Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Oni - Film „Oni“ není nijak objevný. Jedná se o jednu z variací na film „Funny Games“, respektive na film „Strašáci“ s menším množstvím deprese.

Oni - Film „Oni“ není nijak objevný. Jedná se o jednu z variací na film „Funny Games“, respektive na film „Strašáci“ s menším množstvím deprese.

OniNahl
OniNahl
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Filmy, jako jsou „Oni“ v posled­ní době doce­la letí. Skupina lidí (nejmé­ně pár) je v domě, uží­vá si nebo řeší svo­je pro­blémy, když se najed­nou něco sta­ne. Buď se v domě obje­ví nezva­ní hos­té, ane­bo se kolem dějí div­né věci, kte­ré před­zna­me­ná­va­jí pří­chod nezva­ných hos­tů. Tenhle domá­cí teror je již dlou­ho­do­bě vyhle­dá­va­ným téma­tem, v posled­ní době může­me jme­no­vat Trespass nebo rema­ky „Mother’s Day“ či „Strašáci“. Filmů by samo­zřej­mě bylo víc.

Kdopak je ten vzadu?

Hned na začát­ku nás čeká tvr­ze­ní, že film je nato­čen pod­le sku­teč­ných udá­los­tí, což je sko­ro jako čer­ve­ný hadr na býka. Tvůrci se jen sna­ží umoc­nit vyzně­ní tím, že řek­nou, že se to sku­teč­ně sta­lo – nebo moh­lo stát – aby divák měl ješ­tě vět­ší pro­ži­tek. Nefunguje to, pro­to­že tyhle fil­my vět­ši­nou nejsou tak dob­ré, jak by bylo tře­ba. Ale „Oni“ na tom nejsou tak špat­ně, vlast­ně jsou doce­la dob­ří, jen musí­te při­stou­pit na to, že nedo­sta­ne­te nic nové­ho, ale něco staré­ho, navíc se špet­kou zby­teč­nos­tí a nelo­gič­nos­tí.

To vypadá na divné promítání.

James a Kristen nepro­ží­va­jí nej­lep­ší noc své­ho živo­ta. On ji požá­dal o ruku, ona odmít­la. Vzhledem k tomu, že se uká­že, že James je doce­la mamlas a ani jí neu­mí ochrá­nit, zabi­je nej­lep­ší­ho kámo­še a navíc ješ­tě lhal, důvo­dů je poměr­ně mno­ho. Ale Kristen si vybra­la ten nej­hlou­pěj­ší – ješ­tě není na svat­bu při­pra­ve­ná. Přesto se domů vra­ce­jí spo­lu, ale štěs­tí je roz­hod­ně neče­ká. „Oni“ už totiž čeka­jí za dveř­mi.

Snímek je dob­rý v tom, že stup­ňu­je napě­tí. Je to podob­né jako u Funny Games, kde ze začát­ku je to jen div­né, aby se to postup­ně změ­ni­lo v hod­ně div­né. Na úro­veň Funny Games se ale „Oni“ nedo­sta­nou, pro­to­že zde nedo­chá­zí k posou­vá­ní rea­li­ty. Vzhledem k tomu, že ale dopře­du víme, jak to skon­čí, nemů­že nás čekat žád­né pře­kva­pe­ní. Docela by mě zají­ma­lo, proč se ozná­me­ní o tom, že je sní­mek nato­čen pod­le sku­teč­ných udá­los­tí, nedá­vá až na konec. Myslím, že pro divá­ka by to pak byla vět­ší dar­da.

Snaží se utéct.

Bryan Bertino roz­hod­ně není ostří­le­ným tvůr­cem, což doka­zu­je i úpl­ně posled­ní scé­na, kte­rá je pros­tě jen holly­wo­od­skou potře­bou ukon­čit „správ­ný“ horor „pořád­nou“ lekač­kou. U „Paranormal Activity“ to fun­gu­je, ale to jenom, když sedí­te v kině a fil­mu se oddá­te. Přesto, že je Bertino nová­ček, má zde dost zají­ma­vých prv­ků – nikdy nevi­dí­me obli­če­je útoč­ní­ků, musí­me se spo­ko­jit jen s mas­ka­mi, zna­los­tí jejich pohla­ví a bar­vy vla­sů, vysta­čí si s mini­mem her­ců a někte­ré scé­ny jsou pros­tě dob­ré (napří­klad scé­na s mor­mon­ský­mi chlap­ci).

Měla utíkat spíš dál ven a ne dovnitř.

„Oni“ tak nevy­chá­ze­jí úpl­ně špat­ně i vzhle­dem k tomu, že se sna­ži­li sázet na zná­měj­ší jmé­na v hlav­ních rolích. Scott Speedman si udě­lal jmé­no díky fil­mu „Underworld“, Liv Tyler zase díky slav­né­mu otci a fil­mům „Armageddon“ a „Pán prs­te­nů“. Jejich výko­ny však nepře­sa­hu­jí něja­ké hra­ni­ce geni­a­li­ty, nao­pak si mys­lím, že v prv­ní polo­vi­ně fil­mu je Liv cel­kem těž­ko stra­vi­tel­ná. Ve výsled­ku mi tak vychá­zí prů­měr, hlav­ně díky dob­ré atmo­sfé­ře.

Hodnocení: 50%


Photo © Universal Pictures


Podívejte se na hodnocení Oni na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,94969 s | počet dotazů: 256 | paměť: 61803 KB. | 26.09.2023 - 06:50:26