Kritiky.cz > Recenze knih > Osobnostní a sociální rozvoj aneb Strom, mozaika a vzducholoď

Osobnostní a sociální rozvoj aneb Strom, mozaika a vzducholoď

rozvoj

Brněnský kouč, psy­cho­te­ra­peut, porad­ce pro osob­ní roz­voj, vyso­ko­škol­ský peda­gog a lek­tor vydal v Gradě v řadě Pedagogika kni­hu Osobnostní a soci­ál­ní roz­voj.  Pomoci by měla hlav­ně peda­go­gům a stu­den­tům, při­pra­vu­jí­cím se na dráhu uči­te­lů a těm, koučům, tera­pe­u­tům a pomá­ha­jí­cím pro­fe­sím.

Za stě­žej­ní pří­nos kni­hy poklá­dám výcho­zí myš­len­ku auto­ra, že na úpl­ném začát­ku nesto­jí peda­gog, tedy ten, kdo pro­vá­zí vzdě­lá­ním, ale člo­věk. Aby se mohl zce­la sto­pro­cent­ně věno­vat ostat­ním, musí nej­pr­ve poznat sama sebe. Budoucí prů­vod­ce tedy potře­bu­je prů­vod­ce a tím by měla být Sojákova kni­ha.
Osobnostní a soci­ál­ní roz­voj se v posled­ních letech vyu­ču­je na vyso­kých ško­lách nejen s peda­go­gic­kým zamě­ře­ním, na toto téma vzni­ka­jí baka­lář­ské a diplo­mo­vé prá­ce, odbor­ných, kniž­ně vyda­ných pra­cí je však dosud jako šafrá­nu. Možná za to může nejed­no­znač­nost pojmu osob­nost­ně soci­ál­ní roz­voj, obsáh­lost a mož­ná dosud jis­tá neu­kot­ve­nost téma­tu, kte­ré se nachá­zí někde na pome­zí peda­go­gi­ky, psy­cho­lo­gie a soci­o­lo­gie.  Na vině může být také fakt, kte­rý Soják zmi­ňu­je, a sice, že „Na osob­nost­ní a soci­ál­ní roz­voj peda­go­gů, mož­ná i obec­ně v oblas­ti roz­vo­je soft skills, je v naší spo­leč­nos­ti stá­le nazí­rá­no s urči­tým despek­tem a z hle­dis­ka dru­ho­řa­dé­ho význa­mu ve vzdě­lá­vá­ní a pří­pra­vě peda­go­gů a dal­ších odbor­ní­ků v pomá­ha­jí­cích pro­fe­sích.“
V pub­li­ka­ci Petr Soják píše  více o poci­tu a zku­še­nos­ti z vede­ní zejmé­na stá­va­jí­cíc gene­ra­ce  stu­den­tů naro­ze­ných po same­to­vé revo­lu­ci, než o teo­rii osob­nost­ní­ho a soci­ál­ní­ho roz­vo­je.  Nechybí tedy jeho úva­hy a názo­ry na lite­ra­tu­ru, týka­jí­cí se dané­ho téma­tu.
Kniha je roz­čle­ně­na do kapi­tol, věnu­jí­cím se základ­ním otáz­kám osob­nost­ní­ho a soci­ál­ní­ho roz­vo­je.  Autor se věnu­je napří­klad Kompetenci jako řemeslu a umě­ní, Smyslu osob­nost­ní­ho a soci­ál­ní­ho roz­vo­je při stu­diu peda­go­gi­ky a jeho vyu­ži­tí v pra­xi, vývo­ji výu­ko­vé­ho před­mě­tu osob­nost­ní a soci­ál­ní roz­voj, vli­vu sku­pi­ny, refle­xi nebo pra­vi­dlům poko­ry lek­to­ra osob­nost­ně soci­ál­ní­ho roz­vo­je.
Lépe pocho­pit, o čem vlast­ně autor píše a o čem vlast­ně osob­nost­ní a soci­ál­ní roz­voj vlast­ně je a jeho pří­no­sy pro budou­cí peda­go­gy pomů­že kapi­to­la nazva­ná vtip­ně Něco málo buchet na ces­tu aneb Metodické námě­ty.  Petr Soják v ní vlast­ně nabí­zí lek­to­rům a uči­te­lům osob­nost­ně soci­ál­ní­ho roz­vo­je téma­ta na cel­kem tři semest­ry výu­ky. „V celé kon­cep­ci je důraz kla­den na uče­ní pro­žit­kem a na prá­ci v malých sku­pi­nách. Úkolem lek­to­ra je vést a faci­li­to­vat sku­pi­nu pro­gra­mem. To, jak se v rám­ci prů­bě­hu jed­not­li­vých setká­ní a celé­ho prů­bě­hu stu­dia účast­ní­ci vzdě­lá­va­jí, je však plně v jejich kom­pe­ten­ci a zod­po­věd­nos­ti,“ vysvět­lu­je autor kni­hy s tím, že „jaký­ko­li násled­ný osob­nost­ní růst či změ­na se odrá­ží ve změ­ně vní­má­ní, myš­le­ní, jed­ná­ní nebo cho­vá­ní s násled­nou mož­nou změ­nou emoč­ní­ho pro­ží­vá­ní kaž­dé­ho jedin­ce zvlášť s roz­lič­ným při­je­tím a výsled­kem…“  Techniky, kte­ré Soják nabí­zí jako ces­ty k osob­nost­ně emoč­ní­mu růstu mají podo­by sku­pi­no­vých her, vybí­ze­jí však k sebe­po­zná­ní, sebe­re­fle­xi, sebe­po­je­tí, uvě­do­mě­ní hie­rar­chie hod­not a dal­ších soci­ál­ních doved­nos­tí.


 • Autor: Petr Soják
 • Žánr: nauč­ná lite­ra­tu­ra
 • Rok vydá­ní: 2018
 • Nakladatelství: Grada
 • Počet stran: 205
 • Hodnocení: 100 %

Knihu si může­te zakou­pit na strán­kách Grada.cz za 299 Kč.

 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […] Posted in Recenze knih
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
 • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […] Posted in Filmové recenze
 • Deidova Sex jako cesta k Bohu: Pohladí i vyburcuje!29. srpna 2016 Deidova Sex jako cesta k Bohu: Pohladí i vyburcuje! Miluju knihy, které mohu zařadit od jednoho autora někam. Mezi dvě různé. A Sex jako cesta k Bohu je pro mě postavena bez diskuzí mezi Cestu vášně (kterou jsem považovala za strááášnou […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...