Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Omalovánky Pixel Art – Zvířata: John Woodcock

Omalovánky Pixel Art – Zvířata: John Woodcock

734165

Omalovánky pro dospě­lé již není tře­ba před­sta­vo­vat, zís­ka­li si své zájem­ce, nad­šen­ce, kte­ří si již svůj život bez odpo­čin­ku u vyma­lo­vá­ní před­kres­le­ných šab­lon roz­lič­ných moti­vů nedo­ká­žou pře­sta­vit. Jedná se pře­de­vším o skvě­lý odpo­či­nek, útěk od všed­ních sta­ros­tí a pro­blé­mů, kte­ré se na nás kaž­do­den­ně valí, do svě­ta krás­ných barev, neko­neč­né fan­ta­zie a krás­ných moti­vů. Pokud k těm­to nad­šen­cům pat­ří­te i vy či jen uva­žu­je­te, že bys­te chtě­li ten­to svět také poznat, nepře­hléd­ně­te nový titul od nakla­da­tel­ství Grada. Ovšem ten­to­krát nejde o kla­sic­ké oma­lo­ván­ky.

Nevybarvujete již před­kres­le­né obráz­ky, ale políč­ka s čís­ly, kdy jed­not­li­vá čís­la ozna­ču­jí kon­krét­ní bar­vu. Je to v pod­sta­tě opač­ný postup. Dopředu se vět­ši­nou nedá odhad­nout, co na vás z vybar­ve­ných troj­ú­hel­ní­ků, kole­ček, šes­ti­ú­hel­ní­ků vykouk­ne po úpl­ném vybar­ve­ní, tak­že mnoh­dy na váš čeká pře­kva­pe­ní. Právě tohle se mi na tom­to typu oma­lo­vá­nek líbí. Někdy se nemůžu roz­hod­nout, jaký obrá­zek mám chuť prá­vě teď vyma­lo­vá­vat, ale tady si vybe­ru něja­kou strán­ku tře­ba dle slo­že­ní barev a pak jsem již zvě­da­vá, kte­ré zví­ře jsem si v tom­to pří­pa­dě zvo­li­la. Tak jak obraz poma­lu vzni­ká, pod­ně­cu­je vaši fan­ta­zii, kdy začí­ná­te hádat, co z obráz­ku nako­nec vznik­ne. Někdy výsled­ný obrá­zek uhod­ne­te poměr­ně rych­le, někdy nemá­te tuše­ní, kte­ré zví­ře se na strán­ce zje­ví po vybar­ve­ní, poměr­ně dlou­ho.

Knížka obsa­hu­je cel­kem tři­cet obra­zů zví­řat slo­že­ných z drob­ných geo­me­t­ric­kých tva­rů, kte­ré může­te vybar­vo­vat pas­tel­ka­mi či fixa­ci. A že nemá­te stej­nou bar­vu, jako je na barev­né vzo­ro­vé pale­tě, pře­ci vůbec neva­dí. Klidně si zvol­te vlast­ní odstí­ny. Pokud chce­te při­jít o pře­kva­pe­ní, na před­po­sled­ní strán­ce si může­te pro­hléd­nout malé vzo­ry kaž­dé­ho obráz­ku a pří­pad­ně i dle nich volit, co si vybe­re­te. Ale osob­ně dopo­ru­ču­ji se doza­du nedí­vat, pro­to­že pak bude­te ochu­ze­ní o ten oka­mžik pře­kva­pe­ní a pozná­ní, kdy tře­ba ve tře­ti­ně obráz­ku už bude­te vědět, jaké zví­ře na vás po dovy­bar­ve­ní čeká.

Oproti před­cho­zím oma­lo­ván­kám Pixel art, kde jste moh­li nalézt růz­né tva­ry – od geo­me­t­ric­kých vzo­rů, zví­řat, kvě­tin, zde na vás čeka­jí pou­ze a jen zví­řa­ta.

Takže zapoj­te tře­ba celou rodi­nu, vyma­lo­vá­vej­te jed­not­li­vá políč­ka a hádej­te, co pod vaši­ma ruka­ma vzni­ká, vní­mej­te oka­mžik tady a teď a uží­vej­te si svět barev, fan­ta­zie a poho­dy.

Formát je opět ve veli­kos­ti A3, tudíž vám násled­ně vznik­ne vel­ký obraz, kte­rý si může­te někde vysta­vit, vyjmu­tí z kni­hy díky per­fo­ro­va­ným strán­kám není vůbec těž­ké. Jen u někte­rých obráz­ků jsou poměr­ně drob­ná čísíl­ka a nepří­liš tuč­ně před­tiš­tě­ná, tak­že hůře vidí­cí nablíz­ko můžou mít pro­blém s jejich pře­čte­ním.


Autor: John Woodcock

Nakladatelství: Grada

Počet stran: 64

Žánr: oma­lo­ván­ky, hob­by, vol­ný čas

Datum vydá­ní: 4.11.2016

Hodnocení: 95 %

Knihu lze zakou­pit na strán­kách nakla­da­tel­ství Grada.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,35066 s | počet dotazů: 236 | paměť: 51644 KB. | 22.10.2021 - 03:16:34