Kritiky.cz > Recenze knih > Ondřej Hník – Růžena Hníková – Martina Chloupková: Diktáty trochu jinak pro 5. třídu

Ondřej Hník – Růžena Hníková – Martina Chloupková: Diktáty trochu jinak pro 5. třídu

Diktaty

„Přečti si text – pro­cvi­čuj gra­ma­tic­ké jevy – napiš dik­tát na jed­nič­ku“ to je „mot­to“ pří­ruč­ky, kte­rá si kla­de žákům usnad­nit nároč­nou ces­tu pra­vo­pi­sem. Pokud se totiž děti chtě­jí oprav­du nau­čit psát bez chyb, nezbý­vá než pro­cvi­čo­vat, opa­ko­vat a ujas­ňo­vat si nejas­nos­ti.
Tato kníž­ka nava­zu­je na stej­no­jmen­né dik­tá­ty pro 3. a 4. roč­ník a jak auto­ři uvá­dě­jí, obě pub­li­ka­ce mohou slou­žit jako pod­po­ra při pří­pra­vě na osmi­le­té gym­ná­zi­um.
V dneš­ní výu­ce češ­ti­ny se mno­hem více než dří­ve dává důraz na čte­ní s poro­zu­mě­ním a správ­né pocho­pe­ní gra­ma­tic­ké­mu jevu. Klasické dik­tá­ty a pěti­mi­nu­tov­ky poma­lu ustu­pu­jí ino­va­tiv­ním pří­stu­pům. Jeden z nich je nabí­zen v této cvi­čeb­ni­ci dik­tá­tů – žák si nejdří­ve pře­čte text dik­tá­tu, pro­ve­de cvi­če­ní urče­ná k zafi­xo­vá­ní pra­vi­del a k pocho­pe­ní pra­vo­pis­ných jevů a až poté si dik­tát vyzkou­ší napsat.
Kniha má 20 kapi­tol včet­ně řeše­ní, roz­dě­le­ných do jed­not­li­vých gra­ma­tic­kých jevů. Začíná se pro­cvi­čo­vá­ním pod­stat­ných jmen, pokra­ču­je pří­dav­ný­mi jmé­ny tvr­dý­mi a měk­ký­mi, při­vlast­ňo­va­cí­mi, pro­cvi­čo­vá­ním zdvo­je­ných sou­hlá­sek, sho­dy pří­sud­ku s pod­mě­tem, zájme­na já, vlast­ních jmen, ale i věty jed­no­du­ché a sou­vě­tí. Nechybí opa­ko­vá­ní vyjme­no­va­ných slov nebo čís­lov­ky. Dvě před­po­sled­ní kapi­to­ly jsou věno­vá­ny sou­hrn­ným dik­tá­tům, pro­cvi­ču­jí­cím celé uči­vo páté­ho roč­ní­ku.
Diktáty ve cvi­čeb­ni­ci jsou krát­ké, obsa­hu­jí kolem šede­sá­ti slov. Zohledňují zájmy dneš­ních páťá­ků a jsou při­způ­so­be­ny jejich chá­pá­ní a vní­má­ní svě­ta oko­lo sebe. Diktát na pří­dav­ná jmé­na napří­klad vyprá­ví o Nejlepší mámě: „Maminka vyra­zi­la na pra­vi­del­ný ran­ní nákup. Venku pano­val sych­ra­vý pod­zim, pro­to si vza­la bílý tep­lý šátek. A co vše kou­pi­la? Pravý vče­lí med, kozí sýr, vep­řo­vý salám, bylin­ko­vý čaj a Alíkovi vel­kou kost. K obě­du uva­ři­la polév­ku s ját­ro­vý­mi kned­líč­ky a hově­zí peče­ni. Vřelými slo­vy jsme jí podě­ko­va­li za chut­ný oběd. Po obě­dě nám pře­čet­la napí­na­vý pří­běh z Verneovy kni­hy.“ V šes­ti násled­ných cvi­če­ních mají děti k pří­dav­ným jmé­nům v tabul­ce dopl­nit správ­né pod­stat­né jmé­no z dik­tá­tu a určit jejich mluv­nic­ké kate­go­rie, pře­psat správ­ně text, v němž jsou chy­by, zasou­tě­žit si – po dobu dvou minut psát co nej­ví­ce pří­dav­ných jmen tvr­dých, pří­dav­ných jmen měk­kých a pří­dav­ných jmen při­vlast­ňo­va­cích, za pomo­ci pří­dav­ných jmen z dik­tá­tu vyluš­tit kří­žov­ku a dopl­nit správ­né tva­ry stup­ňo­va­ných pří­dav­ných jmen.
Jednoduchá zadá­ní, hra­vé úlo­hy a barev­né ilu­stra­ce chlap­ce a dív­ky jsou pří­jem­ným bonu­sem této auto­ry dob­ře kon­ci­po­va­né cvi­čeb­ni­ce.


Diktáty tro­chu jinak pro 5. tří­du ZŠ
Autoři: Ondřej Hník – Růžena Hníková – Martina Chloupková
Ilustrace: Aleš Čuma
Počet stran: 64
Nakladatelství: Fragment
Rok vydá­ní: 2018
Kniha ke kou­pi: Albatros Media a.s.
Hodnocení: 100 %


Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Diktáty trochu jinak pro 6. a 7. třídu ZŠ26. ledna 2018 Diktáty trochu jinak pro 6. a 7. třídu ZŠ „Otevřete si sešity, napíšeme si diktát!“ Kdo si nevzpomněl na slova učitelky češtiny a při slově diktát se neorosil, lže. Diktát – o „level“ horší než pětiminutovka, straší žáky a […]
  • Diktáty trochu jinak pro 8. a 9. třídu ZŠ26. ledna 2018 Diktáty trochu jinak pro 8. a 9. třídu ZŠ Všem, kteří tápou v českém pravopisu, hlavně žákům 8. a 9. tříd se do rukou dostává příručka, která si klade za cíl usnadnit jim náročnou cestu českým pravopisem. Nabízí dostatek diktátů a […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]