Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Opráski 2019

Opráski 2019

opráski 2019
opráski 2019

Rok 2018 se již neza­dr­že­tel­ně blí­ží ke své­mu kon­ci a rok 2019 poma­lu, ale jis­tě kle­pe na dve­ře. Jaz, ředi­tel slav­né­ho Historického ústa­fu, při­pra­vu­je od roku 2015 svůj vlast­ní kalen­dář plný oprás­ků z čes­ké his­to­rie. Nezahálel ani letos a tak si obrás­ko­ví kalen­dář na zeď může­te poří­dit i na násle­du­jí­cích dva­náct měsí­ců. Díky němu bude­te neu­stá­le v obra­ze a nepře­hléd­ne­te žád­né význam­né údá­los­ti nejen z čes­ké, ale ani ze svě­to­vé his­to­rie. A to není všech­no - jako „bonuz“ se ješ­tě krá­lov­sky poba­ví­te.

Opráski sčes­kí his­torje asi není potřeb­né nějak zvlášť před­sta­vo­vat. Jaz je nedřiv pub­li­ko­val na Facebooku, kde si rych­le zís­ka­li vel­kou obli­bu, díky kte­ré vyšla nejen série knih plná těch nej­lep­ších oprásků, ale vznik­la i oprás­ko­vá spo­le­čen­ská hra. Samotné oprás­ki jsou vel­mi zábav­né, obsa­hu­jí však i hod­ně čer­ný a neko­rekt­ní humor, tak­že pokud zrov­na tenhle druh humo­ru nevy­hle­dá­vá­te nebo ho nemá­te rádi, nepo­ba­ví vás.

V kalen­dá­ři najde­te všech­no, co lidi na oprás­cích milu­jí - ori­gi­nál­ní ilu­stra­ce, svoj­ský pra­vo­pis, kte­rý způsobu­je sil­né boles­ti hla­vy asi kaž­dé­mu člo­vě­ku posed­lé­mu gra­ma­ti­kou, a už zmi­ňo­va­ný čer­ný a neko­rekt­ní humor. Jaz si dělá legra­ci oprav­du ze vše­ho. Z nábo­žen­ství (Marie pŕe­ba­lu­je malé­ho Ježíška a stě­žu­je si Josefovi: „Zlato i myr­ha se hodí, ale KADIDLO mohl malé­mu dítě­ti při­nést jenom debil.“). Z obou svě­to­vých válek a udá­los­tí, kte­ré s nima sou­vi­sí (Mnichov, rok 1938. Hitler do tele­fo­nu říká Benešovi: „Ne, Edvarde, nejez­di, je to zby­teč­ný. Jsme pře­ce lidi, to víš, že se nějak DOHODNEME.“). I ze vše­ho ostat­ní­ho.

Některé oprás­ki pocho­pí­te oka­mži­tě, na jiné bude­te potře­bo­vat ale­spoň základ­ní pře­hled v his­to­rii. Pokud jsou však ději­ny vašim koníč­kem a máte smy­sl pro typic­ký obrás­ko­vý humor, kalen­dář Opráski 2019 vám nejen poslou­ží na zazna­me­ná­vá­ní věcí, kte­ré nesmí­te zapo­me­nout, ale vás taky poba­ví.

Hodnocení: 100%

Opráski 2019

Autor: jaz

Vydáno: Grada, 2018

Zdroj obráz­ku: grada.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,63831 s | počet dotazů: 248 | paměť: 56576 KB. | 27.06.2022 - 21:57:49