Kritiky.cz > Filmové recenze > Operace stodolarový gang - 65 %

Operace stodolarový gang - 65 %

b640x6001

Druhý z  řady němec­kých fil­mů o slav­ném agen­tu FBI Jerry Cottonovi opět z roku 1965 vysí­la­la TV NOVA s čes­kým dabin­gem pod názvem Operace sto­do­lo­ra­vý gang, ofi­ci­ál­ní název zní spí­še Noc v Manhattanu. Opět v něm ztvár­ni­li hlav­ní role Jerryho Cottena George Nader a jeho pří­te­le Phila Heinz Weiss.

Banda vydě­ra­čů řádí v uli­cích New Yorku a bez­o­hled­ně vybí­rá výpal­né po sto­do­la­rech. Jednoho dne se vze­pře posla­né­mu vydě­ra­či ital­ský maji­tel restau­ra­ce Giuseppe, a tak mu ban­da za to roz­mlá­tí lokál. Zatímco ban­da ničí co se dá, někdo v ústra­ní maji­te­le restau­ra­ce v zad­ní míst­nos­ti zastře­lí. Vše vidí dva­nác­ti­le­tý kluk Billy přes okno v boč­ní ulič­ce, kte­rý se jako jedi­ný oči­tý svě­dek oci­tá v ohro­že­ní živo­ta. Po ozná­me­ní vraž­dy je vyslán agent FBI Jerry Cotton, aby pří­pad spo­lu s Philem vyšet­ři­li. Mezitím se tzv. sto­do­la­ro­vý gang sna­ží zlik­vi­do­vat jedi­né­ho svěd­ka – hodí po chlap­ci gra­nát, ten však zůstá­vá nezra­něn pou­ze otře­sen. Unikající gang v auto­mo­bi­lu pro­ná­sle­du­je náhod­ně pro­jíž­dě­jí­cí Jerry ve svém Jaguáru. Dostane se do doků, kde při útě­ku jeden z čle­nů gan­gu spad­ne do sýp­ky a zemře zasy­pán uhlím. Zbytek gan­gu uni­ká. Jerry s Philem vymys­lí plán a nastra­ží návna­du. Je jí Phil, kte­rý se přestro­jí za nové­ho pum­pa­ře v míst­ní čtvr­ti NY. Přijde vydě­rač, ale Phil mu mís­to výpal­né­ho dá přes hubu a vyfo­to­gra­fu­je ho. Gang se pomstí tím, že vyho­dí Philovu pum­pu gra­ná­tem z auta do povět­ří. Jerry vystře­lí puš­kou na ujíž­dě­jí­cí auto­mo­bil gan­gs­te­rů son­du s navá­dě­cí vysí­lač­kou. Osmahnutí Phil z výbuchu spo­lu s Jerrym poté sle­du­jí sig­nál ze son­dy, kte­rý je zave­de do opuš­tě­né domov­ní loka­li­ty. V jed­nom z polo­z­bo­ře­ných domů se ukrý­va­jí gan­gs­te­ři, kte­ří své pro­ná­sle­do­va­te­le zahléd­nou oknem a nastra­ží tak na dve­ře doty­ko­vou bom­bu.  Průvan bom­bu odpá­lí a jeden z vydě­ra­čů umí­rá. Ještě než zemře, pro­zra­dí Jerrymu síd­lo gan­gu – klub Zlatá ryba. Jerry se vydá­vá do klu­bu, kde se pozná s maji­tel­kou a ostat­ní­mi gan­gs­te­ry. Gang chce zlik­vi­do­vat dív­ku Sophii (býva­lou pum­pař­ku z uli­ce), kte­rou Jerry chrá­ní. Naproti přes uli­ci, kde dív­ka byd­lí, je poslán zabi­ják, aby ji z okna zastře­lil. Jerry ho pozná na uli­ci, v bytě ho pře­pe­re a pak kamuflu­je Sophiinu vraž­du, aby si ostat­ní gan­gs­te­ři mys­le­li, že akce pro­běh­la pod­le plá­nu. Mezitím se chla­pec Billy u strýč­ka dívá v tele­vi­zi na base­ball a při rekla­mě pozná toho vra­ha ital­ské­ho maji­te­le restau­ra­ce. Je jím ředi­te­lem super­mar­ke­tu pan Eriksen, záro­veň také je to šéf sto­do­la­ro­vé­ho gan­gu. Billy se vydá­vá do super­mar­ke­tu, ale je zadr­žen jed­ním z ban­dy. Kolemjdoucí Jerry zahléd­ne gan­gs­te­ra s chlap­cem, dosta­ne se až do kan­ce­lá­ře Eriksena, kde se vše dozví. Odzbrojený Jerry je odve­den dvě­ma gan­gs­te­ry do pod­kro­ví, aby jej zastře­li­li a Eriksen mezi­tím s chlap­cem jako rukojmí a blon­ďa­tou maji­tel­kou klu­bu odjíž­dí pryč. Jerry gan­gs­te­ry pře­mů­že a kon­tak­tu­je FBI i poli­cii, kte­rá vyhlá­sí po Eriksenovi pát­rá­ní. Hlášení je podá­no Jerrymu, kte­rý pro­ná­sle­du­je Eriksna  v Jaguáru přes pís­kov­nu až k sou­kro­mé­mu letiš­ti. Blondýna z klu­bu má už Eriksna dost, a tak ho postře­lí při nástu­pu do leta­dla. V roz­je­tém leta­dle Eriksen umí­rá, Jerry sle­du­je jedou­cí leta­dlo a zahrá­ní chlap­ce před pádem do rokle…

