Kritiky.cz > Profily osob > Ondřej Trojan - Producent filmu Lichožrouti.

Ondřej Trojan - Producent filmu Lichožrouti.

Trojan

Filmový reži­sér a pro­du­cent, herec diva­dla Sklep se naro­dil na Silvestra roku 1959 v Praze. Pochází z herec­ké rodi­ny - herec­tví se věnu­je jeho otec Ladislav i mlad­ší bra­tr Ivan.
Od počát­ku osm­de­sá­tých let pra­vi­del­ně účin­ku­je s kul­tov­ním praž­ským diva­dlem Sklep. Kolegové z diva­dla ho ved­le diva­dla inspi­ro­va­li i k zájmu o film. Dva roky pra­co­val ve Filmovém Studiu Barrandov jako rekvi­zi­tář, při­pra­vo­val se na při­jí­ma­cí zkouš­ky na FAMU v Praze, kam byl při­jat na obor Filmová a tele­viz­ní režie v roce 1985.

Na FAMU nato­čil své prv­ní krát­ko­me­tráž­ní fil­my, z nichž zejmé­na tele­viz­ní cvi­če­ní TÝDEN NA OBRAZOVCE a půl­ho­di­no­vý film SEDM vyvo­la­ly nema­lou ode­zvu na fes­ti­va­lech a mezi divá­ky. V pore­vo­luč­ním roce 1990 pře­ru­šil Trojan stu­di­um na FAMU v pátém roč­ní­ku, aby nato­čil svůj celo­ve­čer­ní debut pod­le scé­ná­ře spo­lu­žá­ků Petra Jarchovského a Jana Hřebejka PĚJME PÍSEŇ DOHOLA (popr­vé se v tom­to fil­mu obje­vi­la před kame­rou Aňa Geislerová). V roce 1991 Trojan odpro­mo­val na FAMU.

V roce 1992 nato­čil pro Českou tele­vi­zi dvou­díl­ný film PENZIÓNEK, kte­rý mapu­je nej­lep­ší ske­če a pís­ně Divadla Sklep na pře­lo­mu 80. a 90. let. V témže roce zalo­žil s kole­gy Tomášem Hanákem a Jiřím Burdou Filmovou a tele­viz­ní spo­leč­nost Total HelpArt T.H.A., kte­rá se zamě­řu­je na pro­duk­ci celo­ve­čer­ních fil­mů, výro­bu audi­o­vi­zu­ál­ních děl a na mana­žer­skou čin­nost pro Divadlo Sklep. O rok poz­dě­ji reží­ro­val již v pro­duk­ci Total HelpArtu divác­ky veli­ce úspěš­nou adap­ta­ci „sklepovsko-havlovského“ dra­ma­tu MLÝNY.

Total HelpArt T.H.A.spolupracovala na nej­ú­spěš­něj­ších fil­mech Jana Hřebejka, a může se tedy pochlu­bit nomi­na­cí na Oscara za nej­lep­ší zahra­nič­ní film (MUSÍME SI POMÁHAT) a něko­li­ka Českými lvy. Na pres­tiž­ní cenu ame­ric­ké Akademie bylo nomi­no­vá­no i výprav­né his­to­ric­ké dra­ma ŽELARY, kte­ré sám Ondřej Trojan nato­čil pod­le kniž­ních před­loh Květy Legátové Želary a Jozova Hanule. Tímto fil­mem Trojan doká­zal, že je nejen schop­ný pro­du­cent, kte­rý dove­de vycí­tit sil­nou lát­ku, ale i veli­ce zruč­ný reži­sér. S vel­kým divác­kým úspě­chem se setkal i jeho posled­ní sní­mek  OBČANSKÝ PRŮKAZ, hoř­ká kome­die o tom, jací jsme byli v sedm­de­sá­tých letech minu­lé­ho sto­le­tí.

TV fil­my pro Českou tele­vi­zi:

 • PENZIÓNEK (1992)
 • VELBLOUDI JDOU NOCÍ TAJŮPLNOU (1993)
 • HISTORKY OD KRBU (cyk­lus osmi fil­mo­vých poví­dek, režie Ondřej Trojan, Tomáš Vorel, Zdeněk Tyc, Václav Koubek…, 1994, 1995)
 • SKLEP: MLÝNY (1994)
 • PUMELICE LESNÍ MOUDROSTI (1997)
 • MULTIKÁR MOVIE SHOW (1998)
 • WARTBURG MOVIE SHOW (1999)
 • TV pořa­dy:
 • NA STOJÁKA (režie Zdeněk Tyc, 2004 -)
 • Dokumentární fil­my pro Českou tele­vi­zi:
 • TOTÁLNÍ VELBLOUD KRYŠTOFA TROBÁČKA (umě­lec­ký doku­ment o živo­tě a díle praž­ské­ho výtvar­ní­ka, režie O. Trojan, 1992)
 • PRAŽSKÁ 5 Z VÍDNĚ DO AKROPOLE (doku­ment o diva­del­ním, výtvar­ném a hudeb­ním spo­le­čen­ství Pražská 5, režie Petr Nikolajev, 1995)
 • DIVADLO SKLEP: Böhmen und Mähren (tří­díl­ná tele­viz­ní mini­sé­rie cének a ske­čů, režie Ondřej Trojan, 2016)

