Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Osobní strážce

Osobní strážce

Frank Farmer má rád věci pod kon­t­ro­lou. Jako býva­lý agent taj­né služ­by chrá­nil dva pre­zi­den­ty a mno­ho dal­ších význam­ných osob. Jeho povo­lá­ní pro­fe­si­o­nál­ní­ho osob­ní­ho stráž­ce jej nutí mít pře­hled o kaž­dém detai­lu své čin­nos­ti. Nesmí dát pro­tiv­ní­ko­vi žád­nou šan­ci. Své úko­ly plní přes­ně a bez pro­blé­mu až do chví­le, kdy se setká­vá s Rachel Marronovou. Rachel je super­hvězda popu­lár­ní hud­by a její kari­é­ra neu­stá­le stou­pá. S popu­la­ri­tou se mno­ží i bláz­ni­vé dopi­sy s nebez­peč­ným pod­tó­nem. Rachel si musí najmout osob­ní­ho stráž­ce a nej­lep­ší je prá­vě Frank Farmer. Tak se set­ka­jí dva špič­ko­ví pro­fe­si­o­ná­lo­vé. Oba oče­ká­va­jí, že budou vůd­čí osob­nos­tí toho­to vzta­hu. Neočekávají, že se do sebe zami­lu­jí.sobo­ta 3. 1. 2004 - 21:05 - ČT 1


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,13630 s | počet dotazů: 231 | paměť: 55854 KB. | 24.05.2022 - 01:46:34