Kritiky.cz > Recenze knih > OMEGA. Jak nalézt vnitřní bohatství.

OMEGA. Jak nalézt vnitřní bohatství.

omegaaa

Kniha je urče­na pro všech­ny, kdo hle­da­jí „plnost“ živo­ta, jeho sku­teč­né napl­ně­ní tj. sna­hu o pojmu­tí svě­ta „prin­ci­pů živo­ta“ ve vzta­hu k plnos­ti a napl­ně­né­mu živo­tu. OMEGA jako tako­vá pak před­sta­vu­je obrov­skou revo­lu­ci v našem myš­le­ní, poci­tech, v našem vědo­mí a v našich jed­not­li­vých čin­nos­tech.

Autoři záměr­ně pojme­no­va­li tuto kni­hu pod­le kon­ce řec­ké abe­ce­dy tj. Omegou, neboť je zřej­mé, že abychom se dosta­li na úpl­ný konec ces­ty, musí­me nej­pr­ve na ní vstou­pit a pro­jít si ji celou od Alfy až k oné Omeze.

Tento prů­vod­ce je napsán dvě­ma úhly pohle­du a dvě­ma dru­hy barev­né­ho písma, kde kaž­dá z barev před­sta­vu­je myš­len­ko­vý chod jed­no­ho z auto­rů. Oba auto­ři se totiž sami roz­hod­li, že budou tuto kni­hu psát pís­mem růz­né bar­vy, VEIT tma­vě čer­ve­nou a RUEDIGER bar­vou  mod­rou.

Jednotlivé kapi­to­ly psa­li zčás­ti auto­ři samo­stat­ně, tak jak to odpo­ví­da­lo síle jejich indi­vi­du­a­lit, zčás­ti však jeden dru­hé­mu do tex­tu vstu­pu­jí. Tmavě čer­ve­ná a tma­vě mod­rá barva dáva­jí dohro­ma­dy bar­vu fia­lo­vou, bar­vu jed­no­ty pro­ti­kla­dů a stře­du, čímž oba auto­ři nazna­ču­jí, že chtě­jí spo­jit spo­leč­né síly a sjed­no­tit svo­je vzá­jem­né odliš­nos­ti tj. sna­ha a pokus dosáh­nout plnos­ti živo­ta na všech rovi­nách.

„Kde není radost, není ces­ta.“

Ruediger s Veitem sdí­lí svo­je vlast­ní zku­še­nos­ti, vědo­mos­ti, díky kte­rým chtě­jí své čte­ná­ře pod­po­ro­vat a moti­vo­vat k dal­ším kro­kům, pomo­ci najít v momen­tál­ním roz­po­lo­že­ní hlu­bo­ký smy­sl, při kte­rém pood­krý­va­jí skry­tá vlák­na hlub­ších sou­vis­los­tí mezi jed­not­li­vý­mi věc­mi.

Z nit­ra ilu­ze nedo­stat­ku žeb­rá­me o lás­ku, padá­me za oběť opo­je­ní kon­zu­mem, honí­me se za peně­zi, vyko­ná­vá­me čin­nos­ti, kte­ré zra­ňu­jí naši inte­gri­tu, jsme lač­ní, hro­ma­dí­me věci, cítí­me se méně­cen­ní, trpí­me nemo­ce­mi, vede­me vál­ky mezi mužem a ženou, mezi chudý­mi a boha­tý­mi, mezi náro­dy a nábo­žen­ství­mi. Ten, jehož vědo­mí je otrá­ve­no nedo­stat­kem, pře­hlí­ží svo­je vnitř­ní bohat­ství, nedo­ká­že už vel­ko­ry­se a svo­bod­ně mys­let, stá­vá se otro­kem své­ho vlast­ní­ho hle­dá­ní -  aby nale­zl „to“, co koneč­ně uti­ší jeho hlad.

Sami auto­ři říka­jí, že pokud člo­věk věří tomu, že mu něco chy­bí, bude tím­to nedo­stat­kem otra­vo­vat nejen svůj vlast­ní život, ale i živo­ty ostat­ních. Pokud však budou vyu­ží­vat tuto tíhu s opa­tr­nos­tí k tomu, aby pozna­li sami sebe, sta­ne se to pro ně význam­nou zastáv­kou na ces­tě domů.

