Kritiky.cz > TV Tipy > Ostravské jaro 1968 20. 8. ve 20.00 hodin na ČT2

Ostravské jaro 1968 20. 8. ve 20.00 hodin na ČT2

srpen

V Moravskoslezské met­ro­po­li skon­či­la slib­ná šede­sá­tá léta v bídě bru­tál­ní nor­ma­li­za­ce 

Když zís­ka­li v Československu moc komu­nis­té, sta­la se Ostrava obrov­skou soci­ál­ní  labo­ra­to­ří. Město vyrost­lo v „oce­lo­vé srd­ce repub­li­ky“, kde se měl v duchu dobo­vých  před­stav zro­dit nový typ soci­a­lis­tic­ké­ho člo­vě­ka. Ten měl být uvě­do­mě­lý a napros­to  odda­ný poli­ti­ce komu­nis­tic­ké stra­ny. Ale stís­ně­né pomě­ry pade­sá­tých let ved­ly k tomu,  že také oby­va­te­lé morav­sko­slez­ské met­ro­po­le tou­ži­li po svo­bod­něj­ším pro­je­vu. A tak se  ve stí­nu těž­ních věží a v záři pla­nou­cích hutí zača­la měnit i Ostrava. Nositelem změ­ny byli  mla­dí diva­del­ní­ci, novi­ná­ři, spi­so­va­te­lé, redak­to­ři. Nedlouho poté na řadu z nich dopad­ne  exem­plár­ní trest v podo­bě nor­ma­li­za­ce, kte­rá Ostravu pro­mě­ní v pověst­nou tvrz sta­li­nis­mu.  „Ostrava v časech soci­a­lis­mu bývá čas­to vní­má­na jako enklá­va těch nej­kon­zer­va­tiv­něj­ších  sil, a pro­to bude mož­ná náš doku­ment pro mno­hé pře­kva­pe­ním. To, co se tady ode­hrá­va­lo  v šede­sá­tých letech, této tra­do­va­né před­sta­vě urči­tě neod­po­ví­dá. Dařilo se tady napří­klad  malým diva­dlům, své prv­ní pís­ně tu nahrá­val Karel Kryl, vychá­ze­ly zde Rychle šípy a děla  se zde spous­ta zají­ma­vých věcí. Bohužel svou výji­meč­nost Ostrava před­ved­la i na počát­ku  nor­ma­li­za­ce, kdy moci­pá­ni doká­za­li poslat do věze­ní mla­dé lidi jenom za to, že hrá­li diva­dlo  a zpí­va­li pís­nič­ky,“ popi­su­je kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ka Lenka Poláková.

scé­nář a režie: Aleš Koudela námět a dra­ma­tur­gie: Martin Červenka kame­ra: Tomáš Nikel  střih: Jiří Blažek zvuk: Ivan Červenka odbor­ná spo­lu­prá­ce: Martin Juřica výkon­ná pro­du­cent­ka:  Olga Grossmannová kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ka: Lenka Poláková odbor­ná spo­lu­prá­ce:  Martin Juřica v doku­men­tu vystu­pu­jí: Ivan Binar, Petr Ullman, Edvard Schiffauer, Jan Kačer, Eva Mudrová, Miloš Zapletal, Luděk Eliáš, Miroslav Stoniš, Eduard Ovčáček, Dagmar Misařová, Martin Juřica


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...