Kritiky.cz > Pro ženy > Ze života > Opravdu hloupé odpovědi

Opravdu hloupé odpovědi

15Smysl pro humor

Jste troš­ku ško­do­li­bí, tak­že jste to samo­zřej­mě čeka­li. A my máme taky smy­sl pro neko­rekt­ní humor, tak­že vám to dáme. Zabývali jsme se už nej­chytřej­ší­mi model­ka­mi. No a v čem se půvab­né sleč­ny nao­pak „vyzna­me­na­ly”? V tom­to smě­ru bodu­jí zejmé­na fina­list­ky miss sou­tě­ží. Vlastně je chá­pe­me, co taky máte pořád říkat, opa­ko­vat doko­la věty o svě­to­vém míru není nic moc.

Miss California

Když se Miss California v jed­nom roz­ho­vo­ru pta­li na její názor na euta­ná­zii, mla­dič­ká sleč­na oči­vid­ně nemě­la pří­liš poně­tí o tom, kte­rá bije, tak­že se vítěz­ka korun­ky pro rok 2012 Leah Cecil vzmoh­la jen na bez­moc­né kon­sta­to­vá­ní o tom, že euta­ná­zie je vak­cí­na. Legraci si pak z její­ho pře­šla­pu děla­la pro­střed­nic­tvím you­tu­be polo­vi­na inter­ne­tu.

Miss South Carolina

Dívky z Miss nejsou ani odbor­ni­ce na vzdě­la­nost. Miss South Carolina se pro změ­nu vyzna­me­na­la odpo­vě­dí na otáz­ku, proč má při­bliž­ně kaž­dý pátý Američan kata­stro­fál­ní nezna­los­ti v geo­gra­fii, neboť na mapě svě­ta nedo­ká­že najít ani svou rod­nou zemi. Caitlin Upton v tom měla poměr­ně jas­no. Podle ní je pří­či­nou zkrát­ka to, že dost oby­va­tel nevlast­ní mapu.

Svérázně se s meze­ra­mi v his­to­rii vypo­řá­da­la také Miss Panama, když jí polo­ži­li otáz­ku na Confucia. Podle ní ten­to čín­ský filo­sof vyna­le­zl zma­tek (ang­lic­ky con­fusi­on).

Miss Hawaii

Když měla Miss Hawaii popsat svou rod­nou zemi, vzpo­mně­la si zase na pře­krás­né plá­že Havaje a... nád­her­ná pobře­ží, jak jinak, Havaje. Vypadá to, že země­pis nepat­ří zrov­na k záli­bám těch­to půvab­ných dam.

Filipínské královny krásy

A sleč­ny nema­jí pro­blém jen se zásad­ní­mi poli­tic­ký­mi nebo filo­so­fic­ký­mi téma­ty. Když se budou­cí fili­pín­ské krá­lov­ny krá­sy Janiny San Miguel pta­li během sou­tě­že na její rodi­nu, půvab­ná adept­ka ze sebe nedo­ká­za­la vypra­vit sou­vis­lou myš­len­ku.

Miss California

Miss California Carrie Prejean se zase nebá­la být poměr­ně drs­ně upřím­ná. A pod­le někte­rých názo­rů jí její kon­tro­verz­ní názo­ry na sňat­ky homose­xu­á­lů stá­ly i korun­ku Miss USA 2009, jeli­kož v sou­tě­ži byla slib­nou favo­rit­kou. Skončila sice dru­há, nicmé­ně o svůj titul i tak díky dal­ším škra­lou­pům při­šla.


Foto: Pixabay


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu TrendyModa.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...