Další Cottenovka je plná drs­ných gan­gs­te­rů, divo­kých honi­ček a výbuchů. Jerry Cotton a Phil Drecker hra­jí opět skvě­lou dvo­ji­ci. Navíc film uka­zu­je troš­ku víc z ústře­dí FBI, kdy je mož­no vidět jak teh­dy počí­ta­če a pra­cov­ní­ci sní­ma­li a tes­to­va­li otis­ky prs­tů, růz­né lát­ky atd.. V dneš­ní době doce­la úsměv­né, když si vzpo­me­nu na moder­ní meto­dy z kri­mi­ná­lek CSI na Nově. Přesto je to zají­ma­vé i pouč­né, aspoň jsem poznal meto­dy dří­věj­ší kri­mi­na­lis­ti­ky. Film má vše co by měl mít - cha­risma­tic­ké­ho hrdi­nu, pří­běh, napě­tí, ženu v ohro­že­ní, vyvr­cho­le­ní. Je to dob­rá prá­ce, přes­to nepří­ná­ší nic nové­ho, což se dalo i čekat. Podle těch honi­ček z mís­ta na mís­to mi to fakt už při­šlo jako film s Jamesem Bondem. I přes prů­měr­ný film mu dávám 65 % v hod­no­ce­ní, jeli­kož měl vše ale záro­veň ne nic osl­ni­vé­ho.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Past sklapne o půlnoci - 55 %29. července 2012 Past sklapne o půlnoci - 55 % Tak jsem se vrátil po nějaké (krátké) době opět k americkému agentovi FBI Jerry Cottenovi. Hodlám tuto starší sérii dokončit až ke konečnému devátému dílu, takže se máte na co těšit :) […]
  • Vražedné pouzdro na housle - 65 %17. července 2012 Vražedné pouzdro na housle - 65 % Jerry Cotton poprvé v akci. Tentokrát sem se zaměřil na jeho první nasazení v televizi z roku 1965, kdy byl snímek ještě natočen v černobílém formátu. Přináším tedy recenzi na Vražedné […]
  • Dynamit v zeleném – 60 %16. července 2012 Dynamit v zeleném – 60 % Tak jsem si připomněl svoje mládí, kdy ještě v Československé televizi frčely filmy s Jerrym Cottonem a o agentovi 007 s povolením zabíjet sem neměl ani ponětí. Tato srdcovka ze 70. […]
  • Chladnokrevně předložený účet - 70 %10. září 2012 Chladnokrevně předložený účet - 70 % Agent FBI Jerry Cotton se opět připomíná na scéně! Tentokrát se podíváme na recenzi k filmu z roku 1966 s názvem Chladnokrevně předložený účet, tj. tedy čtvrtý snímek v celkovém pořadí […]
  • Brooklynský klub vrahů - 70 %10. listopadu 2012 Brooklynský klub vrahů - 70 % Zatímco James Bond opět září v docela úspěšném bijáku Skyfall na plátně kin, zavzpomínejme si  na staré dobré časy, kdy jsme měli v obývácích jen černobílé televize a byli vděčni za […]
  • Nezkrotná Angelika - Indomptable Angélique (1967)24. srpna 2019 Nezkrotná Angelika - Indomptable Angélique (1967) V pořadí čtvrtý příběh o krásné Angelice se odehrává sedm let po údajné smrti hraběte Peyraca. Poté, co se Angelika od krále dozvěděla, že Joffrey nebyl upálen na hranici, rozhodla se ho […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Captain Marvel - Recenze - 70%6. března 2019 Captain Marvel - Recenze - 70% Banda superschopných agentů bojovníků mimozemské rasy Kree se chystá na Zemi. Letí pro svojí členku, které říkají Vers. Ona je to ale Carol Danvers (Brie Larson), která se při své misi tak […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • RADEK BAJGAR (1962), režisér a scenárista4. dubna 2019 RADEK BAJGAR (1962), režisér a scenárista Narozen v Kroměříži. Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (obor všeobecná medicína), v oboru pracoval do roku 1989. Od 1990 působil jako novinář - reportér časopisu […]