„Našel jsem, co jsem hle­dal - SEBE.“

V závě­ru kni­hy jsou uve­de­ny pří­kla­dy půso­be­ní záko­nů osu­du, pra­vi­dla hry, kte­rá se nazý­va­jí život a samo­zřej­mě se neza­po­mí­ná ani na dva­náct život­ních pra-principů: MARS - BERAN (agre­se, vzmach), VENUŠE - BÝK (sebe­hod­no­ce­ní, zako­ře­ně­ní, smys­lo­vá radost), MERKUR - BLÍŽENCI (vzá­jem­né sdí­le­ní a komu­ni­ka­ce), LUNA - RAK (cit­li­vost, pocho­pe­ní, bez­pe­čí, život­ní ryt­mus), SLUNCE - LEV (kre­a­ti­vi­ta, vyza­řo­vá­ní, střed), MERKUR - PANNA (pořá­dek a rozum), VENUŠE - VÁHY (skryt har­mo­nie bohat­ství), PLUTO - ŠTÍR (radi­kál­ní bohat­ství), JUPITER - STŘELEC (růst, nale­ze­ní smys­lu), SATURN - KOZOROH (vytr­va­lost), URAN - VODNÁŘ (buřič), NEPTUN - RYBY (oce­án jed­no­ty).

To všech­no má zabrá­nit tomu, aby se kaž­dý jedi­nec cítil neú­pl­ný, náchyl­ný ke stra­chu, k lač­nos­ti a k žádosti­vos­ti, neboť se dost čas­to dostá­vá do situ­a­ce, kdy musí o svo­je štěs­tí bojo­vat. Ale dle auto­rů je opak prav­dou a nau­čí vás, že nemá smy­sl bojo­vat, ale najít v sobě to nej­lep­ší.

Jednotlivé kapi­to­ly jsou roz­dě­le­ny na čás­ti, to pod­le toho, kte­rý z auto­rů se prá­vě ují­má hlav­ní­ho slo­va tj. roz­dě­le­ní tex­tu na otáz­ky ke mně samé­mu, na pod­ně­ty k živo­tu a na vývo­jo­vé stup­ně.

Sami auto­ři násled­ně ve všech kapi­to­lách podrob­ně popí­ší, vysvět­lí a pro­ve­dou vývo­jo­vým kru­hem tvo­ře­né­ho sou­bo­rem dva­nác­ti pra-principů. Zdůrazní, že je pou­ze na náš samot­ných, jakou ces­tu si nako­nec zvo­lí­me, a jaký ze čtyř ele­men­tů (vody, ohně, vzdu­chu, zemi) bude­me mít na své stra­ně.

U kaž­dé­ho z těch­to prin­ci­pů dopo­drob­na roze­be­rou jeho sou­hrn­ný výčet svět­lých a stin­ných strá­nek, jež dále podrob­ně­ji roz­ve­dou. Čtenáři polo­ží „Otázky k sobě samé­mu“, na kte­ré nepřed­klá­da­jí žád­né odpo­vě­di.

Na všech­ny tyto polo­že­né otáz­ky si musí kaž­dý odpo­vě­dět sám, zamys­let se nad nimi a zvo­lit si ty správ­né a jed­not­li­vé pri­o­ri­ty, pře­svěd­čit se o tom na vlast­ní kůži, zda je to oprav­du to, co cítí­te a co ve sku­teč­nos­ti chce­te, aniž bys­te do toho­to roz­hod­nu­tí byli něčím nebo někým natla­če­ni.

Kromě toho pood­ha­lí i jed­not­li­vé vývo­jo­vé stup­ně daných prin­ci­pů do sed­mi bodů a před­lo­ží čte­ná­ři jed­not­li­vé pod­ně­ty pro prak­tic­ký život, to jak dospět k tomu, abychom byli lep­ší a vnitř­ně spo­ko­je­něj­ší se svým živo­tem, jak si svůj život vnitř­ně obo­ha­tit k lep­ší­mu...

