Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Osobnost předškolního pedagoga – sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení

Osobnost předškolního pedagoga – sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení

osobnost predskolniho pedagoga

Pracujete v mateř­ské ško­le? Chcete se stát uči­tel­kou a spl­nit si tak svůj sen? Cítíte ve své prá­ci něja­ké meze­ry? Dokážete změ­nit svůj pří­stup k dětem i ostat­ním kole­gům? Vydavatelství Portál při­ná­ší veli­ce zají­ma­vou pub­li­ka­ci s názvem Osobnost před­škol­ní­ho peda­go­ga a jeho sebe­re­flexe.

Kniha ote­ví­rá řadu důle­ži­tých témat  jako jsou pro­fes­ní kom­pe­ten­ce uči­te­le v mateř­ské ško­le, komu­ni­ka­ce s rodi­či i dět­mi, pro­ble­ma­ti­ka inklu­ze, spo­lu­prá­ce s kole­gy, zpět­ná vaz­ba i sebe­re­flexe uči­te­le jako muže, jeho před­nos­ti a nega­ti­va, dále  morál­ní ctnos­ti před­škol­ní­ho peda­go­ga. Jsou zde otáz­ky k sebe­re­fle­xi na řadu témat i čin­nos­tí uči­tel­ky. 

Příručka je urče­na pro všech­ny začí­na­jí­cí peda­go­gy, ale i pro zku­še­né, kte­ří chtě­jí mít zpět­nou vazbu, zhod­no­tit svou prá­ci, roz­ví­jet se dál, pou­čit se z chyb a mít dob­rý pocit z dob­ře vyko­na­né prá­ce. V kni­ze nalez­ne­te zně­ní záko­na 563/2004 – o peda­go­gic­kých pra­cov­ní­cích.

Součástí pub­li­ka­ce je zve­řej­ně­ný výzkum pomo­cí dotaz­ní­ko­vé­ho šet­ře­ní na Pedagogické fakul­tě Jihočeské uni­ver­zi­ty v Českých Budějovicích. Dotazníky byly urče­ny pro peda­go­gy, rodi­če i ucha­ze­če baka­lář­ské­ho obo­ru. Zjišťována byla hlav­ní moti­va­ce pro výkon pro­fe­se uči­tel­ky mateř­ské ško­ly, dále autor­ky neo­po­mně­ly roz­ho­vo­ry s uči­tel­ka­mi od 64 let do 80 let, jak vidí zpět­ně svou pro­fe­si, co jim při­nes­la, pozi­tiv­ní i nega­tiv­ní strán­ky toho­to nároč­né­ho povo­lá­ní.

Kniha při­ne­se mno­ho inspi­ra­cí a pod­ně­tů pro prá­ci uči­tel­kám mateř­ských škol, ředi­tel­kám mateř­ských škol, kte­ré při­jí­ma­jí nové zaměst­nan­ce či jako stu­dij­ní mate­ri­ál pro budou­cí peda­go­gy.

Tato pub­li­ka­ce mě zau­ja­la a pře­čet­la jsem jí jed­ním dechem. Mnoho zají­ma­vých infor­ma­cí, otá­zek k pře­mýš­le­ní a fak­tů. Touto pro­ble­ma­ti­kou se zají­mám v rám­ci své­ho stu­dia. Vybrala jsem si téma „Osobnost před­škol­ní­ho peda­go­ga a jeho sebe­re­flexe.“ Myslím si, že mě tato kni­ha bude oprav­du vel­kým pomoc­ní­kem. Je pře­hled­ná, sro­zu­mi­tel­ná. Líbí se mi, že obsa­hu­je pří­běhy z pra­xe a nabí­zí mno­ho otá­zek k vlast­ní sebe­re­fle­xi. V dneš­ní době se na uči­te­le kla­dou vel­ké náro­ky. Mnoho dětí se spe­ci­ál­ní­mi vzdě­lá­va­cí­mi potře­ba­mi, nedo­sta­teč­ná pres­tiž povo­lá­ní uči­te­le, řada rodi­čů, kte­ří neu­stá­le mlu­ví do toho, jak má uči­tel jejich děti vzdě­lá­vat. Často se stá­vá, že se u nich začnou pro­je­vo­vat psy­cho­so­ma­tic­ké potí­že. Je pro­to nut­né posi­lo­vat jejich sebe­re­fle­xi. To se jim díky této pub­li­ka­ci bude dařit. Rozhodně bych ji dopo­ru­či­la všem uči­tel­kám i ředi­tel­kám. Určitě sto­jí za pře­čte­ní.

Autor: Eva Svobodová, Miluše Vítečková a kolek­tiv

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka pro uči­te­le, ředi­te­le a stu­den­ty peda­go­gic­kých škol

Vydáno: 2017 , Portál, Praha

Počet stran: 200

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-262-1243-0

Mgr. Eva Svobodová, PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D jsou vyu­ču­jí­cí na Pedagogické fakul­tě Jihočeské uni­ver­zi­ty v Českých Budějovicích, obor uči­tel­ství pro mateř­ské ško­ly. Autorsky se podí­le­ly na řadě pub­li­ka­cí, např. Do škol­ky za zví­řát­ky. Eva Svobodová je spo­lu­au­tor­kou a edi­tor­kou pub­li­ka­ce Vzdělávání v mateř­ské ško­le a spo­lu­au­tor­kou kni­hy Metody dra­ma­tic­ké výcho­vy v mateř­ské ško­le.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,93841 s | počet dotazů: 229 | paměť: 53313 KB. | 05.12.2021 - 11:58:09