Osobnostní a sociální rozvoj aneb strom, mozaika a vzducholoď

103423 350 0 fit

Pracujete jako peda­gog, men­tor nebo kouč? Jste stu­dent a při­pra­vu­je­te se na svou pro­fe­si uči­te­le? Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce z oblas­ti osob­nost­ní­ho a soci­ál­ní­ho roz­vo­je? Chcete poznat sami sebe, pra­co­vat se sebou samým? Pak je tato kni­ha urče­na prá­vě vám. 

Na peda­go­gy jsou kla­de­ny obrov­ské náro­ky na vzdě­lá­vá­ní, ale i doved­nos­ti z růz­ných oblas­tí. Tato pří­ruč­ka jim pomů­že, jak pozná­vat sami sebe, schop­nost sebe­re­flexe, náhled na sebe samé­ho, jak před­chá­zet syn­dro­mu vyho­ře­ní, nale­ze­ní vnitř­ní rov­no­váhy, spo­ko­je­nos­ti se sebou samým. Předávat zís­ka­né zku­še­nos­ti, učit se od dru­hých, vzá­jem­ně od sebe čer­pat a obo­ha­co­vat se. Kniha obsa­hu­je řadu zají­ma­vých kapi­tol z oblas­ti osob­nost­ní a soci­ál­ní pří­pra­vy např. meta­fo­ric­ké úva­hy – strom, mozai­ka, vzdu­cho­loď a jejich vysvět­le­ní, dále pro­ble­ma­ti­ku sebe­re­flexe, reflexe, meto­dic­ké námě­ty pro sebe­po­zná­ní, sebe­po­je­tí, námě­ty pro roz­voj osob­ní­ho poten­ci­á­lu.

Synonymem pro osob­nost­ní a soci­ál­ní roz­voj jsou tři slo­va: strom, mozai­ka, vzdu­cho­loď. Autor tyto pojmy pou­žil i ve svém názvu kni­hy. Strom je sym­bo­lem růstu a pozi­ce KDO JSEM? Mozaika je sym­bo­lem sklá­dá­ní naše­ho roz­vo­je, jedi­neč­ný obraz slo­ži­tos­ti. Vzducholoď je sym­bol ply­nu­té lid­ské­ho živo­ta. KDE JSEM? KAM SMĚŘUJI? PROČ PRÁVĚ TAM?

Zajímavé citá­ty:

„Stejně tak jako svět, nemu­sí být tím, čím se zdá, může­me i my být sobě něčím víc, než jsme zvyklí si mys­let.“ (R. Bach)

„Způsob naše­ho živo­ta určí podo­bu naše­ho stá­ří. Můžeme skon­čit jako opuš­tě­né měs­to nebo jako štěd­rý strom – důle­ži­tý i teh­dy, když už nedo­ká­že stát rov­ně. „ (Paulo Coelho)

Tato pří­ruč­ka je urče­na pro peda­go­gy, stu­den­ty peda­go­gic­kých fakult, men­to­ry a tera­pe­u­ty.

Velice zají­ma­vé cvi­če­ní je „Matyho pří­běh“ – uvě­do­mě­ní si hie­rar­chii hod­not v dané život­ní eta­pě, kdy musí­te škr­tat, ne vždy je to jed­no­du­ché.

Ukázka u kni­hy:

Zdravý strom doká­že růst sám, v sadu či ale­ji ane­bo v při­ro­ze­ném eko­sys­té­mu lesa, tedy v sou­čin­nos­ti s více podob­ný­mi či růz­ný­mi dru­hy. Je mož­né se domní­vat, že osob­nost­ní roz­voj plní v celém kom­ple­xu pro­fes­ních kom­pe­ten­cí funk­ci pomy­sl­né­ho „kme­nu“, z něhož poslé­ze raší „vět­ve“ kom­pe­ten­cí dal­ších,“ tak lze vní­mat meta­fo­ru stro­mu jako sys­tém „soft skills“, na kte­rý násled­ně nava­zu­jí nebo jsou pro­po­je­ny naše „hard skills“. Mluvíme zde tedy o sta­bi­li­tě sebe sama k sobě, k dru­hým, k pro­fe­si.

Jelikož pra­cu­ji v mateř­ské ško­le a téma sebe­re­flexe a osob­nost­ní­ho roz­vo­je jsem si vybra­la v rám­ci funkč­ní­ho stu­dia pro ředi­te­le, je pro mě obrov­ským pří­no­sem. Líbí se mě obsa­ho­vé zamě­ře­ní, pří­běhy ze živo­ta, zku­še­nos­ti s lek­to­ro­vá­ním i pou­ži­tá meta­fo­ra pohád­ko­vých pří­bě­hů. Nejedná se o nudou teo­rii, ale zají­ma­vé zku­še­nos­ti poznatky. Publikaci dopl­ňu­je řada sché­mat, tabu­lek, obráz­ků, ale i citá­tů a výsled­ků výzkum­ných šet­ře­ní.

Autor má 15 leté zku­še­nos­ti s pra­cí s růz­ný­mi sku­pi­na­mi. Kniha vznik­la jako meta­fo­ra pohád­ko­vé­ho pří­bě­hu.

 • Autor: Petr Soják
 • Žánr: pří­ruč­ka pro peda­go­gy
 • Vydáno: 2017, Grada, Praha
 • Počet stran: 205
 • Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná
 • ISBN: 978-80-271-0342-3


Osobnostní a sociální rozvoj aneb strom, mozaika a vzducholoď
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Osobnost předškolního pedagoga – sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení29. prosince 2018 Osobnost předškolního pedagoga – sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení Pracujete v mateřské škole? Chcete se stát učitelkou a splnit si tak svůj sen? Cítíte ve své práci nějaké mezery? Dokážete změnit svůj přístup k dětem i ostatním kolegům? Vydavatelství […]
 • Profesní kompetence učitele mateřské školy - podpora profesního růstu učitele7. ledna 2019 Profesní kompetence učitele mateřské školy - podpora profesního růstu učitele Role učitele se od svých počátků nesmírně mění. Na pedagogy je kladeno mnoho nároků na práci i jejich další vzdělávání. Učitelka mateřské školy musí splňovat mnoho kritérií, aby mohla své […]
 • Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele – aneb jak nevyhořet8. ledna 2019 Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele – aneb jak nevyhořet Syndrom vyhoření je závažný stav a nevyhýbá se ani pedagogům. Na základě svých výzkumů autorka doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová radí pedagogům i vychovatelům, jak pečovat o svoje […]
 • Soukromý deník - Tohle jsem já (osobní záležitosti)13. ledna 2019 Soukromý deník - Tohle jsem já (osobní záležitosti) Toužíte-li po dokonalém, a zároveň kreativním deníku, kam si budete moci zapsat nejen svoje myšlenky, ale s pomocí něhož si i dokonale zorganizujete život, srovnáte a utříbíte všechny své […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]