Kritiky.cz > Pro domov > Osram Cool Blue Intense je již běžnou součástí vybavení předních světlometů

Osram Cool Blue Intense je již běžnou součástí vybavení předních světlometů

jizda za deste

Zřejmě se nena­jde žád­ný řidič v Česku, kte­rý by neznal výrob­ce svě­tel­né tech­ni­ky s názvem Osram. Firma s více než sto­le­tou tra­di­cí se stá­le drží v popře­dí zákaz­nic­ké­ho zájmu, a to nejen v auto­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Dobré jmé­no Osram bylo zná­mo v naší zemi již za soci­a­lis­mu, ale od té doby uply­nu­lo mno­ho let a kro­mě stan­dard­ních halo­ge­no­vých auto­žá­ro­vek máme mož­nost do před­ních svět­lo­me­tů insta­lo­vat i něco výji­meč­né­ho.

jízda za deště

V čem spočívá výjimečnost autožárovky Osram Cool Blue Intense

Intenzivní chlad­ná mod­rá – tak zní vol­ný pře­klad názvu výrob­ku, kte­rý si v sou­čas­né době zís­kal pří­zeň mno­ha řidi­čů z celé­ho svě­ta. Jednu z před­ních pří­ček v počtu pro­da­ných kusů v Česku, v sil­né kon­ku­ren­ci něko­li­ka špič­ko­vých výrob­ců auto­žá­ro­vek, si však nedo­byl náho­dou. Co je na těch­to žárov­kách výji­meč­né­ho, a proč mu pra­cov­ní­ci vývo­je věnu­jí tolik pozor­nos­ti?

Parodie xeno­nů – xeno­no­vá výboj­ka je dosud nej­vý­kon­něj­ší zdroj svět­la v auto­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Nejde o halo­ge­no­vou žárov­ku, ale vyso­kotla­kou výboj­ku, jejíž výkon­nost­ní para­me­t­ry jsou dány samot­ným prin­ci­pem vyza­řo­vá­ní svět­la ze zažeh­nu­té­ho vyso­ko­na­pě­ťo­vé­ho výbo­je. Tvůrci halo­ge­no­vé auto­žá­rov­ky Osram Cool Blue Intense se výboj­kám chtě­li ale­spoň při­blí­žit půso­bi­vým, efekt­ním vzhle­dem, kte­rý dodá vozi­dlu, zejmé­na s transpa­rent­ní­mi svět­lo­me­ty, zají­ma­vý ráz.

večerní dálnice

Bezpečnější jíz­da – samot­ný vzhle­do­vý efekt však není tím pod­stat­ným, proč nás doká­že oslo­vit prá­vě ten­to typ žáro­vek. Barva vyza­řo­va­né­ho svět­la se při­bli­žu­je hod­no­tě 4200 K, jde o téměř ide­ál­ní bílé neut­rál­ní spek­trum, podob­né den­ní­mu slu­neč­ní­mu svi­tu, a spo­lu s vyš­ším jasem a kon­tras­tem při­spí­vá k vět­ší poho­dě při říze­ní za sní­že­né vidi­tel­nos­ti. Řidič tak sná­ze a rych­le­ji roz­po­zná doprav­ní zna­če­ní, lépe zare­a­gu­je na vzniklou situ­a­ci před vozi­dlem, dob­ře se ori­en­tu­je v pro­sto­ru a zůstá­vá po celou dobu při říze­ní v bdě­lém sta­vu. Je totiž zná­mo, že del­ší jíz­da za tmy s žárov­kou o tep­lo­tě chro­ma­tič­nos­ti niž­ší, než 3500 K, zvy­šu­je úna­vu a nesou­stře­dě­nost, a někdy dokon­ce vyvo­lá­vá usí­ná­ní za volan­tem.


Foto: Pixabay

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,50429 s | počet dotazů: 220 | paměť: 54297 KB. | 17.04.2021 - 15:28:37
X