va­te­lé nosí stej­né uni­for­my, zatím­co per­so­nál kom­ple­xu je poměr­ně málo­mluv­ný, nosí jinou uni­for­mu než zby­tek a navíc se nesmí účast­nit lote­rie? 
- Proč má kaž­dý člo­věk jiný nárok na den­ní pří­děl potra­vin, kdo a pod­le čeho urču­je potře­by jed­not­liv­ce? 
- Proč lidé z Ostrova nepo­sí­la­jí svým přá­te­lům zprá­vy? 
- Proč se neto­le­ru­jí jaké­ko­liv pro­je­vy náklon­nos­ti k opač­né­mu pohla­ví?
- Proč? Proč? Proč? 

OstrovLincoln 6 Echo není jedi­ným, kdo si poklá­dá tako­vé otáz­ky, je ale roz­hod­ně jed­ním z mála, kdo je ocho­ten věno­vat čas a úsi­lí nale­ze­ní odpo­vě­dí. Vzhledem k neo­cho­tě či nezájmu přá­tel je nucen hle­dat u dvou lidí, kte­ří, jak se správ­ně domní­vá, budou vědět víc, než on. Prvním je vedou­cí Institutu Dr. Merrick (Sean Bean), dru­hým je sym­pa­tic­ký údrž­bář z řad per­so­ná­lu, kte­rý se jako jedi­ný nebrá­ní kon­ver­za­ci s „vyvo­le­ným“ Lincolnem, James McCord (Steve Buscemi). Avšak po roz­mluvě s obě­ma je jas­né, že jak pode­zří­va­vý Dr. Merrick, tak náh­le zner­vózně­lý McCord cosi skrý­va­jí. 

Co je tím „čím­si“ vychá­zí naje­vo, když se Lincoln 6 Echo náho­dou dostá­vá do tech­nic­ké­ho sek­to­ru, kam má pří­stup jenom per­so­nál. Co vidí? Ne, nejde o vyzra­ze­ní záplet­ky, ta už byla své­ho času pro­zra­ze­na v trai­le­rech. Vidí, jak jsou tako­vé­mu šťast­né­mu „výher­ci“ lote­rie na chi­rur­gic­kém sto­le vyjí­má­ny z těla orgá­ny. A zno­vu „Proč?“. 

Jenomže Lincoln ten­to­krát chá­pe, že není moud­ré posluš­ně čekat na odpo­věď. Popadne svou dív­ku (lás­ka byla na duchov­ní úrov­ni - viz přís­ná ome­ze­ní) s poe­tic­kým jmé­nem Jordan 2 Delta (Scarlett Johansson), a přes­to­že neví, co může čekat ven­ku, vyvi­ne obdi­vu­hod­nou sna­hu mít kom­plex co nejdřív za zády. Konec mlu­ve­ní, ke slo­vu při­chá­zí oče­ká­va­ná akce! 

OstrovFilm se tím pádem dá roz­dě­lit na zají­ma­vý a pou­ta­vý začá­tek, kte­rý odha­du­ji při­bliž­ně na půl hodi­ny a zby­tek, kde se stří­lí, utí­ká, cosi explo­du­je, zno­vu se stří­lí a zase utí­ká (tím­to poje­tím mi při­po­mí­ná Výplatu/Paycheck; John Woo; 2003). Po půl hodi­ně se sní­mek může smě­le řadit k fil­mům, ve kte­rých víte, jak skon­čí, ale přes­to se dívá­te až do kon­ce, pro­to­že... 

To je u kaž­dé­ho fil­mu jiné. V daném pří­pa­dě je zají­ma­vé, zda Lincolnův pra­ob­raz, Tom Lincoln, své­mu klo­nu pomů­že, nebo taky ne a hlav­ně - jaké k tomu bude mít důvo­dy. Otázky, kte­ré tato situ­a­ce nastí­ní, spa­da­jí do lékař­ské eti­ky, má k tomu co říct i nábo­žen­ství, nebo dokon­ce divák ate­is­ta bez lékař­ské­ho vzdě­lá­ní. 

Proto zapl­ňu­ji řádek za řád­kem nový­mi věta­mi. Film se dá snad­no před­po­ví­dat, a tím ztrá­cí náboj, nicmé­ně poklá­dá nejmé­ně dvě zají­ma­vé otáz­ky: 1. Klonování. 2. Situace v samot­ném závě­ru fil­mu. Bohužel prá­vě závěr fil­mu (mám-li pokra­čo­vat v časo­vých odha­dech, řek­ně­me - posled­ní čtvrt hodi­ny) je ukáz­kou nuce­né­ho šťast­né­ho kon­ce. Zbytečné a smut­né. Pokud se ale sou­stře­dí­te pře­váž­ně na ty nápa­dy a myš­len­ky, kte­ré jsou ve fil­mu k nale­ze­ní a o nichž už byla řeč, je Ostrov zají­ma­vou vol­bou.

Název: Ostrov (The Island)

Žánr: Sci-Fi / Akční

Délka: 127 minut

Rok: 2005

Země: USA

Režie: Michael Bay

Hrají: Ewan McGregor, Scarlett Johansson, Djimon Hounsou, Sean Bean, Steve Buscemi, Michael Clarke Duncan, Ethan Phillips, Siobhan Flynn, Max Baker, Katy Boyer, Glenn Morshower, Mary Pat Gleason, Alex Carter, Shawnee Smith, Kirk Ward, Don Michael Paul, Kim Coates a jiní

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,33272 s | počet dotazů: 215 | paměť: 54365 KB. | 19.04.2021 - 04:42:47
X