Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Oskar Hes

Oskar Hes

hes
hes

Student Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka (obor muzi­kál) již jako dítě účin­ko­val v muzi­ká­lech Golem, Polská krev nebo Carmen. Několikrát se obje­vil i na tele­viz­ních obra­zov­kách – napří­klad v Kouzelné škol­ce. Rád tan­čí a poslou­chá hud­bu. Pustina, v níž ztvár­nil Filipa Paskowského, mu nabíd­la prv­ní vel­kou roli.

Vaše posta­va zaží­vá během pří­bě­hu sil­né emo­ci­o­nál­ní momen­ty. Bylo těž­ké se na ně při­pra­vit?

 Když člo­věk v mla­dém věku pro­ži­je nešťast­ný moment či záži­tek, kte­rý si s sebou (ať chce, či ne) odne­se do budouc­na, tak se mu tyto poci­ty vra­cí... A tak je v dané herec­ké situ­a­ci pro člo­vě­ka leh­čí hrát. Proto má pří­pra­va na roli neby­la obzvláš­tě nároč­ná a pro­bí­ha­la v kli­du.

Ovlivňuje pro­stře­dí, v němž se mini­sé­rie ode­hrá­vá, koná­ní postav?

Ano, roz­hod­ně. Prostředí Pustiny je veli­ce pochmur­né a tajem­né. Na posta­vy tak fun­gu­je ona dra­ma­tic­ká atmo­sfé­ra.

V čem je pod­le vás Pustina odliš­ná od ostat­ních tuzem­ských seri­á­lů?

Pustina je výji­meč­ná ve všech smě­rech – počí­na­je kame­rou přes herec­ké obsa­ze­ní a kon­če skvě­lou režií. Alice i Ivan byli a jsou úžas­ní reži­sé­ři. Spolupráce s nimi byla nad má oče­ká­vá­ní.

Byla spo­lu­prá­ce s HBO Europe odliš­ná od vašich dosa­vad­ních herec­kých zku­še­nos­tí?

 Spolupracovat s HBO pro mě byla čest a potě­še­ní. Je to oprav­du jeden z mála pro­jek­tů, ve kte­rém všem šlo jen o jed­no – aby to bylo nej­lep­ší. Opravdu nebyl člo­věk, kte­rý by spo­leč­né­mu pro­jek­tu nepřál a stra­nil se mu. Na pla­ce byla vždy skvě­lá atmo­sfé­ra. Kdybych chtěl spo­lu­pra­co­vat po zby­tek živo­ta s něja­kou par­tou lidí, tak to budou lidi prá­vě z Pustiny a z HBO.

Jakým způ­so­bem jste se při­pra­vo­val na tuto roli?

Na roli byla pří­pra­va hlav­ně doma a ve ško­le. Na prá­ci, kte­rá vás baví, se rádi při­pra­vu­je­te. Jelikož za sebou nemám moc fil­mo­vých pro­jek­tů, tak byla role Filipa samo­zřej­mě odliš­ná. Máme toho spous­tu spo­leč­né­ho. Jsme oba ješ­tě puber­ťá­ci a oba řeší­me ty samé klu­kov­ské pro­blémy. Já i Filip jsme za těch deset měsí­ců pro­šli fyzic­ký­mi i psy­chic­ký­mi pro­mě­na­mi.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

  • Po čem muži touží 2 – Recenze – 20 %21. dubna 2022 Po čem muži touží 2 – Recenze – 20 % Česká komedie Po čem muži touží, v níž se postava šovinistického šéfredaktora ocitla působením magického zaklínadla v ženském těle, byla zahájena myšlenkou, že ženy to mají v životě […] Posted in Filmové recenze
  • Zátopek – Recenze – 80%23. srpna 2021 Zátopek – Recenze – 80% Očekávaný sportovní snímek režiséra a scenáristy Davida Ondříčka (Samotáři, Ve stínu) o československém běžci Emilu Zátopkovi se stal zahajovacím filmem karlovarského filmového festivalu, […] Posted in Filmové recenze
  • Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce.25. ledna 2021 Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce. Sedmnáctiletá Barbora (Anna Kameníková) je odbojná, dychtivá a svobodomyslná dívka. Raději čte, než peče. Navíc přitahuje zájem mužů. Rodiče už ji nezvládají, a tak se hledá ženich, který […] Posted in TV Recenze
  • Božena útočí na city14. ledna 2021 Božena útočí na city Čtyři lednové nedělní večery programu České televize patří minisérii „Božena“. Příběh inspirovaný životem spisovatelky národního obrození Boženy Němcové vzbuzuje emoce stejně, jako se to […] Posted in TV Recenze
  • Bábovky24. září 2020 Bábovky O FILMU Podle stejnojmenného knižního bestselleru Radky Třeštíkové režisér Rudolf Havlík natočil celovečerní film Bábovky. Producentem filmu je Petr Erben - Logline Production. Pod […] Posted in Speciály
  • Oskar Hes - Petr je lehkomyslný klučina s velkým srdcem27. května 2018 Oskar Hes - Petr je lehkomyslný klučina s velkým srdcem Kdo je Petr Šlachta, kterého v Dukle 61 hrajete? Za mě trochu lehkomyslný klučina s velkým srdcem, ale malými zkušenostmi. Inspirují ho velcí horníci a nejvíc jeho otec, ke kterému […] Posted in Rozhovory
  • Pustina - 100 %12. prosince 2016 Pustina - 100 % Tak už jsem viděl poslední díl Pustiny. No celá režisérská elita by se mohla zakopat, když nemá za sebou podporu amerických producentů, tak prostě patří k filmovému podprůměrů. Ivan […] Posted in TV Recenze
  • Pustina - 75 %19. října 2016 Pustina - 75 % Pustina může být území, kde nikdo nežije, ale takové jméno má u nás i několik obcí nebo jejich místních částí, kde lidé žijí. Obec Pustina ve filmu režiséra Ivana Zachariáše není umístěna […] Posted in TV Recenze
  • Crash Bandicoot 4: It's About Time míří na Nintendo...11. srpna 2020 Crash Bandicoot 4: It's About Time míří na Nintendo... Crash Bandicoot 4: It's About Time míří na Nintendo Switch? Nic oficiálně potvrzeno nebylo ale nasvědčuje tomu zdrojový kód oficiálních stránek, kde je Switch uveden. Posted in Krátké herní aktuality
  • Režisér Ridley Scott (Marťan, Gladiátor, Vetřelec, Prometheus, Vetřelec: Covenant, Hannibal, Thelma a Louise) chystá snímek ...14. října 2020 Režisér Ridley Scott (Marťan, Gladiátor, Vetřelec, Prometheus, Vetřelec: Covenant, Hannibal, Thelma a Louise) chystá snímek ... Režisér Ridley Scott (Marťan, Gladiátor, Vetřelec, Prometheus, Vetřelec: Covenant, Hannibal, Thelma a Louise) chystá snímek Kitbag ve kterém si Joaquin Phoenix zahraje Napoleona […] Posted in Krátké filmové aktuality

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,56008 s | počet dotazů: 246 | paměť: 57014 KB. | 29.06.2022 - 05:46:59