Kritiky.cz > Recenze knih > Ondřej Neff - Tma

Ondřej Neff - Tma

tma

Ondřeje Neffa bude s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí jis­tě znát. Jedná se o oso­bu vprav­dě rene­sanč­ní (co se lite­ra­tu­ry týče). Já osob­ně jsem s ním prv­ní lite­rár­ní kon­takt měl coby malý chla­pec čtou­cí comicsy Káji Saudka, ke kte­rým psal prá­vě O. Neff „scé­nář“. Nějakou dobu půso­bil i v kul­tov­ní Ikarii a zná­mý je rov­něž jeho „nevi­di­tel­ný pes“ (a to nemlu­vím o akti­vi­tě při pře­klá­dá­ní a pro­pa­ga­ci J. Verna). Románová tvor­ba páně Neffa se mi doce­la dlou­ho vyhý­ba­la. Ano, znal jsme tri­lo­gii Milenium, ale nikdy jsem se nedo­stal k tomu si ji pře­číst. Teď ale - díky sle­vo­vé pou­káz­ce od Slečny I. - jsem vyra­zil do praž­ské­ho Luxoru a ze všech tam­ních pub­li­ka­cí mě nej­ví­ce upou­ta­la ta s pros­tým názvem Tma (autor Ondřej Neff).

Ondřej Neff tuto kni­hu chtěl původ­ně nazvat „Tma jako v prde­li“, ale název poslé­ze tro­chu zkrá­til. Prvotní inspi­ra­cí mu sice byla něja­ká pohád­ka, nicmé­ně z ní nene­chal takřka kámen na kame­ni a v roce 1998 napsal ten­to svůj prav­dě­po­dob­ně nej­lé­pe hod­no­ce­ný román. Neff nám uka­zu­je Českou repub­li­ku v dub­nu roku 1998, kdy náh­le pře­sta­ne fun­go­vat elektři­na (respek­ti­ve vodi­če nejsou schop­ny vést elek­tric­ký proud). Jedná se v pod­sta­tě o kata­stro­fic­ký román s prv­ky vědec­ké fan­tas­ti­ky. Neff se zde sna­ží upo­zor­nit na křeh­kost sou­čas­né civi­li­za­ce a pou­ka­zu­je na ten­kou bari­é­ru, kte­rá nás dělí od ani­mál­ní­ho bar­bar­ství a kru­tos­ti. Pravá tma nena­stá­vá s absen­cí elek­tric­ké­ho prou­du, ale s pří­cho­dem tmář­ských ide­o­lo­gií (růz­ných eso­te­rik, teo­rií o škod­li­vos­ti tech­nic­ky vzdě­la­ných lidí, kte­ří zot­ro­či­li elektři­nu a ta nás pak díky tomu opus­ti­la, apod.), kte­ré se brzy po výpad­ku vyno­ří a pokou­še­jí se - poměr­ně úspěš­ně - upev­nit ve spo­leč­nos­ti.

Román je vyšper­ko­ván i pří­tom­nos­tí teh­dej­ších zná­mých osob­nos­tí veřej­né­ho živo­ta. Objevuje se zde tedy pri­má­tor Koukal, minis­ter­ský před­se­da Václav Klaus (kte­rý zde zemře straš­li­vou smr­tí), či pre­si­dent Havel i Milouš Jakeš. Ztvárnění těch­to postav sice může v začát­cích kni­hy půso­bit tro­chu nepři­ro­ze­ně, násil­ně, ale s postu­pu­jí­cím roz­pa­dem civi­li­za­ce (a nepřímým návra­tem k feu­da­lis­mu a bar­bar­ství, kte­ré mís­ty evo­ku­je atmo­sfé­ru skvě­lé­ho aus­tral­ské­ho fil­mu Mad Max) může mít leckterý čte­nář ten­den­ce se k těm­to posta­vám - byť se zce­la jas­ně jed­ná o cha­rak­te­ry ved­lej­ší důle­ži­tos­ti - upnout jakož­to k ost­rův­kům rozu­mu v moři šílen­ství.

  • Ondřej Neff: Digitální fotografie polopatě18. listopadu 2015 Ondřej Neff: Digitální fotografie polopatě V podvečer 11. listopadu se v pražském ateliéru Megapixel uskutečnil křest knihy Ondřeje Neffa Digitální fotografie polopatě. Knihu pokřtil český portrétní a reportážní fotograf Antonín […]
  • Antonín Hrbek: Co říkají hvězdy ženám21. dubna 2016 Antonín Hrbek: Co říkají hvězdy ženám Antonín Hrbek se zabývá astrologií od roku 1945. Je autorem či spoluautorem celkem třinácti knih a více než čtyř set odborných článků, otištěných u nás i v zahraničí. Věnuje se rovněž […]
  • RECENZE: Pekelné stroje 1 – Mechanický anděl1. prosince 2015 RECENZE: Pekelné stroje 1 – Mechanický anděl Od autorky Cassandry Clare, která je známá především svou úspěšnou sérií Nástroje smrti, právě vyšel první díl nové trilogie Pekelné stroje – Mechanický anděl. Tato trilogie předchází […]
  • Recenze knihy PhDr. Miroslavy Maškové, Tajemno kolem nás9. ledna 2016 Recenze knihy PhDr. Miroslavy Maškové, Tajemno kolem nás Tato kniha byla vydána v roce 2015 v rámci knihovničky časopisu o přírodní léčbě Meduňka. PhDr. Miroslava Mašková působí od roku 1991 jako psycholožka a léčitelka. V knize Tajemno kolem […]
  • Ruské byliny A1/A2: Jana Hrčková19. září 2016 Ruské byliny A1/A2: Jana Hrčková Jak nejlépe se naučit cizí jazyk a ideálně i zábavnou formou? Tuto otázku si klade snad každý, kdo se k tomuto kroku chystá. Jednu z možností nabízí četba knih v originále. Asi si hned […]
  • Šárka Zmátlíková: Kárová dáma7. prosince 2015 Šárka Zmátlíková: Kárová dáma Máte rádi záhady? Takové ty záhady, kdy vás autor donutí knížku přečíst celou, jinak se nedozvíte pravdu? Pokud ano, tak vás zajisté zaujme nová knížka Kárová dáma, od spisovatelky Šárky […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com