Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > One Shot – střílečka na jeden zátah

One Shot – střílečka na jeden zátah

Photo © Signature Entertainment
Photo © Signature Entertainment

Možná bych to nena­zval pří­mo rene­san­cí, ale žánr akč­ních stří­le­ček sku­teč­ně pro­chá­zí mini­mál­ně obro­ze­ním. Vše začal v r. 2015 John Wick, kte­rý se dočkal už 3 dílů a Filmfanatic by z toho­to ran­ku rád při­po­me­nul také Upgrade. Nyní se do zástu­pu kva­lit­ních žánro­vek, kde hlav­ní roli v dia­lo­zích pře­bí­ra­jí zbra­ně, při­dá­vá sní­mek One Shot.

POLSKÉ GUANTÁNAMO
Děj začí­ná na pol­ské obdo­bě základ­ny Guantánamo. To jest na ost­ro­vě, kte­rý sto­jí mimo ame­ric­kou jurisdik­ci a taj­né služ­by Spojených stá­tů tu zadr­žu­jí a vyslý­cha­jí jedin­ce pode­zře­lé z tero­ris­mu. Sem při­lé­tá vrtu­l­ník s ana­ly­tič­kou pro­ti­te­ro­ris­tic­ké­ho oddě­le­ní a týmem SEALS, kte­rý ji má dopro­vo­dit, aby vyzved­la Amina Mansura. Muže, kte­ré­ho mají bez­od­klad­ně dopra­vit do Washingtonu.

SÍLA KULATÉHO RAZÍTKA
Všechno má pro­běh­nout rych­le, jen­že pro­ti je jed­nak úřed­ní šiml a dru­hak nezva­ná návště­va, kte­rá na základ­nu dora­zí. A hádej­te, jest­li vět­ší nepří­jem­nos­ti způ­so­bí ově­ře­ní kula­té­ho razít­ka, nebo tero­ris­tic­ká havěť, kte­rá si začne základ­nu uzur­po­vat. Naštěstí spe­ci­ál­ní­mu koman­du velí Scott Adkins , kte­rý je záru­kou toho, že vět­ši­na tero­ris­tů uplat­ní svo­ji zdra­vot­ní pojist­ku.

JEDEN ZÁBĚR VLÁDNE VŠEM
One Shot svým názvem roz­hod­ně nena­zna­ču­je, že v celém fil­mu pad­ne jen jedi­ný výstřel. Těch je doslo­va nepo­čí­ta­ně, ale jedi­ný je záběr, na kte­rý se sní­mek nato­čil. Tedy, tvůr­ci si samo­zřej­mě digi­tál­ně pomoh­li, ale pro divá­ka to půso­bi­vost zámě­ru nijak nesni­žu­je.

Akce prou­dí takřka nepře­tr­ži­tě, cho­re­o­gra­fie pře­stře­lek i sou­bo­jů muže pro­ti muži je skvě­lá, a i pro­to bys­te měli fil­mu odpus­tit někte­ré logic­ké lapsy. One Shot totiž nemá ambi­ce posou­vat žánr na novou úro­veň, chce čis­tě poba­vit a to se mu daří skvě­le.

Bezhlavé kose­ní nepřá­tel i ste­al­th akce, kde hlav­ní roli hra­je ostří nože. Každý si najde to své a ve výsled­ku bude spo­ko­je­na drti­vá vět­ši­na pří­z­niv­ců akč­ní­ho žán­ru. Za to se vám Filmfanatic zaru­ču­je!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,55692 s | počet dotazů: 250 | paměť: 56753 KB. | 06.07.2022 - 01:30:51