Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Osmisměrky pro seniory – recepty ze zahrádky

Osmisměrky pro seniory – recepty ze zahrádky

Osmismerky

Nakladatelství Fragment vydá­vá dal­ší z řady Osmisměrek pro seni­o­ry. Po Nepečených dor­tech a zákus­cích, Otázkách a odpo­vě­dích pro zahrád­ká­ře a Nejznámějších fil­mo­vých mís­tech má nová pub­li­ka­ce podti­tul Recepty ze zahrád­ky. Takže chtě nechtě, stej­ně jako slad­ké dob­ro­ty, cílí zejmé­na na luš­ti­tel­ky žen­ské­ho pohla­ví.

Vrátit se v seni­or­ském věku k hrám, kří­žov­kám a tajen­kám není dětin­ské, jak by se moh­lo na prv­ní pohled znát. Trénovat paměť a trá­pit mozko­vé závi­ty je tře­ba v kaž­dém věku, v tom seni­or­ském to pla­tí dvoj­ná­sob. Vhodně zvo­le­ná akti­vi­ta doká­že udr­žet mozek v čin­nos­ti, a pokud si při ní navíc roz­ší­ří­te své vědo­mos­ti, tím lépe. Dobrou meto­dou je prá­vě luš­tě­ní.  Křížovky mohou být pro někte­ré seni­o­ry nároč­něj­ší, napří­klad vzhle­dem k počtu cizích slov. Dobrou alter­na­ti­vou jsou pro­to osmisměr­ky, pří­pad­ně, pokud hol­du­je­te spí­še čís­lům, sudo­ku. Podle odbor­ní­ků není nut­né luš­tit dlou­ho, sta­čí deset minut, ovšem den­ně.  Díky luš­tě­ní se dozví­te nové infor­ma­ce, oprá­ší­te si nepo­u­ží­va­ná slo­va a slov­ní spo­je­ní a to je sku­teč­ně skvě­lý tré­nink!

Většina seni­o­rů se potý­ká s krát­ko­zra­kos­tí a při luš­tě­ní uží­vá lupu. Právě na tuto sku­pi­nu ve Fragmentu mys­le­li, když vytvá­ře­li Osmisměrky pro seni­o­ry. Jde o pub­li­ka­ci v bro­žo­va­né vaz­bě, for­má­tu A4, gra­fic­ky čis­tě pro­ve­de­nou. Na jed­not­li­vých stra­nách nalez­ne­te buď po jed­né osmisměr­ce, nebo po jed­nom recep­tu ze zahrád­ky. Osmisměrky jsou tvo­ře­ny sku­teč­ně vel­ký­mi pís­me­ny, vyluš­tě­ní jed­né zabe­re „prů­měr­né­mu“ luš­ti­te­li zhru­ba pět minut. Jednoduchá je i tajen­ka. Jedná se vět­ši­nou o slov­ní spo­je­ní, kte­ré je sou­čás­tí vti­pu, citá­tu, pouč­ky nebo pří­slo­ví. Většina z nich je tema­tic­ky ladě­ná – týká se zahrád­ky a zahrád­ka­ře­ní.

Některé stra­ny jsou vyhra­ze­né recep­tům ze zahrád­ky. Naleznete zde tipy na jed­no­du­chá jíd­la, na něž si vět­ši­nu suro­vin může­te sku­teč­ně vypěs­to­vat na čes­ké zahrád­ce.  Jde o zdra­vé, lehce stra­vi­tel­né pokr­my, nená­roč­né na pří­pra­vu. Recept je vět­ši­nou pro dvě por­ce, což bude seni­o­rům, žijí­cím samo­stat­ně nebo v páru vyho­vo­vat. Recepty se vra­cí do mlá­dí dneš­ních důchod­ců a vyu­ží­va­jí suro­vi­ny, jež dneš­ní kuchy­ně pou­ží­vá oje­di­ně­le jen v urči­té čás­ti roku. Například v pří­pa­dě kopřiv na Velikonoce.  Publikace při­ná­ší i zají­ma­vé návo­dy na expe­ri­men­to­vá­ní. V pří­pa­dě již zmí­ně­ných kopřiv zís­ká­te napří­klad návod na pří­pra­vu kopři­vo­vé polév­ky po arab­sku. Vyzkoušení recep­tů navíc nezruj­nu­je peně­žen­ku čes­ké­ho důchod­ce, vět­ši­nou jde o polév­ky, salá­ty a bez­ma­sá jíd­la, u nichž sta­čí kom­bi­na­ce něko­li­ka málo základ­ních suro­vin, jež v pří­pa­dě, že není zahrád­ka v dosa­hu, lehce seže­ne­te v běž­ném super­mar­ke­tu. Pokud už se z masa vaří, jde ve val­né vět­ši­ně o lehce dostup­né a lev­né kuře­cí.

Velké písmo a snad­né čte­ní – to jsou hlav­ní kla­dy Osmisměrek pro seni­o­ry s podti­tu­lem Recepty ze zahrád­ky. Přidanou hod­no­tou jsou smys­lu­pl­né tajen­ky a dob­ré tipy v podo­bě recep­tů. V tom­to pří­pa­dě je znát, že kolek­tiv auto­rů nad tvor­bou pub­li­ka­ce sku­teč­ně pře­mýš­lel a vzal v potaz mož­nos­ti a potře­by dneš­ních seni­o­rů.

Myslím, že pub­li­ka­ce neu­ra­zí ani mlad­ší roč­ní­ky, vždyť léka­ři dopo­ru­ču­jí cíle­ně pro­cvi­čo­vat paměť již zhru­ba od tři­cá­té­ho roku věku.  Pokud nehol­du­je­te zahrad­ni­če­ní, může­te si vybrat z dal­ší nabíd­ky edi­ce.  Kromě již zmí­ně­ných osmismě­rek vydá­vá Fragment pro cílo­vou sku­pi­nu seni­o­rů i kří­žov­ky (napří­klad na téma lev­né a chut­né recep­ty nebo otáz­ky a odpo­vě­di pro zahrád­ká­ře) nebo sudo­ku (napří­klad na téma život­ní desa­te­ra).


  • Žánr:hry a kří­žov­ky
  • Nakladatelstvi:Fragment
  • Datum vydá­ní:30.03.2015

Kniha ke kou­pi Albatrosmedia.cz

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,41106 s | počet dotazů: 232 | paměť: 51656 KB. | 26.10.2021 - 23:31:58