V samot­ném závě­ru kni­hy najde­te cel­ko­vé shr­nu­tí a hlav­ní myš­len­ku Omegy: Můžeš dojít napl­ně­né­ho živo­ta, pro­stou­pe­né­ho niter­ným i vněj­ším bohat­stvím. Už svo­jí ocho­tou být šťast­ný spl­ňu­ješ před­po­klad, že se šťast­ným sku­teč­ně sta­neš. Každý musí zdo­lá­vat svo­je život­ní úko­ly, zvlád­nout svůj svět, a kaž­dý - včet­ně tebe - k tomu také dostal do rukou potřeb­né pro­střed­ky. Máš dokon­ce dvě ruce, kte­ré tě na tvo­je mož­nos­ti upo­mí­na­jí a kte­ré se - jak odpo­ví­dá jejich pola­ri­tě - ide­ál­ně dopl­ňu­jí. Vždy a všu­de se můžeš cho­pit pří­le­ži­tos­tí, kte­ré se ti naský­ta­jí, abys svůj život a život vůbec nále­ži­tě zvlá­dl. Máš také dvě nohy, s jejich pomo­cí se můžeš kam­ko­li pře­su­nout a dobýt svět v tom smys­lu, že jej poznáš. Čiň tedy prá­vě to a dob­ře si jej pro­hlí­žej. Prohlížej si tedy svůj svět i celý vel­ký svět kolem sebe pozor­ně, abys na něj zís­kal co nej­lep­ší náhled. Země je ze své nej­vět­ší čás­ti stá­le neu­vě­ři­tel­ně krás­ná a bude tě napl­ňo­vat nad­še­ním, dá kří­d­la tvé duši. A tvůj nej­lep­ší mož­ný pohled na svět, vze­šlý z tvé­ho peč­li­vé­ho pozo­ro­vá­ní, tě bude v poci­tu nad­še­ní dále posi­lo­vat. Tomu, co pro­ží­váš, pak poro­zu­míš na poza­dí již mno­ho­krát zmí­ně­ných pra­vi­del hry jmé­nem život. Pokud tedy cítíš potře­bu něco ve svém živo­tě změ­nit, zasáh­ni do něj - a život jako celek bude opět dávat smy­sl. Tím napl­níš pra­vi­dlo vylé­če­ní a uzdra­ve­ní.“

Autoři mys­le­li sku­teč­ně na všech­no, a pro­to do dodat­ku zahr­nu­li jed­not­li­vé kniž­ní a tele­viz­ní tipy vhod­né pro jed­not­li­vé prin­ci­py, dal­ší výkla­do­vé kni­hy a důle­ži­té adre­sy pro dal­ší mož­né samo­stat­né stu­di­um v této oblas­ti. „Zázrak živo­ta, kte­rý nás vyba­vil schop­nos­tí ptát se, pozná­vat a milo­vat.“

Tato kni­ha vám může pomo­ci nasta­vit mysl tak, abys­te sami na sobě nikdy nepo­cí­ti­li vnitř­ní nedo­sta­tek, kte­rý vět­ši­na z nás má v sobě vel­mi sil­ně zako­ře­ně­ný. Provede vás ces­tou, i když ne vždy jed­no­du­chou, jak sku­teč­ně a napl­no pro­žít svůj život pro­střed­nic­tvím „vnitř­ní­ho“ bohat­ství a sdí­lej jej pak i s okol­ním svě­tem.

