Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Oscar 2004 - Nejedno překvapení... - And the winner is...

Oscar 2004 - Nejedno překvapení... - And the winner is...

Přestože samot­né osca­ro­vé nomi­na­ce žád­ný vět­ší šok nena­bíd­ly (tedy až na malé výjim­ky – viz igno­ra­ce skvě­lé­ho výko­nu Jima Carreyho ve Věčném svi­tu nepo­sk­vr­ně­né mys­li), slav­nost­ní den se vydal smě­rem nepa­tr­ně odliš­něj­ším. I když… i zde by se hodi­lo při­po­me­nout, že ti pro­zí­ra­věj­ší moh­li leckterý výsle­dek pře­dem vytu­šit.

O slav­ném reži­sé­ro­vi Martinu Scorsesem se ne nadar­mo tvr­dí, že je jed­ním z nej­smol­něj­ších tvůr­ců na svě­tě. Včerejší význam­ný večer to jen potvr­dil – ačko­liv se Letec stal co do počtu zís­ka­ných oce­ně­ní nej­ú­spěš­něj­ším fil­mem roku, jed­na z nej­vý­raz­něj­ších ikon fil­mař­ské­ho prů­mys­lu se ani ten­to­krát nedo­čka­la kýže­né soš­ky (což v pří­pa­dě sed­mé pří­le­ži­tos­ti výraz­ně zamr­zí). Přesto mohl být Scorsese o mno­ho spo­ko­je­něj­ší než při před­mi­nu­lém pře­dá­vá­ní. Tehdy jeho Gangy New Yorku sice shrábly famóz­ních deset nomi­na­cí (o jed­nu méně než Letec), ale ani jed­nu nedo­ká­za­ly pro­mě­nit v cen­né prven­ství.

Ač se Letec stal nej­pro­duk­tiv­něj­ším sním­kem letoš­ních Oscarů, v rám­ci kate­go­rií, v nichž exce­lo­val, se dost pod­bí­zí při­rov­ná­ní ke kul­tov­ní sci-fi Matrix. Ta ve své době zís­ka­la o jed­nu soš­ku méně a sta­la se (pamatuji-li si dob­ře) dru­hým nej­ú­spěš­něj­ším titu­lem roku. Podobně jako Matrix, i Letec posbí­ral zla­té ple­šou­ny výhrad­ně v tech­nic­kých sek­cích (nej­lep­ší kame­ra, střih, kos­týmy a výpra­va).

Nejlepším fil­mem roku se stal režij­ní počin Clinta Eastwooda Million Dollar Baby. Příběh o číš­ni­ci, jež se chce skr­ze boxo­vá­ní vyma­nit z finanč­ní bídy, pro­mě­nil víc jak polo­vi­nu při­sou­ze­ných nomi­na­cí – čty­ři ze sed­mi. Čtyřiasedmdesátiletá holly­wo­od­ská legen­da, kte­rá na cere­mo­ni­ál dora­zi­la i se svou mat­kou (96!), zazá­ři­la na poli pres­tiž­ních cen již počtvr­té. Po wes­ter­nu Nesmiřitelní a dra­ma­tu Tajemná řeka zaskó­ro­val Eastwood i vče­ra a to rov­nou dva­krát (kro­mě oce­ně­ní za nej­lep­ší hra­ný film i v kate­go­rii nej­lep­ší režie).

 

Nejlepším cizo­ja­zyč­ným poči­nem se sta­lo španělsko-francouzsko-italské dra­ma Hlas moře, sil­ný pří­běh o ochr­nu­tém muži, jenž by rád ode­šel z toho­to svě­ta.

Překvapivé výsled­ky pro­běh­ly i ve vodách herec­kých. Naprázdno vyšel jeden z nej­vět­ších favo­ri­tů Leonardo DiCaprio a stej­ně tak i Johnny Depp (nomi­no­va­ný na Oscara podru­hé za sebou). Nejlepším her­cem pro rok 2004 se tak stal Jamie Foxx za roli Raye Charlese v bio­gra­fic­kém sním­ku Ray. Sympatický čer­noš­ský herec tím­to potvr­dil veskr­ze úspěš­ný minu­lý rok (dodejme, že Foxx byl nomi­no­va­ný i mezi her­ci ve ved­lej­ší par­tii za sní­mek Collateral) a také navá­zal na před­loň­ský osca­ro­vý zářez své­ho kole­gy Denzela Washingtona.

Nejlepší hereč­kou se sta­la krás­ná Hilary Swanková za roli boxérky/číšnice v dra­ma­tu Million Dollar Baby (za podob­ně „chlap­ský“ part zís­ka­la už jed­no­ho ple­šou­na díky fil­mu Kluci neplá­čou) a ve ved­lej­ší žen­ské roli měla posled­ní slo­vo Cate Blanchettová, jed­na z herec­kých hvězd nomi­nač­ně nej­bo­hat­ší­ho Letce. V muž­ské polož­ce „dru­hých“ hous­lí se koneč­ně pro­sa­dil Morgan Freeman, kte­rý s Eastwoodem spo­lu­pra­co­val už na Nesmiřitelných. Uznávanou tro­fej zís­kal na čtvr­tý pokus.

Kategorie hlav­ní žen­ské role při­nes­la stej­ně jako v pří­pa­dě Martina Scorseseho jed­no vel­ké zkla­má­ní. Annette Beningová se se Swankovou utka­la již na pře­dá­vá­ní cen v roce 2000 a sho­dou okol­nos­tí v téže dis­ci­plí­ně. Stejně jako před pěti lety, kdy poro­ta při­dě­li­la prven­ství před­sta­vi­tel­ce transse­xu­ál­ní dív­ky ze sním­ku Kluci neplá­čou (zde krá­sa Americké krá­sy neza­pů­so­bi­la), i nyní se rado­va­la z vítěz­ství o gene­ra­ci mlad­ší Swanková. První pro­gnó­zy při­tom před­ví­da­ly úspěch Beningové, kte­rá se mezi nomi­no­va­né dosta­la záslu­hou posta­vy Julie Lambertové z fil­mu Být Julií.

