Kritiky.cz > Recenze knih > Ondřej Neff: Digitální fotografie polopatě

Ondřej Neff: Digitální fotografie polopatě

NeffSmall

V pod­ve­čer 11. lis­to­pa­du se v praž­ském ate­li­é­ru Megapixel usku­teč­nil křest kni­hy Ondřeje Neffa Digitální foto­gra­fie polo­pa­tě. Knihu pokřtil čes­ký por­trét­ní a repor­táž­ní foto­graf Antonín Kratochvíl, jež žije v Americe.

Když v roce 2006 vyšla popr­vé kni­ha novi­ná­ře, spi­so­va­te­le a foto­gra­fa Ondřeje Neffa Digitální foto­gra­fie polo­pa­tě, sta­la se přes­ně tou náplas­tí na bola­vé mís­to běž­né­ho čes­ké­ho uži­va­te­le digi­tál­ní­ho foto­a­pa­rá­tu. Ten už na sluš­ný digi­tál měl sice dosta­tek peněz, ale pokud nebyl tech­nic­ky zdat­ný a nero­zu­měl čas­to cizo­ja­zyč­né­mu návo­du, byl v kon­cích a jeho sna­ha dáva­la vzni­kat foto­gra­fi­ím čas­to hor­ším než z oby­čej­né­ho kom­pak­tu. Neff si čte­ná­ře zís­kal tím, že odsu­nul tech­nic­kou strán­ku pro­ble­ma­ti­ky, jež při­šla mno­hým slo­ži­tá, a zací­lil na schop­nost vidě­ní, kom­po­zi­ce a moti­vu. Vyvrátil mýty a omy­ly a pro­zra­dil svo­je fígle a nau­čil spous­tu lidí, dívat se kolem sebe přes objek­tiv foto­a­pa­rá­tu a zachy­tit na foto­gra­fii oka­mži­ky, jež nám při­jdou důle­ži­té. Není divu, že se po Neffově kni­ze, kte­rá dosta­la název Digitální foto­gra­fie polo­pa­tě, doslo­va zapráši­lo a byla vypro­da­ným zbo­žím. A to i poté, co byla tři­krát vzkří­še­na v podo­bě dal­ší­ho vydá­ní. To se ale změ­ni­lo letos v lis­to­pa­du, kdy autor před­sta­vil veřej­nos­ti pokra­čo­vá­ní – z vel­ké čás­ti pře­pra­co­va­né vydá­ní – své­ho best­selle­ru, jež dostal opět, aby se to neplet­lo, název Digitální foto­gra­fie polo­pa­tě.

V době, kdy stá­le více z nás sahá po digi­tál­ním foto­a­pa­rá­tu, aby byly zachy­ce­ny důle­ži­té život­ní oka­mži­ky a toto „udě­lej si sám“ nahra­di­lo návštěvy foto­a­te­li­é­ru, je jas­né, že i pokra­čo­vá­ní oblí­be­né kni­hy se opět dočká čte­nář­ské­ho zájmu. Tipy, tri­ky a rady pro začí­na­jí­cí i pokro­či­lé foto­gra­fy jsou shro­máž­dě­né v líbi­vé, paper­bac­ko­vé obál­ce, s jed­no­du­chou, ale zají­ma­vou foto­gra­fií na titul­ní stra­ně, kte­rá se bude na pul­tech knih­ku­pec­tví dob­ře vyjí­mat. Velice dob­ře kni­ha vypa­dá i při náhod­ném pro­lis­to­vá­ní – barev­né foto­gra­fie, jed­no­du­chá, ale oso­bi­tá gra­fi­ka, pře­hled­né čle­ně­ní tex­tu…

„Jsem spi­so­va­tel, niko­li foto­graf. Asi pro­to mám pocho­pe­ní pro lidi, hle­da­jí­cí ces­tu ve foto­gra­fic­ké džun­g­li. Vždyť jsem ji hle­dal taky a teď, když jsem tro­chu zmoudřel, vím, že hle­dá­ní nikdy neskon­čí. Fotografie, to je ces­ta, to je tao, a pokud je něče­mu duchov­ní­mu pří­buzná, pak je to nau­ce zen,“ píše v úvo­du kni­hy Ondřej Neff a při­po­mí­ná: „Fotografovat se nikdo nena­u­čil čte­ním kní­žek. Dá se do toho pro­nik­nout jenom pra­xí. Proto v kaž­dé kapi­to­le najde­te poky­ny pro samo­stat­ná cvi­če­ní. Jsou jed­no­du­chá, nemu­sí­te kvů­li nim ces­to­vat na Aljašku. Nepotřebujete k nim žád­nou extra tech­ni­ku, dají se usku­teč­nit i mobi­lem. Napoprvé to mož­ná nedo­pad­ne ide­ál­ně. Ale napo­tře­tí uvi­dí­te zlep­še­ní.“ Hned z prv­ní­ho cvi­če­ní čte­nář pocho­pí, že autor kro­mě exkur­zu do foto­gra­fo­vá­ní nabíd­ne i špet­ku humo­ru: „Cvičení: Otevřete libo­vol­nou kapi­to­lu 1 až 10 a vyzkou­šej­te si, k čemu vás tam pove­du. Když vás to zaujme a bude bavit, pokra­čuj­te ve čte­ní. Když vás to otrá­ví, pro­dej­te tuto kni­hu do antikva­ri­á­tu, nebo ji dej­te kama­rá­do­vi.“

