Kritiky.cz > Vaření > Recepty > Omáčka ze sušených rajčat

Omáčka ze sušených rajčat

img 1026n

O omáč­ky k těs­to­vi­nám, nokům nebo rýži u nás není nou­ze. Teď v zimě krás­ně pro­hře­jí, zasy­tí a co je nej­dů­le­ži­těj­ší - ukry­je­me do nich téměř vše. Od zele­ni­ny, co vám zby­la ješ­tě v led­ni­ci až po luš­tě­ni­ny, kte­ré jsou cen­ným zdro­jem bíl­ko­vin. Já ten­to­krát uva­ři­la omáč­ku, kte­rá vás dosta­ne svo­jí chu­tí a leh­kos­tí.

 

Podáváme s noky nebo těs­to­vi­na­mi. Pokud pou­ži­je­me celo­zrn­né těs­to­vi­ny a podá­vá­me napří­klad se salá­tem z čer­stvé zele­ni­ny, naklí­če­ných semí­nek a luš­tě­nin, máme výbor­né plno­hod­not­né jíd­lo.

Léto co léto suší­me raj­ča­ta. Máme z toho vždyc­ky spous­ty skle­nic, kte­ré v zimě ote­ví­rá­me se vzpo­mín­ka­mi na tep­lé léto. V recep­tu pou­ží­vám oves­nou sme­ta­nu. Celá omáč­ka je tak leh­čí než s krav­skou sme­ta­nou, ale pokud doma rost­lin­nou ver­zi nemá­te, může­te pou­žít oby­čej­nou - jen pro­sím kou­kej­te na slo­že­ní sme­ta­ny a kupuj­te pou­ze tu bez růz­ných při­da­ných adi­tiv. Dá se sehnat i v bio kva­li­tě, což je nej­lep­ší řeše­ní.

Pár slov ke zdra­ví...

V suše­ných raj­ča­tech může­me najít zdra­ví pro­spěš­nou a důle­ži­tou lát­ku - lyko­pen. Je to anti­o­xi­dant, kte­rý půso­bí jako pre­ven­ce vzni­ku rako­vi­ny (nej­čas­tě­ji trá­vi­cí sou­sta­vy a pro­sta­ty). Chrání kůži před UV záře­ním a půso­bí bla­ho­dár­ně na tlak
a obě­ho­vou sou­sta­vu. Rajčata jsou čas­to nalo­že­na ve slu­neč­ni­co­vém nebo oli­vo­vém ole­ji - ten je vel­mi důle­ži­tý při vstře­bá­vá­ní vita­mí­nů a mine­rá­lů. Samotná suše­ná raj­ča­ta obsa­hu­jí až 10x více lyko­pe­nu než raj­ča­ta čer­stvá.

4 por­ce - 40 minut

Podáváme s noky nebo těs­to­vi­na­mi. Pokud pou­ži­je­me celo­zrn­né těs­to­vi­ny a podá­vá­me napří­klad se salá­tem z čer­stvé zele­ni­ny, naklí­če­ných semí­nek a luš­tě­nin, máme výbor­né plno­hod­not­né jíd­lo.

Ingredience
  • 6 paprik (může­te namí­chat žlu­té a čer­ve­né)
  • 2 lží­ce oli­vo­vé­ho ole­je
  • 4 strouž­ky česne­ku
  • malá skle­nič­ka suše­ných raj­čat
  • sůl, pepř pod­le chu­tí + chillí (lze vyne­chat)
  • 2 lží­ce kuku­řič­né mou­ky (mož­no nahra­dit pohan­ko­vou, špal­do­vou)
  • 400 ml oves­né sme­ta­ny (man­dlo­vé, krav­ské)
Postup

1.
Papriky omy­je­me, očis­tí­me a podél­ně roz­půlí­me. Řeznou stra­nou je polo­ží­me dolů na pekáč a peče­me při­bliž­ně půl hodi­ny na 200 stup­ňů. Slupka by měla tro­chu ztmav­nout a nafouk­nout se.

2.
Na ole­ji zleh­ka ope­če­me česnek a při­dá­me na kous­ky pokrá­je­ná suše­ná raj­ča­ta a papri­ky. Přimícháme kuku­řič­nou mou­ku, koře­ní a při­li­je­me sme­ta­nu. Vše nechá­me pro­hřát, vez­me­me tyčo­vý mixér a pořád­ně roz­mí­chá­me do hlad­ka. Pak ješ­tě chvil­ku vaří­me, dokud omáč­ka nezhoust­ne.

3.

Podáváme s noky nebo těs­to­vi­na­mi. Pokud pou­ži­je­me celo­zrn­né těs­to­vi­ny a podá­vá­me napří­klad se salá­tem z čer­stvé zele­ni­ny, naklí­če­ných semí­nek a luš­tě­nin, máme výbor­né plno­hod­not­né jíd­lo.


Zdroj fotek: Instagram/jime.srdcem

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,52097 s | počet dotazů: 227 | paměť: 46945 KB. | 09.03.2021 - 01:07:24