Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Orákulum bohyní: ženy nejen ženám

Orákulum bohyní: ženy nejen ženám

IMG 20210421 103015

V kaž­dém z nás je kou­sek té bohy­ně, kaž­dý z nás má někdy tou­hu ničit, nebo musí něco zni­čit, aby se moh­lo něco posu­nout dál. Té, kte­rá před­sta­vu­je něja­ký vzor cho­vá­ní těla, duše nebo psy­chi­ky rea­gu­jí­cí na to, co se děje kolem nás. A ženy to vědí o dost lépe.... Jsme peču­jí­cí, jsme odváž­né i tou­ží­me jít do sebe samých a chví­li se izo­lo­vat od svě­ta. Jaká tou­ha je zrov­na na vze­stu­pu? To zále­ží na cyk­lu, život­ním obdo­bí, vyčer­pa­nos­ti nebo na tom, co zrov­na v živo­tě neod­klad­ně řeší­me.

Karty Orákulum bohy­ní jsou o ženách... ale nejen pro ženy

I když to je ryze žen­ská ener­gie, tak mož­ná i pro­to, že kar­ty samy v šeda­vém vydá­ní půso­bí neut­rál­ně, vůbec bych se nebá­la vzít je i pro zále­ži­tos­ti ryze muž­ské. Tím víc vynik­ne ta odva­ha, kte­rá je spo­je­na se sou­ci­tem, něhou a s hlu­bo­kým pocho­pe­ním. Popravdě, pořád­ný výklad těmi­to kar­ta­mi může způ­so­bit ješ­tě pořád­něj­ší implo­zi, výbuch do sebe samých. Protože prá­vě v tu chví­li pozná­te sebe – a pak tedy i víte, koho chce­te k sobě.

„Lidská říše má dvě kří­d­la – jed­ním jsou ženy, dru­hým muži: I pták doká­že vzlét­nout, tepr­ve až když  jsou obě kří­d­la stej­ně roz­vi­nu­tá….“

Tak… a toto se mi zakous­lo do duše a zůsta­lo to tam po celou dobu hle­dá­ní ces­ty k Orákulu bohy­ní. Snad pro­to jsem neu­stá­le měla pocit, že kar­ty ve mne nasto­lu­jí rov­no­váhu. A nebo­lí, nikde jsem necí­ti­la vel­ké zdvi­hy prs­tem ani tres­ty, ale nao­pak, obrov­skou pod­po­ru a sou­cit se sebou samot­nou i v oblas­tech, kte­ré jsou dopro­vá­ze­ny vel­kou boles­tí.

Proto bych asi za sebe dopo­ru­či­la Orákulum bohy­ní pro výkla­dy, v nichž potře­bu­je­te najít hlu­bo­ký sou­cit se sebou, být na sebe hod­ní… a v tom sta­vu se pak tepr­ve roz­ho­do­vat, co dál. I s tím kar­ty pomo­hou, ale je mož­né, že jsou schop­ny pro­vést nás růz­ný­mi fáze­mi živo­ta.

A dopo­ru­ču­ji pře­číst si i zají­ma­vé poví­dá­ní o tvo­ře­ní karet, kte­ré autor­ka napsa­la do malé kní­žeč­ky. Jak s jed­not­li­vý­mi bohy­ně­mi pra­co­va­la, jak si ji i jed­na našla… Dalo to celé­mu dílu nádech vděč­nos­ti, pro­to­že jsem vědě­la, jak moc si s tím autor­ka dala prá­ci a jaký kus její­ho tvůr­čí­ho živo­ta držím v rukou.

Tak vejmě­me… dámy (ale i páno­vé…)….

Karty Orákulum bohy­ní nás nave­dou:

  • Vyladí… nave­dou
  • Posílí… dove­dou k pocho­pe­ní minu­los­ti nebo otáz­ky, na kte­rou se ptá­te

Obě tyto oblas­ti jsou vždy podrob­ně popsá­ny v kníž­ce, což při­ná­ší nád­her­né pocho­pe­ní výkla­du.

IMG 20210421 103015

IMG 20210421 103047

Collete Baron-Reid je svě­to­vě uzná­va­ná expert­ka na vyklá­da­cí kar­ty, vytvo­ři­la v tom­to balíč­ku most mezi mysti­kou bohy­ní a pozem­ským živo­tem. 52 karet pro vás… 52 růz­ných přá­tel­ských výpo­vě­dí od vnitř­ních žen, kte­ré nosí­me v sobě.


Foto: Renata Petříčková & SYNERGIE CZ s.r.o.

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,62541 s | počet dotazů: 232 | paměť: 55100 KB. | 31.07.2021 - 13:41:18