Kritiky.cz > Profily osob > Oskar Hes

Oskar Hes

hes

Student Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka (obor muzi­kál) již jako dítě účin­ko­val v muzi­ká­lech Golem, Polská krev nebo Carmen. Několikrát se obje­vil i na tele­viz­ních obra­zov­kách – napří­klad v Kouzelné škol­ce. Rád tan­čí a poslou­chá hud­bu. Pustina, v níž ztvár­nil Filipa Paskowského, mu nabíd­la prv­ní vel­kou roli.

Vaše posta­va zaží­vá během pří­bě­hu sil­né emo­ci­o­nál­ní momen­ty. Bylo těž­ké se na ně při­pra­vit?

 Když člo­věk v mla­dém věku pro­ži­je nešťast­ný moment či záži­tek, kte­rý si s sebou (ať chce, či ne) odne­se do budouc­na, tak se mu tyto poci­ty vra­cí... A tak je v dané herec­ké situ­a­ci pro člo­vě­ka leh­čí hrát. Proto má pří­pra­va na roli neby­la obzvláš­tě nároč­ná a pro­bí­ha­la v kli­du.

Ovlivňuje pro­stře­dí, v němž se mini­sé­rie ode­hrá­vá, koná­ní postav?

Ano, roz­hod­ně. Prostředí Pustiny je veli­ce pochmur­né a tajem­né. Na posta­vy tak fun­gu­je ona dra­ma­tic­ká atmo­sfé­ra.

V čem je pod­le vás Pustina odliš­ná od ostat­ních tuzem­ských seri­á­lů?

Pustina je výji­meč­ná ve všech smě­rech – počí­na­je kame­rou přes herec­ké obsa­ze­ní a kon­če skvě­lou režií. Alice i Ivan byli a jsou úžas­ní reži­sé­ři. Spolupráce s nimi byla nad má oče­ká­vá­ní.

Byla spo­lu­prá­ce s HBO Europe odliš­ná od vašich dosa­vad­ních herec­kých zku­še­nos­tí?

 Spolupracovat s HBO pro mě byla čest a potě­še­ní. Je to oprav­du jeden z mála pro­jek­tů, ve kte­rém všem šlo jen o jed­no – aby to bylo nej­lep­ší. Opravdu nebyl člo­věk, kte­rý by spo­leč­né­mu pro­jek­tu nepřál a stra­nil se mu. Na pla­ce byla vždy skvě­lá atmo­sfé­ra. Kdybych chtěl spo­lu­pra­co­vat po zby­tek živo­ta s něja­kou par­tou lidí, tak to budou lidi prá­vě z Pustiny a z HBO.

Jakým způ­so­bem jste se při­pra­vo­val na tuto roli?

Na roli byla pří­pra­va hlav­ně doma a ve ško­le. Na prá­ci, kte­rá vás baví, se rádi při­pra­vu­je­te. Jelikož za sebou nemám moc fil­mo­vých pro­jek­tů, tak byla role Filipa samo­zřej­mě odliš­ná. Máme toho spous­tu spo­leč­né­ho. Jsme oba ješ­tě puber­ťá­ci a oba řeší­me ty samé klu­kov­ské pro­blémy. Já i Filip jsme za těch deset měsí­ců pro­šli fyzic­ký­mi i psy­chic­ký­mi pro­mě­na­mi.

  • Pustina - 100 %12. prosince 2016 Pustina - 100 % Tak už jsem viděl poslední díl Pustiny. No celá režisérská elita by se mohla zakopat, když nemá za sebou podporu amerických producentů, tak prostě patří k filmovému podprůměrů. Ivan […] Posted in TV Recenze
  • Oskar Hes - Petr je lehkomyslný klučina s velkým srdcem27. května 2018 Oskar Hes - Petr je lehkomyslný klučina s velkým srdcem Kdo je Petr Šlachta, kterého v Dukle 61 hrajete? Za mě trochu lehkomyslný klučina s velkým srdcem, ale malými zkušenostmi. Inspirují ho velcí horníci a nejvíc jeho otec, ke kterému […] Posted in Rozhovory
  • Pustina - 75 %19. října 2016 Pustina - 75 % Pustina může být území, kde nikdo nežije, ale takové jméno má u nás i několik obcí nebo jejich místních částí, kde lidé žijí. Obec Pustina ve filmu režiséra Ivana Zachariáše není umístěna […] Posted in TV Recenze
  • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […] Posted in Profily osob
  • ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY)18. května 2017 ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY) Víťazstvo v súťaži Miss Slovensko bolo pre Luky vstupenkou do šoubiznisu, ktorý doteraz odmieta opustiť. V jej luxusnom živote však chýba muž, pre ktorého sa Luky pokúsi o nemožné - urobiť […] Posted in Profily osob
  • Neberte se moc vážně, říká herečka Carmen Maura19. března 2016 Neberte se moc vážně, říká herečka Carmen Maura Španělská herečka Carmen Maura je nejen známá múza režiséra Pedra Almódovara, kterého považuje za zlomového člověka své herecké kariéry, ale také charismatická osobnost, které přijela na […] Posted in Profily osob, Festivaly
  • Ivan Zachariáš21. října 2016 Ivan Zachariáš Absolvent katedry dokumentární tvorby na pražské FAMU (1996) se postupně stal jedním z nejvyhledávanějších reklamních režisérů a za své počiny pod hlavičkou nejproslulejších reklamních […] Posted in Profily osob
  • Alice Nellis21. října 2016 Alice Nellis Alice Nellis je etablovanou českou režisérkou, jejíž oceněné filmy si získaly uznání kritiky i diváků. Vystudovala anglistiku a amerikanistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a […] Posted in Profily osob
  • Hana Hegerová21. října 2014 Hana Hegerová Hana Hegerová, rozená Carmen Mária Štefánia (Beatrix) Farkašová-Čelková (* 20. října 1931 Bratislava) je významná československá zpěvačka a herečka, nekorunovaná královna československého […] Posted in Profily osob
  • Bendová Alice30. července 2009 Bendová Alice Narodila se 1.11.1973. Zlata a Zdeněk Veselý, to jsou rodiče Alice Bendové. Má ještě o pět let mladší sestru Andreu. V roce 1992 maturovala na střední umělecko-průmyslovou školu v Praze na […] Posted in Profily osob

Oskar Hes
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.
Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...