Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Osamělý jezdec - 60%

Osamělý jezdec - 60%

Jezdec

Osamělý jez­dec a jeho indi­án­ský pří­tel Tonto vtrh­li na fil­mo­vé plát­no a dráž­dí milov­ní­ky ame­ric­kých wes­ter­nů.  Slavný ochrán­ce práv Osamělý jez­dec se sta­ne z  mla­dé­ho  práv­ní­ka Johna Reida (Armie Hammer)  kte­ré­ho okol­nos­ti  donu­ti­ly  opus­tit dráhu stát­ní­ho úřed­ní­ka . Cestou ho dopro­vá­zí své­ráz­ný indi­án­ský pří­tel Tonto ( Johnny Depp), kte­rý má spa­de­no na špat­né bílé muže, s nimiž má nevy­ří­ze­né účty.  Při setká­ní  Johna a Tonta  hra­je vel­kou zápor­nou roli nechut­ný padouch Butche Cavendishe (William Fichtner). Ten jed­nak ute­če při pře­vo­zu k soud­ní­mu líče­ní z vla­ku, pak zabi­je šeri­fa Dana Reida (James Badge Dale) a pro­ve­de ješ­tě plno dal­ších zlot­ři­los­tí. Hnusný padouch s hnus­nou pova­hou a hnus­nou tvá­ří! S tímhle padou­chem a s jeho kum­pá­ny si musí pora­dit John Reid sám a pomá­há mu jen  Tonto a bílý kůň. A že to nema­jí leh­ké! Westernová měs­teč­ka jsou plná nástrah a také mezi budo­va­te­li želez­nic se něja­ký ten padouch najde. To už je zná­mé z mimo­řád­ně pove­de­né­ho wes­ter­nu Tenkrát na zápa­dě.

Vypadá to zamo­ta­ně? No není divu. Příběh o setká­ní Johna a Tonta vyprá­ví sta­rý Tonto, kte­rý je jako expo­nát v indi­án­ském muzeu, malé­mu klu­ko­vi.  Od auto­rů fil­mu je to tako­vý “oslí můs­tek” k vyprá­vě­ní pří­bě­hu  o dvo­ji­ci legen­dár­ních hrdi­nů, kte­ří se sta­li v polo­vi­ně minu­lé­ho sto­le­tí iko­nou ame­ric­ké kul­tu­ry. Poprvé se o mas­ko­va­ném Osamělém jezd­ci a jeho indi­án­ském pří­te­li dozvě­dě­li poslu­cha­či roz­hla­su už v roce 1933. Osamělý jez­dec a Tonto bojo­va­li pro­ti bez­prá­ví zřej­mě dob­ře a jejich popu­la­ri­ta se zvět­ši­la dál díky tele­viz­ní­mu seri­á­lu i komik­su.

Oskarový  reži­sér  Gore Verbinski  (Piráti z kari­bi­ku) se nechal zlá­kat scé­ná­řem, na kte­rém se podí­le­la hned tro­ji­ce auto­rů Justen Haythe, Ted Elliot a Terry Rossio. Asi na tom měl svůj podíl i pro­du­cent Jerry Bruckheimer, kte­ré­mu se zalí­bi­la myš­len­ka oprášit sta­ré hrdi­ny a wes­ter­no­vé téma. Je prav­da, že v pří­pa­dě fil­mu Piráti z Karibiku se jim jejich nad­še­ní a před­sta­vy spl­ni­ly. Romantika spo­lu s napě­tím a vti­pem fun­go­va­la na divá­ky výteč­ně. Podobný styl si pro­to zvo­li­li auto­ři fil­mu i ten­to­krát.  Vsadili na osvěd­če­né­ho  Johnny  Deppa a našel se k němu také správ­ný roman­tic­ký par­ťák Armie Hammer. Johnny Depp má tvář poma­lo­va­nou a vysta­čí si mimi­kou a hrou oči­ma. Jeho posta­va bude komic­ká pře­de­vším pro děti, pro­to­že Tonto mlu­ví zko­mo­le­nou češ­ti­nou jako cizi­nec.  Armie Hammer je dlou­hán s roman­tic­kým pohle­dem, kte­rý si své fanyn­ky jis­tě najde. Film Osamělý jez­dec není paro­die na wes­tern ani dra­ma z ame­ric­ké­ho zápa­du. Je to spe­ci­fic­ká kom­bi­na­ce nad­sáz­ky a rea­li­ty, kte­rou má zřej­mě rád nejen reži­sér, ale vyho­vu­je i obě­ma uve­de­ným her­cům.

