Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze > Opilí slávou -

Opilí slávou -

Opilí slá­vou - Recenze
31.3.2008

dvd

Přečteno: 186 krát

Žánr: Komedie / Drama
Režie: Tom DiCillo
Premiéra na DVD: 11.2.2008

Tom DiCillo je jed­ním z tzv. nezá­vis­lých ame­ric­kých reži­sé­rů. Podobně jako napří­klad Jim Jarmusch nebo Gus van Sant tvo­ří kul­ti­vo­va­né neko­merč­ní sním­ky, kte­ré jsou kul­tur­ním pro­ti­pó­lem holly­wo­od­ské pro­duk­ci…
Bohužel DiCillovy fil­my nejsou u nás pří­liš zná­mé, maso­vě­ji se ví více­mé­ně jen o fil­mu Život v sed­mém nebi, kte­rý byl něko­li­krát vysí­lán pro­gra­mem ČT2. Film Opilí slá­vou byl při­jat vesměs chlad­ně, není tedy divu, že v našich ospa­lých kon­či­nách smě­řo­val rov­nou na DVD trh, aniž by se před­sta­vil v kinech.

Přitom DiCillovy fil­my jsou tak zábav­né a osvě­žu­jí­cí. DiCillo mixu­je kome­dii a dra­ma s woo­dyalle­nov­skou leh­kos­tí a samo­zřej­mos­tí. Rovněž jeho hrdi­no­vé – všich­ni ti out­si­de­ři nebo tápa­jí­cí ztra­cen­ci – mohou snad­no při­po­me­nout hrdi­ny sním­ků Woody Allena. Takoví jsou i hrdi­no­vé z Opilí slá­vou, Les Galantine a Toby Grace. Les je papa­raz­zi, jenž se sna­ží pře­svěd­čit sám sebe o smys­lu­pl­nos­ti své pro­fe­se, není pří­liš úspěš­ný a vede bez­útěš­ný, osa­mě­lý život. Toby je pohled­ný mla­dý bez­do­mo­vec, kte­rý se pofla­ku­je po New Yorku a chce se (prý) stát her­cem. Je naiv­ní a dob­ro­sr­deč­ný, čili ide­ál­ní sous­to pro sou­stro­jí zábav­ní­ho prů­mys­lu.

Na začát­ku fil­mu se Toby náhod­ně sezná­mí s Lesem a vzá­pě­tí se drze vetře k němu domů. Druhý den už pro něj pra­cu­je jako asi­s­tent, a to dob­ro­vol­ně bez náro­ku na hono­rář. Tobyho bez­pro­střed­nost při­ne­se vychyt­ra­lé­mu Lesovy díl­čí úspěch a on ho na oplát­ku před­sta­ví cas­tingo­vé reži­sé­r­ce. Do toho vše­ho se Toby během té samé náhod­né situ­a­ce zami­lu­je do popu­lár­ní zpě­vač­ky K´harmy…a ona do něj. Zápletka je pros­tá: Toby špl­há vzhů­ru, Les zůstá­vá ve sra­bu.

Scénárista a reži­sér DiCillo se zamě­řil na dvě věci. Jednak na sati­ric­ké zná­zor­ně­ní svě­ta popu­lár­ních osob­nos­tí včet­ně tema­ti­zo­vá­ní ces­ty ke slá­vě a jed­nak na ana­lý­zu vzta­hu dvou pova­ho­vě a soci­ál­ně zce­la odliš­ných lidí, jejichž role se postup­ně mění až se téměř pře­klo­pí na opač­nou stra­nu. V obou pří­pa­dech je výsle­dek zda­ři­lý, v tom prv­ní spí­še vese­lý, v tom dru­hém spí­še smut­ný. DiCillo, podob­ně jako ve svém star­ším fil­mu Život v oblouz­ně­ní, prav­dě­po­dob­ně čer­pal z vlast­ních zku­še­nos­tí. Opilí slá­vou jsou tema­tic­ky spří­z­ně­ni s Allenovým výluč­ně sati­ric­kým sním­kem Celebrity, umě­lec­kým zámě­rem se však odli­šu­jí.

Celý film sto­jí na výko­nech dvou hlav­ních postav. Michael Pitt zahrál svou posta­vu napros­to pře­svěd­či­vě, při­tom bez vel­kých gest. O Stevu Buscemi netře­ba dlou­ze mlu­vit, je pros­tě skvě­lý jako vždy. Na jeho smut­né oči nelze zapo­me­nout.
Je tra­gic­kou posta­vou fil­mu, kte­rý nave­nek vypa­dá jen jako sar­kas­tic­ká kome­die říz­nu­tá melod­ra­ma­tem. Les Galantine, nešťast­ná kari­ka­tu­ra bul­vár­ní­ho foto­gra­fa, trpí a my trpí­me spo­lu s ním. Ještěže aspoň na kon­ci se dočká malé satis­fak­ce, zaslou­ží si ji.
Verdikt: Opilí slá­vou je malý, oby­čej­ný film o úspě­chu a slá­vě. Chce poba­vit, ale záro­veň divá­ka zají­ma­vě infor­mu­je o svě­tě, kam se mno­zí smr­tel­ni­ci jen tak nedo­sta­nou. Způsob, jakým se to děje, se bude zamlou­vat tomu, kdo má smy­sl pro nad­sáz­ku a iro­nii. Od toho se odví­jí výše čísel­né­ho hod­no­ce­ní…
Naše hod­no­ce­ní

Vaše hod­no­ce­ní

Currently 4.00/5

1

2

3

4

5

Hodnocení: 4.0 z 5 (hod­no­ce­no 2x)

Tomáš Havlíček

Vytisknout

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

Související člán­ky:

Komentáře

superman26

31.3.2008 19:27

1

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,49610 s | počet dotazů: 214 | paměť: 53559 KB. | 22.01.2022 - 00:28:51