Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Krátké aktuality > Krátké filmové aktuality > Oscaři od roku 2024 definitivně mění svá pravidla. Nově...

Oscaři od roku 2024 definitivně mění svá pravidla. Nově...

Oscaři od roku 2024 defi­ni­tiv­ně mění svá pra­vi­dla. Nově aby se film dočkal nomi­na­ce v kate­go­rii Nejlepší film bude muset spl­nit mini­mál­ně 2 ze 4 nových stan­dar­dů, kte­ré jsou pro nomi­no­vá­ní v nej­dů­le­ži­těj­ší kate­go­rii nově povin­né:
Standard A:
...
  1. Jednu z důle­ži­tých postav fil­mu bude muset ztvár­nit někdo z raso­vé či etnic­ké mino­ri­ty
  2. 30% cel­ko­vé­ho obsa­ze­ní musí tvo­řit mino­ri­ty (ženy, LGBTQ+, lidé s těles­ným či dušev­ním posti­že­ním, afro­a­me­ri­ča­né, původ­ní oby­va­te­le Ameriky)
  3. Téma pří­bě­hu se musí sou­stře­dit na na málo repre­zen­to­va­né sku­pi­ny (homose­xu­á­ly, těles­ně či dušev­ně posti­že­ni....)
STANDARD B:
  1. dvě klí­čo­vé osob­nos­ti ze štá­bu musí být mino­ri­ty
  2. šest lidí v pozi­cích jako asi­s­tent režie či asi­s­tent kame­ry musí být mino­ri­ty
  3. 30% štá­bu musí být mino­ri­ty
STANDARD C:
  1. pro­duk­ce musí pla­tit zásad­ní množ­ství stá­žis­tů z málo zastou­pe­ných mino­rit. U nezá­vis­lých fil­mů bude sta­čit když se zří­dí men­ší počet stá­ží, stá­žis­té se ale za kaž­dou cenu musí zau­čit ve všech odvět­vích od pro­duk­ce po dodě­lá­vá­ní digi­tál­ních efek­tů
  2. Je nut­né zří­dit učňov­ské pozi­ce v rám­ci tech­nic­kých pro­fe­sích pro mino­ri­ty
STANDARD D:
V rám­ci mar­ke­tingu a dis­tri­buce musí být výraz­né zastou­pe­ní mino­rit
Pro 93. roč­ník (kte­rý je pořád sta­no­ve­ný na 25. 4. 2021) tyto pra­vi­dla ješ­tě pla­tit nebu­dou, pro 94. roč­ník a 95. roč­ník v letech 2021 a 2022 budou fil­ma­ři muset podá­vat infor­ma­ce o tom jak se o dodr­že­ní jed­not­li­vých stan­dar­dů sna­ži­li ale povin­né k nomi­no­vá­ní ješ­tě nebu­dou. Tyto pra­vi­dla by tak měli defi­ni­tiv­ně začít pla­tit až od 96. roč­ní­ku v roce 2024 bez výji­mek!

Zobrazit víc

Na obrázku může být: 1 person, noc, text, kde se píše OSCARS

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,24316 s | počet dotazů: 213 | paměť: 53658 KB. | 24.01.2022 - 05:33:38