Kritiky.cz > Recenze knih > OPRÁSKI SČESKÍ HISTORJE 2018

OPRÁSKI SČESKÍ HISTORJE 2018

opráski

OPRÁSKI SČESKÍ HISTORJE 2018

Už jste letos pře­mýš­le­li o tom, jaký si poří­dí­te nástěn­ný kalen­dář? Tápete, a rádi bys­te něco nové­ho a netra­dič­ní­ho? A co takhle tře­ba vyzkou­šet kalen­dář na moti­vy inter­ne­to­vé­ho, a poz­dě­ji i kniž­ní­ho komik­su „Opráski sčes­kí his­torje 2018“, kte­ré vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada Publishing, a.s.

Pevně věřím, že tím­to kalen­dá­řem bude­te nad­še­ni stej­ně tak jako já. Kdo nezná, tak se „Opráski sčes­kí his­torje“ původ­ně jed­na­lo o čes­ký, inter­ne­to­vý komiks, jež se v roce 2013 dočkal i kniž­ní podo­by. Tato kni­ha byla roze­brá­na během něko­li­ka málo dnů.

A jak to všech­no zača­lo? Samotný komiks se popr­vé obje­vil na dis­kus­ním fóru spo­leč­ně s jiný­mi komiksy v míst­nos­ti pod názvem „Čtyřpísek mame kemix“. A prá­vě sem i sám autor, jehož iden­ti­ta není bohu­žel zná­má, a kte­rý vystu­pu­je pod pseu­do­ny­mem JAZ, a na veřej­nos­ti se uka­zu­je pod mas­kou Zmikunda Lucemburského, vlo­žil v lis­to­pa­du 2012 popr­vé zmi­ňo­va­ný komiks.

Tento komiks byl tak tro­chu inspi­ro­ván jed­ním dadais­tic­kým komik­sem vyda­ným v roce 2010 ve Finsku pod názvem Dolan Duk, kde autor před­klá­dá kres­le­ný komiks psa­ný špat­nou ang­lič­ti­nou, stej­ně jako JAZ u nás láma­vou češ­ti­nou v „Opráski sčes­kí his­torje“.

Nástěnný kalen­dář „Opráski sčes­kí his­torje 2018“ o for­má­tu 30 x 30 cm je dost netra­dič­ní kalen­dář, kte­rý pomo­cí vel­mi jed­no­du­chých, komik­so­vých ilu­stra­cích a své­ráz­ných komen­tá­řů v „zko­mo­le­né“ češ­ti­ně před­klá­dá důle­ži­té mez­ní­ky naší his­to­rie.

Je psán oprav­du zvlášt­ním způ­so­bem, a strikt­ní dodr­žo­va­te­lé čes­ké­ho pra­vo­pi­su by se mož­ná i chy­ta­li za hla­vu, jak někte­ří rádo­by říka­jí „prz­ně­ní­ho čes­ké­ho jazy­ka“. Ovšem pozor­né­mu čte­ná­ři neu­nik­ne, že i tato „své­rázná“ češ­ti­na se řídí svý­mi vlast­ní­mi pra­vi­dly, a nejed­ná se jen o pou­hou snůš­ku holých výmys­lů.

Autor, stej­ně jako tře­ba malé děti nezna­lé čes­ké­ho pra­vo­pi­su pros­tě slo­va píše tak, jak je sly­ší a dopl­ňu­je, dotvá­ří je pomo­cí hra­vých a spe­ci­fic­kých pře­smy­ček, kte­ré vás nato­lik chy­tí, že bude­te tou­žit hrát si s jed­not­li­vý­mi slo­víč­ky a pře­ha­zo­vat jed­not­li­vé pře­smyč­ky.

A i když mno­ho lidí říká, že „prz­ní“ čes­ký jazyk, kte­rý se tak nega­tiv­ně pode­pi­su­je na malé čte­ná­ře, mě osob­ně se to vel­mi líbí a sme­kám před samým auto­rem a před jeho geni­ál­ním pro­po­je­ním „netra­dič­ně poja­té­ho“ pra­vo­pi­su s humor­ným pohle­dem na někte­ré mez­ní­ky naší his­to­rie, na nový úhel pohle­du, kte­rý mi vždy po pře­čte­ní, byť jen krát­kých spo­je­ní, pokaž­dé vykouz­lil úsměv na tvá­ři.

Věřte, že až ten­to nový kult „Opráski sčes­kí his­torje“ oprav­du pozná­te, pev­ně věřím, že si ho zami­lu­je­te stej­ně jako já, a sta­ne se sou­čás­tí vaše­ho živo­ta. A až ho pořád­ně pozná­te, pocho­pí­te, už se toho­to kul­tu nepus­tí­te… stej­ně tak jako já.

 „TOBI MOHLA BÍD HESKÁ TARDICE…“

OPRÁSKI SČESKÍ HISTORJE 2018

Grada Publishing, a.s.

Rok vydá­ní: 2017


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com