Oscar 2017 - nominace na nejlepší makeup

f84a6fe872 103863130 o2
Byť se nomi­na­ce na nej­dů­le­ži­těj­ší kate­go­rie Academy Awards dozví­me až příští úte­rý, del­ší dobu zná­me fil­my, kte­ré se budou uchá­zet o soš­ku za nej­lep­ší make­up a úče­sy. Pojďme si je při­po­me­nout a odhad­nout, kte­rý z nich má nej­vět­ší šan­ce na koneč­ný tri­umf.
Nominované fil­my
Na gló­bech neú­spěš­ný komik­so­vý film Deadpool bude usi­lo­vat o cen­nou soš­ku od ame­ric­ké aka­de­mie, při­čemž by mu k tomu mohl pomo­ci krás­ný make­up Reynoldsova obli­če­je po pře­mě­ně, kte­rý při­po­mí­nal, jak ve fil­mu říká T.J. Miller „avo­ká­do, jež mělo sex s ošk­li­věj­ším avo­ká­dem“.
Bude Ryan nomi­no­ván i na nej­lep­ší­ho her­ce? Foto: 20th Century Fox
Romantické dra­ma z aus­tral­ské­ho pro­stře­dí Švadlena, kde hlav­ní roli ztvár­ni­la fan­tas­tic­ká Kate Winslet, bude urči­tě spo­lé­hat na to, že aka­de­mie oce­ní fan­tas­tic­ké úče­sy. Kate, Hugo Weaving a dal­ší jsou mnoh­dy k nepo­zná­ní.
Kate ve fil­mu vystří­da­la mno­ho úče­sů. Foto: Amazon Studios.
Meryl Streep, Hugh Grant a Simon Hellberg, hlav­ní hvězdy fil­mu Božská Florence, mohou dopo­mo­ci sty­list­ce Karen Cohen, drži­tel­ce Oscara za make­up fil­mu Bídníci (2012) k dal­ší zla­té soš­ce. Příběh o nej­hor­ší zpě­vač­ce je jed­ním z nej­vět­ších favo­ri­tů.
Meryl a Hugh byli mnoh­dá k nepo­zná­ní. Foto: Qwerty Pictures
Byť se o sním­ku Ave, Caesar! hovo­ří jako o nej­hor­ším poči­nu brat­ří Cohenů, zís­kal nomi­na­ci na Oscara! Clooney, Brolin, Swinton, Ehrenreich a dal­ší totiž pro­šli znač­nou pro­mě­nou. Postačí to pro zisk oce­ně­ní?
Dopomohou Josh s Tildou k Oscaru? Foto: Universal Pictures.
Velkým pře­kva­pe­ním mezi nomi­no­va­ný­mi je švéd­ský film Muž jmé­nem Ove. V hlav­ní roli zde exce­lu­je u nás nepří­liš zná­mý herec Rolf Lassggård, kte­ré­ho dopl­ňu­jí např. Ida Engvol a Peršanka Bahar Pars. Zvláště díky úče­sům zmí­ně­ných dam může sever­ské kome­di­ál­ní dra­ma pošilhá­vat po zla­té odmě­ně.
Poputuje Oscar do země Varjagů? Foto: Tre Vänner Produktion
V roce 2010 vyhrál Abramsův Star Trek make­u­po­vé­ho Oscara. Sequel v této kate­go­rii nomi­no­ván nebyl, ale letoš­ní pokra­čo­vá­ni slav­né vesmír­né série Star Trek: Do nezná­ma usi­lu­je o vítěz­ství. Ocení Akademie Vulkány a Klingony?
Naváže letoš­ní Star Trek na své­ho slav­né­ho před­chůd­ce? Foto: Paramount Pictures.
Trapná komik­sov­ka, kte­rá mno­hým fanouškům zne­chu­ti­la vesmír DC Comics, pře­kva­pi­vě tak­též boju­je ceny za nej­lep­ší make­up. Margot a Jared tedy mohou tomu­to prů­švi­hu para­dox­ně pomo­ci k pres­tiž­ní ceně...
Doufejme, že hrůz­ně tráp­ná komik­sov­ka neza­bo­du­je. Foto: Warner Bros.
Přání redak­ce
„Doufám, že Oscara v kate­go­rii make­u­pu a úče­sů zís­ká dal­ší majstrštyk Meryl Streep - Božská Florence! Proměny, kte­rý­mi si zde hlav­ní před­sta­vi­te­lé pro­šli, jso stě­ží uvě­ři­tel­né.“ Ondřej Novotný
„Já pře­ji vítěz­ství mas­ké­rům fil­mu Deadpool, hlav­ně za skvost­ně zoha­ve­ní Ryana Reynoldse. Ovšem neva­dil by mi ani tri­umf Božské Florence, či Ave, Caesar!“ Marek Danko

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Ocenění

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,04756 s | počet dotazů: 229 | paměť: 46689 KB. | 20.01.2021 - 05:47:04