Kapitol najde­te v kni­ze Digitální foto­gra­fie polo­pa­tě deset. Jsou nazva­né pros­tě, dle téma­tu, jemuž jsou věno­vá­ny. Při četbě/studiu dopo­ru­ču­ji začít od začát­ku kni­hy. Autor sezná­mí čte­ná­ře s hle­dá­ním moti­vu, výstav­bou obra­zu, pra­vi­dlem tře­tin, s hon­bou za mar­kan­tem, pra­vi­dly pro foto­gra­fo­vá­ní lidí nebo akce. Na strán­ky zařa­dil Neff jak foto­gra­fie pove­de­né, tak i ty, jimiž se žád­ný foto­graf pří­liš nechlu­bí – foto­gra­fie, jež lze poklá­dat za nezda­ře­né. Čtenář tak přes­ně vidí roz­díl mezi kýže­ným výsled­kem a poku­sem.

Při lis­to­vá­ní kni­hou a poté, co si osvo­jí­te deset jed­no­du­chých zásad, se vám bude zdát, že foto­gra­fo­vá­ní je hrač­ka. Ale jak tvr­dí autor, foto­gra­fie je ces­ta, neu­stá­lé hle­dá­ní a zdo­ko­na­lo­vá­ní se. Právě při této ces­tě bude stra­vi­tel­ně napsa­ná a v pra­xi ozkou­še­ná pub­li­ka­ce skvě­lým prů­vod­cem.


Autor: Ondřej Neff
Žánr: popu­lár­ně nauč­ná pub­li­ka­ce
Nakladatelství: Computer Press ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.
Rok vydá­ní: 2015
Počet stran: 176
Hodnocení: 100 %
Kniha ke kou­pi: Albatros Media.


Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jeden pro mě, jeden pro tebe – tvořivá zábava14. října 2019 Jeden pro mě, jeden pro tebe – tvořivá zábava Kniha, sestávající ze dvou zápisníků, zaujme na první pohled nápaditou a hravou grafikou. Potěší nejen kamarádky, ale třeba i sestry, které jsou v podobném věku. Je určena dívkám od osmi […]
  • Jitka Lenková: Tajemná místa Česka28. února 2016 Jitka Lenková: Tajemná místa Česka Máte rádi záhady, tajemství a navíc s oblibou putujete po pestrých koutech naší země? Pak by tato knížka rozhodně neměla uniknout vaší pozornosti. S knížkou se vydáte na „vzrušující […]
  • Halina Pawlowská: Rodinná kuchařka19. listopadu 2015 Halina Pawlowská: Rodinná kuchařka Vaříte rádi složitější jídla anebo i takové ty rychlovky pro každý den? Pokud ano, tak takovéto recepty a příjemné vyprávění Haliny Pawlowské, najdete, v její nové knížce Rodinná kuchařka, […]
  • O nemovitostech, investování, bohatství a životních zkušenostech8. května 2016 O nemovitostech, investování, bohatství a životních zkušenostech O nemovitostech, investování, bohatství a životních zkušenostech Petr Vomastek i Radim Passer jsou uznávanými odborníky v oblasti podnikání s realitami. V tomto souboru se s posluchači […]
  • Jodi Picoultová:Čas odejít29. září 2015 Jodi Picoultová:Čas odejít Populární Jodi Picoultová, krásná obálka, New York Times bestseller a ještě k tomu nálepka Edice světový bestseller. Není to trochu přehnané? Popravdě vůbec není. Všechny tyhle nálepky […]
  • George Simon:Vlci v rouše beránčím10. ledna 2016 George Simon:Vlci v rouše beránčím Slovem „manipulace“ se v psychologii rozumí takové jednání, které má za důsledek přímé či nepřímé ovlivnění druhých osob, aby jednali tak, jak se danému manipulátorovi zamlouvá. Přímou […]
  • Alena Thomas:Děláme si to doma sami 23. října 2015 Alena Thomas:Děláme si to doma sami 2 Po úspěšném prvním dílu vydává Alena Thomas svou druhou knihu, která se věnuje domácí výrobě všelijakých produktů. V polovině roku 2012 začala psát Alena Thomas blog, který vedle krásných […]
  • Gayle Formanová: Kam jsi odešla21. března 2016 Gayle Formanová: Kam jsi odešla Kam jsi odešla je pokračování knihy Zůstaň se mnou (původně pod názvem Jestli zůstanu). Od tragické autonehody uplynuly tři roky a Mia i Adam jsou každý někde jinde – Adam je rocková […]
  • Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová3. dubna 2016 Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová Mňauu, s tímto typickým zvukem vpadnou kočky do vašich životů a převrátí ho naruby, což potěší především příznivce těchto kočkovitých šelem. Po moudrých sovách s vševědoucíma očima […]
  • Anselm Grün: Jak překonávat konflikty9. listopadu 2015 Anselm Grün: Jak překonávat konflikty Sedmdesátiletý německý katolický kněz Anselm Grün má na kontě další publikaci, přeloženou do češtiny. Benediktinský mnich, ekonom, filosof, teolog, ekonom opatství Münsterschwarzach je […]