Celovečerní doku­men­tár­ní fil­my:

 • AFOŇKA UŽ NECHCE PÁST SOBY (režie Martin Ryšavý, 2004)
 • ZAPOMENUTÉ TRANSPORTY (režie Lukáš Přibyl, 2007)
 • CESTA SNU PETRA KOUKALA (režie Vladimír Barák, 2012)

Celovečerní fil­my - jako reži­sér:

 • PĚJME PÍSEŇ DOHOLA (1990)
 • ŽELARY (2003)
 • OBČANSKÝ PRŮKAZ (2010)

Celovečerní fil­my - jako pro­du­cent:

 • PELÍŠKY (režie Jan Hřebejk, 1998)
 • MUSÍME SI POMÁHAT (režie Jan Hřebejk, 2000)
 • CESTA Z MĚSTA (režie Tomáš Vorel, 2000)
 • KRUTÉ RADOSTI (režie Juraj Nvota, 2002)
 • PUPENDO (režie Jan Hřebejk, 2003)
 • ŽELARY (režie Ondřej Trojan, 2003)
 • HOREM PÁDEM (režie Jan Hřebejk, 2004)
 • KRÁSKA V NESNÁZÍCH (režie Jan Hřebejk, 2006)
 • MEDVÍDEK (režie Jan Hřebejk, 2007)
 • U MĚ DOBRÝ (režie Jan Hřebejk, 2008)
 • EL PASO (režie Zdeňek Tyc, 2009)
 • OBČANSKÝ PRŮKAZ (režie Ondřej Trojan, 2010)
 • JAKO NIKDY (režie Zdeňek Tyc, 2013)
 • LICHOŽROUTI (režie Galina Miklínová, režij­ní super­vi­ze Ondřej Trojan, 2016)


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Želary22. září 2003 Želary Tak po devíti letech se Ondřej Trojan vrátil k natáčení filmu. Před devíti lety natočil film "Historky u krbu" a před 12 lety šel do kin jeho režijní debut - Pějme píseň dohola.A znova se […]
 • Želary - Nejlepší film Ondřeje Trojana8. května 2019 Želary - Nejlepší film Ondřeje Trojana Jmenovala se Eliška. Momentálně má ale ve svých dokumentech jméno Hana a směřuje s mužem, kterého ani nezná, do hor v pohraničí, kde se má ukrýt. Probíhá druhá světová válka… Eliška […]
 • Senátor Kubera k nerozeznání od prezidenta Edward Beneše.13. září 2018 Senátor Kubera k nerozeznání od prezidenta Edward Beneše. Že photoshop není jen pro modelky, dokazuje ve filmu TOMAN „hrací“ fotografie prezidenta Edwarda Beneše. Notoricky známý oficiální Benešův portrét se ve filmu objeví mnohokrát a diváky […]
 • Smrtelné historky míří do kin22. března 2016 Smrtelné historky míří do kin Dnešní novinářská projekce nového animovaného filmu Smrtelné historky  proběhla za velkého zájmu novinářů.  Zajímavé triky a nápady navazují na tradici animovaných filmů. Na tiskové […]
 • Českého lva 2017 vyhrál film Masaryk - Fotogalerie8. března 2017 Českého lva 2017 vyhrál film Masaryk - Fotogalerie Historické drama Masaryk vyhrál 24 ročník Českého lva. Se svými 14 nominace  získal na slavnostním gala večeru v pražském Rudolfíně dohromady 12 cen, kdy se stal film absolutním vítězem. […]
 • Toman – Recenze – 60%3. října 2018 Toman – Recenze – 60% Čtvrtý film v režijní filmografii Ondřeje Trojana (po snímcích Pějme píseň dokola, Želarya Občanský průkaz) se odehrává v letech 1945-1948 a věnuje se poněkud zapomenuté postavě […]
 • Lichožrouti - charakteristiky hlavních postaviček2. listopadu 2016 Lichožrouti - charakteristiky hlavních postaviček Ahoj, já jsem Hihlík a jsem Lichožrout. Víte, kdo jsou to Lichožrouti? Ne? Tak schválně. Určitě se vám občas ze šuplíku ztrácejí ponožky! A víte proč? Protože my Lichožrouti se vašima […]
 • Rozhovor s Ondřejem Trojanem31. října 2016 Rozhovor s Ondřejem Trojanem Jak jste se dostal jako producent a režisér hraných filmů k produkování celovečerního animovaného filmu? Někdy v roce 2009 bez ohlášení zaklepala na dveře naší kanceláře dosti pitoreskní […]
 • Divadlo Sklep: Böhmen und Mähren30. dubna 2016 Divadlo Sklep: Böhmen und Mähren Divadlo Sklep po dlouhém čase opět spolupracuje s Českou televizí a na obrazovkách uvidí diváci  třídílný seriál "Böhmen und Mähren, právě dnes". Pořad vznikl u příležitosti 45. výročí […]
 • Nominacím na Českého lva vévodí filmy Toman, Hastrman a Všechno bude22. ledna 2019 Nominacím na Českého lva vévodí filmy Toman, Hastrman a Všechno bude Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) vyhlásila nominace pro 26. ročník výročních cen Český lev. Akademici vybírali z celkem 69 celovečerních hraných, animovaných a dokumentárních […]