Pokud se bude divá­kům zdát, že někte­ré scé­ny mu při­po­mí­na­jí jiný film, tak to nebu­de asi náho­da. Scéna oče­ká­vá­ní vla­ku na nádra­ží i dlou­hé zábě­ry na jedou­cí vlak v kra­ji­ně při­po­me­nou již dří­ve zmi­ňo­va­ný film Tenkrát na zápa­dě. U divo­ké honič­ky na jedou­cím vla­ku zase čeká­me, kdy z něja­ké­ho stro­mu nena­sko­čí pirá­ti z Karibiku. Autoři fil­mu si asi řek­li, že osvěd­če­né scé­ny se mohou hodit.  Škoda, chtě­lo to spíš něco nové­ho. Film pros­tě nepři­ná­ší nic nové­ho, hrdi­no­vé zůsta­nou hrdi­ny a  když je potře­ba něco pořád­ně tre­fit, tak  je nej­lep­ší umě­lá noha maji­tel­ky zábav­ní­ho pod­ni­ku Red Harringtonové, kte­rou s chu­tí hra­je Helena Bonham Carter. Puška ukry­tá v pro­té­ze je jed­nou z mno­ha drob­ných rekvi­zit, kte­rým je dán ve fil­mu pro­stor. Nejvíce tajem­ných před­mě­tů má Tonto,  jehož  kapes­ní hodin­ky mu při­po­mí­na­jí minu­lost, pařát­ky a havran ho spo­ju­jí s kou­zel­nou magií.

Příběh Osamělého jezd­ce a jeho pří­te­le Tonta je kostr­ba­tý a jeho spra­co­vá­ní  neza­pře reži­sé­ra fil­mu Pirátům z Karibiku s divo­ký­mi honič­ka­mi, napí­na­vý­mi scé­na­mi i vtip­ný­mi dia­lo­gy hlav­ních hrdi­nů.   Gore Verbinski   vytá­hl ze své­ho reži­sér­ské­ho šuplí­ku to, co se už osvěd­či­lo? Uvidíme, jak divá­ci film oce­ní a jest­li si jejich ohlas vyžá­dá dal­ší pokra­čo­vá­ní  pří­bě­hu .

Osobně jsem oce­ni­la nád­her­né a dlou­hé zábě­ry na ame­ric­kou pří­ro­du.  Uvidíme zábě­ry z Monument Valley, kde se Tonto a Osaměly jez­dec pro­jdou na koních po hřbe­tě zva­ném John Ford Point.  Na Dead Horse Point v Utahu s výhle­dem na řeku Colorado se natá­čel záběr, kde se John Reid pro­bou­zí na vyso­ké kon­struk­ci pro mrt­vé.  S výbě­rem loka­lit si tedy auto­ři fil­mu dali prá­ci a pocho­pi­tel­ně pra­co­va­li i s tri­ko­vý­mi zábě­ry.

Za hud­bu k fil­mu se zlo­bím na Hanse Zimmera.  Čekala jsem  vtip­ný  coun­t­ry styl, ale při­šla dáv­ka   “hudeb­ní­ho  gulá­še”, kte­rý  ješ­tě zvý­raz­nil bláz­ni­vé  honič­ky.

Film si nedě­lá vel­ké ambi­ce a chce bavit s nad­sáz­kou,  jako  ve  wes­ter­no­vém   komik­su. Gore Verbinski  se nechal pří­běhy  Osamělého  jezd­ce zlá­kat, ale nechal si rezer­vu. Jestli chys­tá  pokra­čo­vá­ní pří­bě­hu, pak bude muset při­dat mini­mál­ně ori­gi­nál­ní nápa­dy.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,82793 s | počet dotazů: 217 | paměť: 52940 KB. | 18.05.2021 - 22:46:03
X