 

V sek­ci nej­lep­ších vizu­ál­ních efek­tů zau­ja­ly poro­tu akro­ba­tic­ké kous­ky pavou­čí­ho muže v pokra­čo­vá­ní úspěš­né komik­so­vé adap­ta­ce Spider-Man, v kate­go­rii nej­lí­bi­věj­ší hud­by uspě­la jinak „neú­spěš­ná“ Země neze­mě (šest pro­mar­ně­ných nomi­na­cí) a údaj­ně nej­lep­ší píseň zazně­la ve sním­ku Motocyklové dení­ky (hudeb­ní počin kyta­ris­ty Carlose Santany a her­ce Antonia Banderase).

Jako neú­spěš­né by se dalo ozna­čit i účin­ko­vá­ní níz­ko­roz­počto­vé kome­die Bokovka. Z pěti nomi­na­cí zužit­ko­va­la jen jedi­nou a to za nej­lep­ší adap­to­va­ný scé­nář (v kate­go­rii nej­lep­ší­ho původ­ní­ho scé­ná­ře se rado­val ori­gi­nál­ní­mi nápa­dy hýří­cí Charlie Kaufman za kome­dii Věčný svit nepo­sk­vr­ně­né mys­li). O tro­chu lépe pocho­dil bio­gra­fic­ký kou­sek Ray, kte­rý na zisk dvou Oscarů spo­tře­bo­val šest pří­le­ži­tos­tí (dru­hou cenu mu kri­ti­ci při­sou­di­li za hudeb­ní záznam).

Nejlepším ani­mo­va­ným fil­mem se sta­li dle oče­ká­vá­ní Úžasňákovi, z krát­kých ani­mo­va­ných kous­ků pak vystou­pal nej­vý­še Ryan.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • BRATŘÍČEK KAREL18. listopadu 2016 BRATŘÍČEK KAREL OSUDY KARLA KRYLA POLSKÝM POHLEDEM Nový pohled na legendárního písničkáře, který se stal symbolem Pražského jara „Bratříček Karel“ ukazuje  tragické osudy legendy dvou československých […] Posted in Speciály
  • Kostivalová mast15. ledna 2013 Kostivalová mast Suroviny: 500 g vazelíny 60 g sušených anebo 150 g čerstvých listů kostivalu lékařského Postup: Ve vodní lázni rozpustíme vazelínu a přidáme drobně nakrájené listy. Smícháme a vaříme asi […] Posted in Domácí rady
  • Oni a Silvio (Loro) – Recenze – 60%11. listopadu 2018 Oni a Silvio (Loro) – Recenze – 60% Pro italský film Oni a Silviorežiséra Paola Sorrentina (Velká nádhera, Mládí) je středobodem zájmu osobnost kontroverzního politika, excentrického miliardáře a nechvalně proslulého […] Posted in Filmové recenze
  • Farma SK – 8. série – 77. díl15. června 2017 Farma SK – 8. série – 77. díl https://youtu.be/0YDzEXyEdm8 Posted in Reality show
  • Výsledky 73. ročníku Zlatých glóbů11. ledna 2016 Výsledky 73. ročníku Zlatých glóbů V Los Angeles letos Asociace zahraničních novinářů opět po roce udílela filmovým a televizním tvůrcům prestižní ocenění Zlatý glóbus. V kategorii nejlepší film – drama zvítězil snímek […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Shingeki no Kyojin 2 - 4. díl29. září 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 4. díl Voják Vracíme se v čase dvě hodiny před napadení ruiny Untgerd titány. Jižní a východní tým průzkumné jednotky sedí v hlavní místnosti hradu. Jejich členové jsou překvapeni, že se v této […] Posted in Spoilery
  • Kino doma - podpořte své oblíbené kino v době krize4. dubna 2020 Kino doma - podpořte své oblíbené kino v době krize Ačkoli jsou kina zavřená a ještě asi nějakou dobu budou, tak to neznamená, že je nejde podpořit ve finančně svízelné situaci. Momentálně existují dva výrazné projekty, které sdružují […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Majitelé adventury Control získali omylem next-gen verzi...13. září 2020 Majitelé adventury Control získali omylem next-gen verzi... Majitelé adventury Control získali omylem next-gen verzi zdarma, načež 505 Games jim jí následně odebralo. Prý se jednalo o omyl a upgrade zdarma měl být navíc dostupný až při vydání […] Posted in Krátké herní aktuality
  • PlayStation Vita poráží Nintendo 3DS na plné čáře26. června 2018 PlayStation Vita poráží Nintendo 3DS na plné čáře Když přišlo Nintendo 3DS na trh, tak si výrobci libovali, že budou mít vysoké zisky. Tento zářný osud se ovšem nekonal a Nintendo 3DS muselo zlevnit tak, že je ještě levnější, než kdy bylo […] Posted in Technika
  • V oblaku dezinfekce2. dubna 2018 V oblaku dezinfekce Osobitý humor, laskavost a nadhled jsou devizy, které Ivance Deváté rozhodně nechybí. Čeho se jí však občas nedostává, je zdraví, ale i z tohoto nedostatku dokázala udělat přednost a svoje […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,73755 s | počet dotazů: 236 | paměť: 55808 KB. | 22.05.2022 - 00:13:46