„Tato kni­ha tě zve k sobě samé­mu. Aby sis na sebe vzpo­mněl. Aby ses pro­bu­dil. Abys pozve­dl peru­tě svo­jí duše a napjal je do plné šíře. Abys plně poznal svo­je niter­né bohat­ství a osla­vil je. Abys svo­je bohat­ství doká­zal vyu­žít i nave­nek. A koneč­ně abys poté svo­je nové zku­še­nos­ti doká­zal sdí­let s námi ostat­ní­mi....“

OMEGA. Jak nalézt vnitř­ní bohat­ství

Autoři: Ruediger Dahlke, Veit Lindau

Překlad: Dagmar Sklenářová

Vydalo nakla­da­tel­ství CPress v Brně roku 2019 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

Počet stran: 230

ISBN: 978-80-264-2394-2


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • 107278 350 0 fit10. června 2018 Umění žít pozitivně – Andy Cope, Andy Whittaker Už máte dost těch škarohlídů kolem vás, kteří vám jen vysávají energii, nebo jste zjistili, že vy sami vidíte svět hlavně v černých barvách a hlavně to už tak nechcete? Pak přesně pro vás […]
  • Každý den je nový začátek17. ledna 2019 Každý den je nový začátek Nová kniha (nebo spíš knížečka - je opravdu drobounká) Jarmily Mandžukové, která doteď psala hlavně knihy o správné stravě, nese podtitul Každý nový den je zázrak aneb 100 + 1 laskavých […]
  • NEMOŽNÉ NA POČKÁNÍ28. května 2019 NEMOŽNÉ NA POČKÁNÍ Nemožné na počkání je další kniha od autora „Revoluce zevnitř“, která vás provede devadesátidenním programem jak přivést své sny k životu, a doslova proměnit nemožné na možné. Všichni […]
  • Jóga nejen pro holky od Rachel Brathen10. února 2019 Jóga nejen pro holky od Rachel Brathen Tato kniha od nejpopulárnější lektorky jógy a autorky blogu Yoga Girl Rachel Brathen vás bude nejen inspirovat, ale zároveň vám jógu představí z několika úhlů pohledu a zcela určitě vás […]
  • Desatero boháče aneb pravidla, která vám pomohou na cestě za bohatsvím25. listopadu 2018 Desatero boháče aneb pravidla, která vám pomohou na cestě za bohatsvím Kdo by nechtěl být bohatý, nemuset přemýšlet nad každou korunou a žit svobodně dle svých představ? Právě nová příručka nabízí čtenáři návod, jak žít svobodně, s dostatkem peněz a hlavně […]
  • Čtyři dohody od Dona Miguela Ruize16. srpna 2019 Čtyři dohody od Dona Miguela Ruize Čtyři dohody je velmi praktický rádce, čerpající z dávné moudrosti starých Toltéků, díky čemuž vás má dovézt k osobní svobodě a k pochopení pravé podstaty štěstí a životní spokojenosti. A […]
  • Gabriela Koukalová je jiná. Jaká? To popisuje ve své knize.4. července 2018 Gabriela Koukalová je jiná. Jaká? To popisuje ve své knize. Jiná. Jaká? Jaká je tedy Gabriela Koukalová, držitelka Světového poháru v biatlonu, dvojnásobná mistrně světa a mnoho dalších ocenění, kdy se proslavila svými sportovními úspěchy, a pro […]
  • Cesta mimořádné ženy. I vy se můžete narodit dvakrát.27. ledna 2019 Cesta mimořádné ženy. I vy se můžete narodit dvakrát. Průvodce na cestě ke svému šťastnějšímu já od populární koučky a lektorky zdravého životního stylu Lenky Černé. Tahle kniha je doslova báječný a ověřený manuál pro všechny ženy, které […]
  • Za zdravotními problémy může být blokovaná energie v jedné ze sedmi čaker31. července 2018 Za zdravotními problémy může být blokovaná energie v jedné ze sedmi čaker Kniha Aura, čakry a sebeléčení přináší více informací o auře, o které určitě již každý slyšel, ale co ta aura ve skutečnosti je a proč je každý člověk jiný? Jací jsme, pokud máme např. […]
  • Kniha SEXKOMIKS je prvním a podařeným komiksem o dějinách lidské sexuality2. listopadu 2017 Kniha SEXKOMIKS je prvním a podařeným komiksem o dějinách lidské sexuality První komiksové dějiny sexuality? Naposledy jsem četla komiks jako dítě, a tak jsem po letech zavzpomínala na ty obrázky s bublinkami dětských hrdinů.... A pak když vyšel SEX KOMIKS nebylo […]